PC/15996/2018. számú adatszolgáltatásra kötelező határozat

Közzétéve: 2018. június 20.

 

Ügyiratszám: PC/[…]/2018.

Tárgy: kötelezés adatszolgáltatásra a „Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban” megnevezésű piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása iránti eljárás lefolytatása érdekében szükséges adatok vonatkozásában.

 

Ügyintéző: Baligács Erika
Melléklet: CD-adathordozó

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a PC/15996/2018. számú eljárásban, a tárgyban megjelölt piacok meghatározása, elemzése, azokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárás lefolytatása érdekében szükséges adatok vonatkozásában adatszolgáltatásra

kötelezi

a […] (székhelye: […];  cégjegyzékszáma: […]; szolgáltatói azonosító kódja: […]; a továbbiakban: Szolgáltató), az alábbiak szerint:

A jelen határozat mellékleteként csatolt CD-mellékleten található, illetve a […] internetes honlapról letölthető adatszolgáltatási íveket vagy az adatszolgáltatás nemteljesítésének alapos indokai tekintetében megfelelően alátámasztott nyilatkozatát a https://adatkapu.nmhh.hu címen elérhető elektronikus infrastruktúra igénybevételével a Szolgáltatói nyilatkozattételi űrlap kitöltésével elektronikus ügyintézés keretében vagy cégszerűen aláírva postai úton – így cégszerűen aláírva papír alapon és CD-adathordozón vagy önállóan, CD-adathordozón – jelen határozat kézhezvételétől számított 20 napon belül küldje meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) részére.

Amennyiben az adatszolgáltatási íveket CD-adathordozón küldi meg, külön, cégszerűen aláírt papíralapú dokumentumban nyilatkozzon arról, hogy a CD-adathordozó az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 65. §-a szerinti iratnak minősül, továbbá arról, hogy a CD-adathordozón elküldött adatok hitelesek és megegyeznek a Szolgáltató által szolgáltatni kívánt adatok körével.

Az adatszolgáltatás a továbbra is az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőnek minősülő Szolgáltató esetében akkor is teljesítendő, ha elektronikus hírközlési tevékenységét az adatszolgáltatással érintett időpontot követően szüntette meg.

Amennyiben a Szolgáltatónál az adatszolgáltatással érintett időpontot követően jogutódlás történt, akkor a jogutódlást megelőző időpont jogelőd szolgáltatására vonatkozó adatok tekintetében a jogutód úgy tehet eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, hogy az adatokat a saját nevében, de a jogelődre vonatkozóan azonos formában, a saját adatszolgáltatásán kívül, külön kérdőíven szolgáltatja.

A határozatban foglalt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság bírságot szabhat ki, amelynek mértéke a jogsértő hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítéséből származó, előző üzleti évi nettó árbevételének legfeljebb 0,05 %-áig terjedhet, de legalább 100 000 Ft. Árbevételi adatok vagy az árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. A Hatóság a jogsértő szervezet bírságolásán túlmenően a szervezet vezető tisztségviselőjét is bírsággal sújthatja, amelynek mértéke ötvenezer forinttól hárommillió forint összegig terjedhet.

A jelen eljárásban, illetve a Hatóság más eljárásában, a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatott adatok a piac meghatározása, elemzése, azon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyú eljárásban (a továbbiakban: piacelemzési eljárás) felhasználhatók.

Az Elnök határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen kizárólag az az ügyfél indíthat közigazgatási pert, aki a hatósági eljárásban részt vett. Az Elnök határozatával szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell az Elnökhöz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő. A bíróság az ügyben harminc napon belül határoz.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya van.

Indokolás

Az Elnök az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek (a továbbiakban: Eht.) a 10. § (2) bekezdés szerinti 10. § (1) bekezdésének 5. pontjában foglalt hatáskörében – az Eht. 62-65. § szerinti piacelemzési eljárás keretében – „megállapítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az egyes érintett piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, valamint meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségét.”

Az Eht. 62. § (1) bekezdése szerint „az Elnök azonosítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, valamint annak hatékonyságát, és amennyiben azokon a verseny nem hatékony, azonosítja az érintett piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót, szolgáltatókat, valamint a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra, illetve szolgáltatókra az Eht. XI-XIV. fejezetében foglalt kötelezettségek közül a piacelemzés alapján feltárt versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos, legalább egy kötelezettséget ír elő, vagy a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra korábban, az Eht. 62. § (1) bekezdése szerinti piacelemzés első elvégzését megelőzően jogszabályban, illetve azt követően a határozatában megállapított legalább egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt.

A Hatóság az Eht. 65. § (1) bekezdése szerint a piacelemzést az érintett piacokon rendszeresen, de legalább az előző, az Eht. 62-65. §-a szerinti piacelemzési eljárás befejezését követő három éven belül ismételten elvégzi.

Az Elnök a fenti hatáskörében eljárva, az Eht. 47. § (1) bekezdés a) pontja alapján „az Eht. hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési tevékenységet végzőt, elektronikus hírközlési szolgáltatót hatósági határozatával kötelezheti – abban az esetben is, ha az a minősített adatok kivételével törvény által védett titoknak minősül – valamennyi olyan adat szolgáltatására, amely a Hatóság hatósági hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges.”

A jövőbeni, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló 2014. október 9-i 2014/710/EK bizottsági ajánlás melléklete szerinti, „Nagykereskedelmi beszédcélú hívásvégződtetés mobilhálózatokban” elnevezésű piacra vonatkozó piacelemzési eljárás megfelelő előkészítése érdekében a Hatóságnak be kell szereznie a döntést megalapozó, annak meghozatalánál figyelembe veendő valamennyi releváns adatot, így elsődlegesen az arra vonatkozó adatokat, hogy mely szolgáltatók és milyen megoldással nyújtják az adott szolgáltatást. A Hatóságnak az így beszerzett adatok alapján kell a piacelemzési eljárását azokkal a szolgáltatókkal szemben megindítania, akik a tárgy szerinti piacon az adott szolgáltatást nyújtják.

A jelen határozat mellékletét képező adatszolgáltatási ívekben részletezett, a mobilhálózatokon nagykereskedelmi beszédcélú hívásvégződtetést nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók beazonosítása érdekében piacelemzéshez és piacmeghatározáshoz szükséges,ezen szolgáltatások alapvető jellemzőire kiterjedő adatok tekintetében hívtam fel adatszolgáltatásra a Szolgáltatót.

Az adatszolgáltatás elrendelése azért szükséges, hogy a Hatóság egyértelműen meggyőződhessen arról, hogy a tárgybani szolgáltatást a Szolgáltató az adatszolgáltatás időpontjában nyújtja-e, továbbá hogy ezen adatokból megismerhető legyen, hogy a Szolgáltató milyen módon – így különösen hogy mely szolgáltató hálózatának igénybe vételével - nyújtja a mobil telefonszolgáltatást, hogyan valósul meg a más szolgáltatók hálózatával való összekapcsolás (önállóan vagy harmadik szolgáltató bevonásával), milyen mértékű hívásvégződtetési díjat alkalmaz, rendelkezik-e saját részre kijelölt mobil számmezővel, továbbá hogy a  mobil telefonszolgáltatás nyújtására saját nevében köt-e előfizetői szerződést az előfizetőivel. Ezzel összefüggésben szükséges az adatszolgáltatási kérdőívben foglaltak alátámasztása céljából benyújtani a mobil telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi előfizetői szerződés mintát és általános szerződési feltételeket, a továbbértékesítéssel kapcsolatban kötött szerződést, a hálózat használatát biztosító szolgáltatóval e tárgyban kötött szerződés(eke)t vagy megállapodás(oka)t, az összekapcsolási szerződést, vagy az összekapcsolást végző szolgáltatóval kötött szerződést, valamint a mobil számmező használatra vonatkozó szerződést, ha van ilyen.

A tárgybani eljárás vonatkozásában az Eht. 47. § (4) bekezdése kimondja, hogy „A piacmeghatározás és piacelemzés érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatásra kötelesek. A Hatóság a 62-66. §-ok szerinti eljárásában a más eljárásában szolgáltatott adatokat is felhasználhatja, amennyiben azokat az elektronikus hírközlési szolgáltató a Hatóság kötelező döntése vagy jogszabályban előírt, a Hatóság erre irányuló külön döntése nélküli adatszolgáltatási kötelezettség alapján szolgáltatta. A Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatót az általa más eljárásban szolgáltatott adatok 62-66. §-ok szerinti eljárásban való lehetséges felhasználására előzetesen figyelmeztetni köteles”.

Minderre tekintettel az Eht. 10. § (1) bekezdésének 5. pontja szerinti hatósági hatáskörbe utalt feladat ellátásához szükséges adatok vonatkozásában, az Eht. 47. § (1) bekezdése a) pontja alapján adatszolgáltatásra köteleztem a Szolgáltatót, egyúttal figyelmeztettem az adatok Eht. 62-66. §-ai szerinti eljárásban történő felhasználására.

Tekintettel arra, hogy e határozatot az eljárás megindításától számított nyolc napon belül meghoztam, az eljárás megindításáról szóló értesítést az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja szerinti okból mellőztem.

Az Eht. 47. § (8) bekezdése szerint: „Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett az (1)-(3a) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hatóság bírságot szabhat ki, amelynek mértéke - a jogsértő előző évben elért, 49. § (11) bekezdése szerinti nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve - a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,05%-a, de legalább 100 000 Ft. Árbevételi adatok vagy az árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb százmillió forint. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szolgáltató vezető tisztségviselőjét is.

Felhívom a Szolgáltató figyelmét, hogy az Eht. 47. § (12) bekezdése alapján felel „az adatszolgáltatás tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért”. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem megfelelő teljesítésének minősül az is, ha a Szolgáltató jelen határozatban foglalt adatok közlésével kapcsolatban feltételeket támaszt, vagy az adatok közlésével összefüggő észrevételei vagy nyilatkozatai okán nem teljesíti a határozatban foglaltakat.

Tájékoztatom a Szolgáltatót, hogy az Eht. 33. § (2) bekezdése alapján megjelölheti – a közérdekből nyilvános, vagy jogszabályban meghatározottak szerint egyébként törvény által védett titoknak nem minősíthető adatok kivételével – törvény által védett titok, különösen az üzleti titok védelmére, egyéb méltányolható érdekre, továbbá jelentős hírközléspolitikai, vagy hírközlési piaci versennyel összefüggő szempontra hivatkozással azokat az adatokat, amelyek zárt kezelését szükségesnek tartja. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely az előbbiekben meghatározott adatokat nem tartalmazza.

Felhívom továbbá a Szolgáltató figyelmét, hogy az Eht. 47. § (4) bekezdésében foglaltakon túlmenően, az Eht. 35. § (6) bekezdése alapján a jelen eljárásban szolgáltatott adatok kivételesen indokolt esetben más eljárásban is felhasználhatók, amennyiben az ügyfelek eljárási terheinek csökkentése vagy a megfelelő, illetve hatékony jogérvényesítés azt szükségessé teszi.

Jelen adatszolgáltatási felhívás tekintetében az ügyintéző Bitter Ferenc akinek elérhetősége a következő:

Telefon: 06-1-457-7921;
E-mail: bitter@nmhh.hu

Az Eht. 23. §-a alapján a Hatóság a jelen eljárásban az Ákr. rendelkezéseit az Eht.-ban foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel alkalmazza.

A jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás az Eht. 47. § (5) és (7) bekezdésén, az Ákr. 114. §-án, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (11) bekezdésén, a 39. § (1) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) pontján, a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. június „   ”.

P.H.

dr. Karas Monika
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
nevében és megbízásából:

dr. Beke Nándor
szabályozási igazgató