Adatkezelési tájékoztató

Legutóbb frissítve: 2019. április 16.

1. Az adatkezelő megnevezése

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
E-mail: info@nmhh.hu
Telefon: +36 1 457 7100
Fax: +36 1 356 5520
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Baka Péter

2. Az NMHH adatkezeléseinek alapjául szolgáló jogszabályok különösen

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679. rendelet (Rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.)
 • A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
 • A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
 • A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

3. Az adatkezelő hatósági tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelések

Az adatkezelés jogalapja:

Hatósági eljárás lefolytatása esetén az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja – összhangban a Rendelet 6. cikk (3) bekezdésében és az adatkezelő tevékenységére vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal – az NMHH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatok ellátása, így különösen a hatósági eljárások lefolytatása.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 27. § (1) bekezdése szerint:

„A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.”

A kezelt adatok köre:

 • az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges személyes adatok (jellemzően név, okmányazonosító, születési hely/idő)
 • az ügyféllel és képviselőjével való kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok (az ügyfél és képviselőjének elérhetőségei, jellemzően lakcím, e-mail cím, telefonszám)
 • a tényállás megállapításához, eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok

Névtelen kérelem alapján hatósági eljárás nem indítható. (Ákr. 36. § (1) „Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.”)

Az adatkezelés időtartama:

Az NMHH a személyes adatokat a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban kialakított belső szabályzatában (Iratkezelési Szabályzat és annak mellékletét képező Irattári Terv) meghatározott időtartamig őrzi meg. Hatósági ügyek esetében ez az időtartam ügytípustól függően 5-10-15 év, amelyet követően az iratok selejtezésre, vagy – nem selejtezhető iratok esetén – az NMHH Központi Irattárába vagy a Magyar Nemzeti Levéltárba kerülnek.

Az érintettet megillető adatkezelési jogosítványok a hatósági eljárásban:

 • tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés joga (Rendelet 13-14. cikk)
 • helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk)
 • tiltakozás joga (Rendelet 21. cikk)

4. Az adatkezelő tájékoztatással, ügyfélszolgálati tevékenységével, valamint Adatkapu regisztrációval összefüggő adatkezelése

A központi ügyfélfogadó irodánk (+36 1) 468-0673-as telefonszámára érkező hívásokat az NMHH kizárólag minőségbiztosítási célból rögzíti. Az adatkezelés (rögzítés) jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti – a hívó, valamint regisztráló fél által megadott – hozzájárulás.

A hívó felet a rögzítés tényére a hívás megkezdésekor, a beszélgetést megelőzően hangmenü figyelmezteti. Amennyiben a beszélgetés rögzítéséhez a hívó nem járul hozzá, lehetősége van arra, hogy írásban, elektronikus úton vagy személyesen lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Az NMHH a beszélgetéseket a rögzítéstől számított legfeljebb 1 évig tárolja.

Az Adatkapu regisztráció célja az Adatkapun keresztül intézhető ügyekben a regisztráló féllel történő kapcsolattartás. A kezelt adatok a felhasználó neve, e-mail címe és ügyfélkapu kapcsolati kódja. Adatkezelő a megadott elérhetőségi adatokat a Felhasználó hozzájárulását visszavonó nyilatkozata alapján, illetve a regisztráció törlése esetén törli. Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések érvényesüléséhez szükségesek.

Az érintettet megillető adatkezelési jogosítványok:

 • tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés joga (Rendelet 13-14. cikk)
 • helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk)
 • tiltakozás joga (Rendelet 21. cikk)
 • hozzáférés joga (Rendelet 15. cikk)
 • törléshez való jog (Rendelet 16. cikk)
 • adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)

5. Az adatkezelő székházában és telephelyein működő elektronikus megfigyelőrendszerrel összefüggő adatkezelés

Az elektronikus megfigyelőrendszer működésének tényéről az épületek bejáratánál elhelyezett tábla figyelmeztet.

A kamerák működésének feltételeiről a bejáratoknál (ahol működik, recepcióknál) elhelyezett rövid ismertető tájékoztat, működésének részletes feltételeiről szóló tájékoztató pedig kérésre megtekinthető, illetve elérhető az NMHH honlapján a következő elérhetőségen: http://nmhh.hu

6. Az adatkezelő székházába és telephelyeire történő belépéssel összefüggő adatkezelés

Az NMHH területére történő belépésre kizárólag személyazonosság megállapítását követően kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek az NMHH ügyfélfogadó irodái.

Az adatkezelés jogalapja az Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az NMHH biztonságos és zavartalan működéséhez, az épületben tartózkodók védelméhez, valamint a vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke.

A kezelt adatok köre: a belépő személy neve és személyazonosításra alkalmas fényképes okmányának (személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél) száma.

Az NMHH az adatokat a belépés napjának végén, 00.00-kor törli.

7. Az NMHH szerződéses viszonyaival összefüggő adatkezelések

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelő jogosult azon személyes adatok kezelésére, melyek szerződés teljesítéséhez szükségesek.

A kezelt adatok köre jellemzően:

 • a szerződő fél azonosításához szükséges adatok (név, lakcím, adószám)
 • a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok (pl. bankszámlaszám)
 • a szerződés tárgyát képező szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok
 • a szerződő felek kapcsolattartóinak személyes adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím)

Az érintettet megillető jogok:

 • tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés joga (Rendelet 13-14. cikk)
 • helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk)
 • hozzáférés joga (Rendelet 15. cikk)

Az NMHH a megkötött szerződéseket tárgyuktól függően 5-15 évig tárolja, ezt követően azokat selejtezi, vagy maradandó értékű iratként őrzi, illetve a Magyar Nemzeti Levéltárnak adja át.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Jogainak érvényesítése érdekében

 • az érintett közvetlenül az NMHH-hoz fordulhat,
 • az érintett kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálati vagy hatósági eljárását az Infotv. 22. §-a alapján,
 • az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél bírósági eljárást kezdeményezhet.