Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be. Az igénylésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét/megnevezését és elérhetőségét, melyre az igényléssel összefüggő bármely tájékoztatás megadható.

Felhívjuk figyelmét, hogy folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárás iratainak, illetve már lezárult közigazgatási hatósági eljárásban hozott jogerős döntés megismerhetőségére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései (68. §, 69/A. §) irányadók.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igényét az alábbi helyen és módon nyújthatja be.

  1. Személyesen – szóban vagy írásban- a Központi ügyfélfogadó irodán, ügyfélfogadási időben, valamint a vidéki ügyfélkapcsolati pontokon. Ha a szóbeli igénylés azonnal nem teljesíthető, az ügyfélszolgálat munkatársa azt írásba foglalja.
  2. Írásban
    • az NMHH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási  Osztályánál a 1376  Budapest, Pf. 997. címen;
    • elektronikusan az info@nmhh.hu címen;
    • faxon a (1) 468-0680 számon.

Hatóságunk a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az igény beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt 8 napon belül tájékoztatjuk.

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím van feltüntetve, elektronikusan küldünk tájékoztatást az igénylőnek.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról, dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat. Az igénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően tájékoztatjuk.

Ha a dokumentum jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesítjük. E bekezdésben írtakról az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatjuk.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16. - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.