Adatkezelési tájékoztató az NMHH által üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszerhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH vagy Üzemeltető) a vagyonkezelésében álló ingatlanok (1. számú melléklet) területén a biztonságos tartózkodás és a vagyonvédelem biztosítása érdekében elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.

Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer működésével szükségképpen együtt járó személyes adatok kezelése törvényesen, a munkavállalók, az NMHH vendégei és más személyek (továbbiakban: Érintettek) személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendeletében (Adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban történjen.

Üzemeltető az elektronikus megfigyelőrendszer működtetését a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. CXXXIII. törvény (Vagyonvédelmi törvény) rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Az adatkezelés jogalapja az Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Üzemeltető biztonságos és zavartalan működéséhez, valamint vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke, különös tekintettel az alábbiakra:

  • A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 1. számú mellékletének 1.43. pontja alapján az NMHH a központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos, és így védendő szervnek minősül, emellett.
  • Az NMHH Hivatala látja el a NATO Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatal (NARFA) feladatait.
  • Az NMHH működteti az Országos Légiriasztási Rendszert (OLGI)
  • Jogszabályi kötelezettséggel folyamatos üzemeltetésű elektronikus infrastruktúrák fizikai védelmének ellátása.

A megfigyelt területére való belépéssel az Érintettek tudomásul veszik a megfigyelés tényét.

Üzemeltető az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése során biztosítja az Érintettek Adatvédelmi Rendeletben, valamint az Infotv.-ben biztosított jogait.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működésének tényéről az ingatlanok bejáratánál, előterükben jól látható módon elhelyezett figyelmeztető tábla és tájékoztató, a működés részletes feltételeiről jelen – kérésre az épületek portaszolgálatánál papír alapon is bárki által hozzáférhető – tájékoztató ad felvilágosítást.

Az elektronikus megfigyelőrendszer mozgóképeket rögzít, illetve kijelzőkön keresztül élőképet közvetít.

A megfigyelőrendszer közvetítette élőképet kizárólag a Biztonsági Szolgálat munkatársai láthatják.

A rögzített képfelvételeket kizárólag az Üzemeltető erre kijelölt munkatársai (Biztonsági Igazgatóság) jogosultak megismerni akkor, ha ez jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása, bizonyítása érdekében szükséges. A felvételeket az Üzemeltető az Adatvédelmi rendelet 5. cikk (1) bekezdés e) pontjára, valamint a Vagyonvédelmi törvény 31. § (2)-(4) bekezdésére figyelemmel legfeljebb három munkanapig tárolja, ezt követően a felvételek automatikusan törlésre kerülnek.

Három napon túl az Üzemeltető a felvételeket kizárólag hatóság eljárását megalapozó rendkívüli esetben (különösen baleset, lopás, rongálás) őrizheti meg.

A felvételeket az Üzemeltető harmadik személy részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség megkeresésére) adja át.

Üzemeltető nem végez megfigyelést olyan helyen, ahol ez a tevékenység az emberi méltóságot sértené.

Személyes adatok védelméhez fűződő jog megsértése esetén fennálló jogorvoslati lehetőségek:

  • Jogainak érvényesítése érdekében az érintett közvetlenül az Üzemeltetőhöz fordulhat.
  • Kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vizsgálati vagy hatósági eljárását az Infotv. 22. §-a alapján.
  • Az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél bírósági eljárást kezdeményezhet.

Az Üzemeltető neve és elérhetősége:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

E-mail: info@nmhh.hu

Telefon: 061 457-7100

Fax: 061 356-5520

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Baka Péter

 

A biztonsági szolgálatot ellátó vállalkozó neve és elérhetősége:

Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.

Székhely: 1149 Budapest, Angol u. 77.

E-mail: security@civil.hu

Telefonszám: 061 273-4444