Eljárási tájékoztató az NMHH hatáskörébe és illetékességébe tartozó igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásról

Legutóbb frissítve: 2023. április 20.

1. Ügytípus megnevezése

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala
Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály
Hírközlési Szolgáltatások Nyilvántartási Osztálya

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf.: 997.
Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673 Telefax: (1) 468-0680

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő–csütörtök: 8:00 – 16:00
 • Péntek: 8:00 – 13:30

3. Illetékesség

Országos az informatikai, a hírközlési, az audiovizuális média területén, továbbá a kulturális területen a mozgóképgyártás (filmgyártás, televízióműsorkészítés), a mozgóképterjesztés és a fotó- és videotechnika, fotótörténeti emlékek szakterületeken.

4. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Kérelem benyújtása az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárásban, a tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránt.

A bizonyítvány kiállítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az ügyfél nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, levelezési címét és lakcímét,
 • oklevelének számát és keltét (szak, kar megnevezésének feltüntetésével),
 • tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel rendelkezik),
 • szakképzettségét (például szakorvosi képesítését),
 • hazai vagy nemzetközi szakmai minősítését, annak számát és keltét (amennyiben ilyennel rendelkezik),
 • jelenlegi foglalkozását, beosztását, munkakörét, álláshelyét,
 • munkáltatójának megnevezését és címét;
 • az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott azon igazságügyi szakértői szakterület megnevezését, amely vonatkozásában kéri a szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolását.

A bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem mellett a következőket kell igazolni:

 • az előírt képesítés meglétét,
 • a szakmai működés részletes leírását,
 • a szakmai gyakorlati idő meglétét vagy a tudományos tevékenység végzését, amelyek igazolására
  • munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, hivatásos szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató vagy a korábbi munkáltató,
  • megbízási jogviszonyban végzett tevékenység esetén a megbízó,
  • a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet tagjaként, illetve alkalmazottjaként végzett tevékenység esetén a gazdálkodó szervezet,
  • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenység esetében a foglalkoztató által kiállított olyan igazolás alkalmas, amely tartalmazza
   1. az ügyfél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
   2.  az ügyfél által betöltött munkakör, álláshely megnevezését és részletes leírását,
   3.  a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap szerinti megjelöléssel);
  • az ügyfél korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén a szakmai gyakorlat időtartamát vagy - amennyiben a szerződésből nem állapítható meg a jogviszony megszűnésének időpontja vagy a szakmai gyakorlat időtartama - a szerződést, illetve a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszüntetését vagy megszűnését.

A hatósági bizonyítvány a kiállításától számított egy éven belül használható fel.

5. Ügyintézési határidő

A szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolására szolgáló bizonyítvány kiadására irányadó ügyintézési határidő húsz nap.

6. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke és a díjfizetés módja

A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes.

7. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

A „Kérelmi adatlap hatósági bizonyítvány kiállításához” letölthető a Kapcsolódó tartalmak ablakban.

8. Vonatkozó jogszabályok

 • 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről
 • 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

9. Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

Ügyfelet megillető jogok

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg az Ákr. alapján:

 • iratbetekintési jog, másolat vagy kivonat készítésének joga,
 • nyilatkozattételi jog és bizonyítási indítvány tételének joga,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • tájékoztatási jog,
 • nyelvhasználat joga,
 • törvény által védett adatok védelméhez való jog.

Ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik az Ákr. alapján:

 • jóhiszeműen köteles eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.