Az NMHH Hivatalának BJ/9722-4/2018. számú határozata lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételéről (Digital Media and Communications Zrt., Film4)

Hatósági döntés dátuma: 2018. április 23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.,a továbbiakban: Hivatal) a DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) FILM4 állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását

nyilvántartásba veszi, egyúttal médiaszolgáltatási díjának mértékét 2018. május 21. napjával Üzleti titok ,- Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg.

A Hivatal a Médiaszolgáltató FILM4 állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal veszi nyilvántartásba:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.);

b) Cégjegyzékszáma: 01-10-045274;

c) A médiaszolgáltatás jellege: kereskedelmi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: tematikus;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő neve és címe: Borsány-Gyenes András (1024 Budapest, Ady Endre u. 19. B. ép. II. em. 10.), Szőllőssy Gábor (1021 Budapest, Budenz út 32. B. ép.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és címe: Személyes adat ;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

  • a társaság képviseletére jogosult személy neve, és címe: Borsány-Gyenes András (1024 Budapest, Ady Endre u. 19. B. ép. II. em. 10.), Szőllőssy Gábor (1021 Budapest, Budenz út 32. B. ép.);
  • a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Üzleti titok ;

i) Közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: körzeti médiaszolgáltatás;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: a Magyar Telekom Nyrt. műsorterjesztő által bejelentett, illetve a Hivatal által nyilvántartott települések;

l) A bejelentett előfizetők tervezett száma: Üzleti titok ;

m) A terjesztéshez használni tervezett elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő hálózat, műholdas műsorterjesztés, IPTV;

n) A műsor terjesztését előreláthatóan végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: Üzleti titok ;

p) Képújság műsorideje: Üzleti titok ;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: FILM4;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: Üzleti titok heti: Üzleti titok havi: Üzleti titok ; 2

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: Üzleti titok heti: Üzleti titok havi: Üzleti titok ;

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: Üzleti titok ;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): Üzleti titok ;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: Üzleti titok ;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: üzleti titok ;

x) A médiaszolgáltatási díj mértéke a 2017. évi árszinten: Üzleti titok ,- Ft + ÁFA / év.

A Médiaszolgáltató a Hivatal által kiállított számla alapján a médiaszolgáltatási díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000024 számlaszámú számlájára köteles megfizetni. A médiaszolgáltatási díj akkor minősül megfizetettnek, amikor a teljes összeg a számlán jóváírásra került.

A Médiaszolgáltató jelen határozatban megállapított médiaszolgáltatási díjösszeg szerinti díjfizetési kötelezettsége a médiaszolgáltatás megkezdésének tervezett napjával, azaz 2018. év május 21. napjával keletkezik.

Az éves médiaszolgáltatási díj a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított fogyasztói árindex mértékével megfelelő arányban évente korrigálásra kerül.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.