Az NMHH kommunikációs tevékenységéhez, az NMHH által szervezett rendezvényekhez és a sajtókapcsolatok fenntartásához kapcsolódó adatkezelése

Legutóbb frissítve: 2022. április 21.

Az adatkezelő megnevezése

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Kommunikációs Igazgatóság

Cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.

Elérhetőség: sajto@nmhh.hu

Tel.: +36 1 457 7945

Az adatkezelés célja

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a média, a hírközlés és a mozgókép területén kifejtett hatósági tevékenységével és egyéb feladatköreinek ellátásával kapcsolatban rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot, e körben szakmai rendezvényeket szervez.

A közérdekű tájékoztatás hatékonyságának növelése, a szakmai közvéleménnyel, a sajtó munkatársaival való közvetlen információközlés érdekében az NMHH Kommunikációs Igazgatósága a sajtókapcsolatairól nyilvántartást vezet (a továbbiakban: sajtólista).

Az NMHH az általa szervezett rendezvényekre jelentkezőkről regisztrációs listát (a továbbiakban: regisztrációs lista) a megjelent résztvevőkről jelenléti ívet (a továbbiakban: jelenléti ív) vezet. Az adatkezelés célja a rendezvény előkészítése és lebonyolítása érdekében történő kapcsolattartás, valamint a résztvevők egészségének, biztonságának megóvása.

Az adatkezelés szűk körben, az adatkezelés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben, az adatminimalizálás elvének figyelembevételével történik

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő az adatkezelés céljával összefüggésben személyes adatokat kizárólag az érintettek hozzájárulásával kezel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679. rendelet (Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

A kezelt személyes adatok köre

A sajtó lista esetében: Az adatkezelő a feladat- és hatáskörébe tartozó területeken publikáló sajtótermékek nyilvánosan elérhető intézményi elérhetőségein kívül kezeli mindazon újságírók nevét, e-mail-címét,  beosztását, szerkesztőségének megnevezését, telefonszámát, akik szakmai kapcsolatfelvétel céljából az NMHH-hoz fordultak és magukról ezen adatokat a kapcsolattartás érdekében az adatkezelővel közölték.  

A regisztrációs lista és a jelenléti ív esetében: Az adatkezelő kezeli a rendezvényre jelentkezőként és/vagy résztvevőként megadott személyek nevét, e-mail-címét,  beosztását, az általuk képviselt jogi személy megnevezését, telefonszámát. Esetlegesen betegségre, allergiára, ételérzékenységre vonatkozó adatokat, ha a rendezvényre jelentkező, résztvevő azt közölte.

A rendezvény során az adatkezelő a résztvevőkről kép-, videó- és hangfelvételeket készít, illetve készíthet.

Az adatkezelő által szervezett rendezvényeken kép-, videó-, és hangfelvételek készítésének célja a rendezvény lebonyolítása, valós idejű online követhetőségének, visszanézhetőségének biztosítása, illetve archiválása, továbbá a felvételek, vagy azok részletének bemutatása az adatkezelő tevékenységéről illetve a rendezvényről szóló kommunikációs tevékenységek során az írott vagy elektronikus sajtótermékekben, médiaszolgáltatásokban, közösségi médiafelületeken, valamint az NMHH honlapján.

Az adatkezelés időtartama

A sajtólista esetében: Az érintett az adatkezelő elérhetőségein keresztül bármikor kérheti adatai törlését a sajtólistáról, melyet az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül teljesít. Az adatkezelő elsősorban elektronikus levelezés útján évente megkeresi az érintettet, hogy továbbra is kívánja-e hogy az NMHH Kommunikációs Igazgatósága a sajtólistáján szerepeltesse. Nemleges válasz esetén az adatkezelő az adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli a nyilvántartásból. Amennyiben valamely természetes személyhez köthető elérhetőségről két egymást követő évben nem kap az adatkezelő visszajelzést és ezen elérhetőségről ezen időszak alatt az érintett nem kezdeményez az adatkezelővel az adatkezelés célja szerinti kapcsolatfelvételt, az adatkezelő az érintetthez kapcsolódó személyes adatokat törli a sajtólistáról.

A rendezvényekhez kapcsolódó adatkezelés esetében: Adatkezelő a regisztrációs listán és a jelenléti íven szereplő, az érintett által megadott személyes adatokat elszámolási célból, illetve tevékenységének ellenőrizhetősége céljából a rendezvény lebonyolításától számított 1 évig megőrzi.

A rendezvény során készített kép-, videó- és hangfelvételeket adatkezelő az szakmai tevékenységének rögzítése érdekében archiválja.

Adatkezelő az érintett, illetve törvényes képviselőjének kérésére az általa kezelt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli, illetve felismerhetetlenné teszi.

Az érintetteket megillető jogok

  • tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés joga (Rendelet 13-14. cikk)
  • helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk)
  • tiltakozás joga (Rendelet 21. cikk)
  • hozzáférés joga (Rendelet 15. cikk)
  • törléshez való jog (Rendelet 16. cikk)
  • adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)

Adatbiztonság

Az NMHH az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az érintett személyes adatok védelméről és biztonságáról, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzéséről és ezek esetleges előfordulása esetén azok orvoslásáról, hátrányos következményeinek enyhítéséről. Az NMHH szervezeti egységei útján megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési, valamint adminisztratív intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.