A Médiatanács 464/2018. (V. 22.) számú döntése

Az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Hatósági döntés dátuma: 2018. május 22.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács) megállapítja, hogy a honlapján és hirdetményi úton 2017. szeptember 8-án közzétett pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő hasznosítására megindított pályázati eljárás (a továbbiakban: Pályázati Eljárás) eredményes.

2. A Pályázati Eljárás nyertese a HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 11. fsz. 1.) pályázó.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Jelen határozat felülvizsgálatát az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője annak közlésétől számított tizenöt (15) napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz benyújtott keresetlevéllel jogszabálysértésre hivatkozással kérheti. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások részletes szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő a Médiatanácsnál. Amennyiben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság eljárását kezdeményezték, a hatósági szerződés a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig nem köthető meg.