MN/16149-4/2017. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (MTM-SBS Televízió Zrt., TV2, 2013. november 12. és 27.)

Hatósági döntés dátuma: 2014. március 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a személyes adat által képviselt MTM-SBS Televízió Zrt.-vel (1145 Budapest, Róna u. 174., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott, az MN/1406/2014. számú eljárással egyesített MN/72961/2013. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 elnevezésű médiaszolgáltatásán 2013. október 11-én és 28-án, valamint 2013. november 12-én és 27-én összesen négy alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében 2013. évben a filmalkotás, játék és az Mttv. 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, legalább nyolc órán keresztül magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással elérhető kell, hogy legyen ezért a Médiaszolgáltatót

felhívja,

hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől

A Hivatal figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy ugyanezen médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 187. §-ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 elnevezésű médiaszolgáltatásán 2013. november 12-én és 27-én összesen két alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozott műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, ezért a Médiaszolgáltatót

60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a TV2 elnevezésű médiaszolgáltatásán 2013. október 17-én és 28-án, valamint 2013. november 12-én és 27-én, összesen négy alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

140.000,- Ft, azaz száznegyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.