MN/30774-4/2018. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., M2 – 2018. augusztus 20.; M4 – 2018. szeptember 11.; M5 – 2018. augusztus 7. és szeptember 6.)

Hatósági döntés dátuma: 2019. január 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (1038 Budapest, Bojtár u. 41-47., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott MN/30774/2018. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. augusztus 20-án, valamint az M4 médiaszolgáltatásában 2018. szeptember 11-én, továbbá az M5 médiaszolgáltatásában 2018. augusztus 7-én két alkalommal, 13-án, és szeptember 6-án jelen határozat mellékletében foglaltak szerint augusztus hónapban 4, szeptember hónapban 2, összesen hat (6) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést – és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám, filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót

780.000,- Ft, azaz hétszáznyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2018. július 6-án és 12-én, szeptember 12-én a Duna World médiaszolgáltatásában 2018. augusztus 1-jén, szeptember 9-én, az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. július 20-án, augusztus 17-én és 22-én, továbbá az M2 médiaszolgáltatásában 2018. július 25-én, augusztus 15-én, valamint az M5 médiaszolgáltatásában 2018. július 23-án három alkalommal, augusztus 26-án, szeptember 6-án két alkalalommal és 26-án jelen határozat mellékletében foglaltak szerint július hónapban 7, augusztus hónapban 5, szeptember hónapban 5, összesen tizenhét (17) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót

2.210.000,- Ft, azaz kettőmillió-kettőszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. július 6-án, augusztus 24-én , a Duna World médiaszolgáltatásában 2018. szeptember 9-én, az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. július 2-án, augusztus 14-én, továbbá az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. szeptember 2-án, az M4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. július 10-én, augusztus 2-án két alkalommal és 8-án, az M5 médiaszolgáltatásában 2018. július 14-én és 18-án, valamint szeptember 22-én a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint július hónapban 5, augusztus hónapban 5, szeptember hónapban 3, összesen tizenhárom (13) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

1.690.000,- Ft, azaz egymillió-hatszázkilencvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.