Hirdetmény – az NMHH árverést hirdet az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságokra

Közzétéve: 2019. július 18.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala árverést hirdet az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában a 700 MHz-es, a 2100 MHz-es, a 2600 MHz-es, valamint a 3600 MHz-es frekvenciasávokon.
 1. Az árverés (a továbbiakban: árverési eljárás) hivatalból, jelen hirdetmény közzétételének napján, 2019. július 18-án indul. Az árverési eljárás ügyszáma: UF/19180/2019.
 2. Az árverési eljárásra a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) szabályai alkalmazandók.
  Az árverési eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) hatósági hatáskörébe tartozik.
  Az árverési eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai megfelelően alkalmazandók.
 3. Az árverési eljárás részletes szabályait a Kiíró által kialakított kiírási dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) határozza meg.
 4. A Dokumentáció a Kiíró honlapján (http://nmhh.hu/5g_arveres_dokumentacio) bárki számára megtekinthető, ingyenesen letölthető, azonban az Ápszr. 8. § (1) bekezdésében foglalt, a Dokumentációval kapcsolatos írásbeli kérdésfeltevés lehetősége csak a Dokumentációban meghatározottak szerint regisztrált személyek, szervezetek részére biztosított.
  A regisztrációra a Hirdetmény közzététele napjától kezdődően a jelentkezési határidő lejártáig van lehetőség. A Dokumentációval kapcsolatban a jelentkezési határidő lejártát megelőző tizedik napig írásban beérkezett kérdésekre a Kiíró nyolc napon belül válaszol úgy, hogy a válasz megadásától a jelentkezési határidő lejártáig még legalább két nap álljon rendelkezésre.
  A regisztráció együttes feltétele, hogy a regisztrációt kezdeményező a Kiíró honlapján lévő linkről (http://nmhh.hu/5g_arveres_regisztracios_adatlap) letölthető Adatlapot kitöltse és a kitöltött Adatlapot megküldje a Kiírónak a Dokumentáció (21) bekezdésében foglalt bármely elérhetőségére, valamint igazolja a regisztrációs díj megfizetését. Bármelyik feltétel elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen.
  A Kiíró a Dokumentációban foglalt feltételeknek megfelelően regisztráltakat regisztrációs nyilvántartásba veszi és ennek tényéről tájékoztatja a regisztráltakat. A hiányos vagy egyéb módon nem megfelelő regisztrációról a Kiíró a hiányosságok megjelölésével tájékoztatja a regisztrációt kezdeményezőt.
  A regisztrációs díj 100 000 Ft + áfa, tehát mindösszesen 127 000 Ft (azaz százhuszonhétezer forint).
  A regisztrációs díjat a Kiírónak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell átutalni, az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni: „az 5G árverés regisztrációs díja”.
 5. Az árverési eljárás tárgya
  Az árverési eljárás tárgyát
  1. a 694–790 MHz frekvenciasáv (700 MHz-es frekvenciasáv),
  2. az 1920–1980/2110–2170 MHz frekvenciasáv (2100 MHz-es frekvenciasáv),
  3. a 2500–2690 MHz frekvenciasáv (2600 MHz-es frekvenciasáv) és
  4. a 3400–3800 MHz frekvenciasáv (3600 MHz-es frekvenciasáv)

  a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) alapján elosztható, de jelen árverés céljára még el nem osztott részei képezik, azaz a 708–733/763–788 MHz, az 1965–1980/2155–2170 MHz, a 2600–2615 MHz és a 3490–3800 MHz frekvenciatartományok.

  Az értékesítési egységek darabszáma és frekvenciamennyisége frekvenciasávonként:

Frekvenciasáv elnevezése Értékesítési egységek darabszáma Értékesítésre kínált frekvenciamennyiség

700 MHz

5 db 10 MHz-es értékesítési egység

5x2x5 MHz 50 MHz
2100 MHz 3 db 10 MHz-es értékesítési egység 3x2x5 MHz 30 MHz
2600 MHz 1 db 15 MHz-es értékesítési egység 1x15 MHz 15 MHz
3600 Mhz 31 db 10 MHz-es értékesítési egység 31x10 MHz 310 MHz

A frekvenciahasználati jogosultságot szerző nyertes résztvevő – az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése esetén – a frekvenciahasználatra vonatkozó engedély alapján, az abban foglaltaknak megfelelően jogszerűen telepíthet és üzemeltethet rádiórendszereket, melyeket elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhat.

Az árverési eljárás tárgyát képező frekvenciasávok leírását és használatuk részletes feltételeit a Dokumentációban, így különösen annak az 1. mellékletében foglalt előírások, valamint a frekvenciahasználatra vonatkozó jogszabályok (különösen az NFFF) tartalmazzák.

 1. A frekvenciahasználati jogosultság szerzésére vonatkozó mennyiségi (szerzési) korlátokat az NFFF és a Dokumentáció tartalmazza.
 2. Az eljárás tárgyát képező frekvenciák a következő időpontoktól vehetők használatba:
Frekvenciasáv Használatba vehetőség

700 MHz

A 700 MHz-es frekvenciasávban a rádiórendszer üzemben tartása legkorábban 2020. szeptember 6-án kezdhető meg. A 700 MHz-es frekvenciasávban kialakított felhasználói blokk(ok) elektronikus hírközlési szolgáltatási célú használhatósága a 700 MHz-es frekvenciasávban üzemelő külföldi földfelszíni televízió műsorszóró állomások leállításának időpontjától függ, melynek részleteit a Dokumentáció 1. melléklet 3. pontjának 1.A.2. b) alpontja tartalmazza.

2100 MHz Az alapblokkokat a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől lehet használatba venni.
2600 MHz Az alapblokkokat a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől lehet használatba venni.
3600 Mhz Az alapblokkokat a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől vehető használatba.

Az eljárás eredményeképpen megszerezhető frekvenciákra vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságok időtartamát a Dokumentáció (33) bekezdése szabályozza, amelynek általános szabálya alapján a lejárati dátum egységesen: 2034. szeptember 6.

A frekvenciahasználati jogosultság vagy frekvenciahasználati jogosultságok időtartama egy alkalommal 5 (öt) évvel meghosszabbítható versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül az árverési eljárás lezárásaként meghozott határozatban foglalt változatlan feltételekkel, újabb egyszeri díj megfizetése nélkül. A frekvenciahasználati jogosultság meghosszabbítására vonatkozó eljárás részletes szabályait a Dokumentáció 2.2.3.1. pontja tartalmazza.

Az árverési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelmére vonatkozó eljárási szabályokat a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX.19.) NMHH rendelet tartalmazza.

 1. Az értékesítési egységek kikiáltási ára (egységár) frekvenciasávonként:
Frekvenciasáv Kikiáltási ár összege (Ft)
Számmal Betűvel

700 MHz

5 000 000 000

ötmilliárd

2100 MHz 4 000 000 000 négymilliárd
2600 MHz 1 000 000 000 egymilliárd
3600 Mhz 1 500 000 000 egymilliárd-ötszázmillió

Az árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak, a fizetendő teljes árverési díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. §-a alapján – az árverési eljárás közhatalmi tevékenységi jellegére tekintettel – mentes az általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség alól.

 1. Az árverési eljárásra jelentkező 100 000 000 Ft + áfa, tehát mindösszesen 127 000 000 Ft (azaz százhuszonhétmillió forint) összegű részvételi díjat köteles megfizetni a Dokumentáció 3.11 pontjában foglalt szabályok szerint.
 2. A jelentkezők a Jelentkezést – a Dokumentációban részletezett alaki és tartalmi követelmények figyelembevételével – a Kiíró alábbi címén nyújthatják be személyesen, 2019. augusztus 8-án 9 órától 12 óráig:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.

 1. Az árverési eljárásban való részvétel személyi feltételeit, valamint a részvételi jelentkezés és az ajánlat alaki és a tartalmi érvényességi feltételeit az Ápszr. és a Dokumentáció tartalmazza.