MN/11587-4/2018. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., M3, 2018. február 6.)

Hatósági döntés dátuma: 2018. június 1.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (1016 Budapest, Naphegy tér 8. 2. em., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott MN/11587/2018. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M3 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. február 6-án egy (1) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést – és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám, filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót

110.000,- Ft, azaz egyszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2018. január 23-án, a Duna World médiaszolgáltatásában 2018. február 12-én és 17-én, valamint március 25-én, az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. január 1-jén, 19-én, február 8-án, az M2 médiaszolgáltatásában 2018. január 12-én, továbbá az M4 médiaszolgáltatásában 2018. január 28-án, valamint az M5 médiaszolgáltatásában 2018. január 4-én, február 7-én és 18-án, jelen határozat mellékletében foglaltak szerint január hónapban 6, február hónapban 5, március hónapban 1, összesen tizenkettő (12) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót

1.320.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. január 1-jén, 19-én, február 4-én, 21-én két alkalommal, és március 6-án, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. január 17-én, valamint március 20-án, továbbá az M4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. január 18-án, 28-án, február 13-án, március 8-án, az M5 médiaszolgáltatásában 2018. január 4-én, február 18-án két alkalommal a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint január hónapban 6, február hónapban 6, március hónapban 4, összesen tizenhat (16) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

1.760.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázhatvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.