MN/14053-4/2019. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., Duna, M1, M4, M5, 2019. február–március)

Hatósági döntés dátuma: 2019. július 3.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (1038 Budapest, Bojtár u. 41-47., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott MN/14053/2019. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2019. február 10-én, az M1 médiaszolgáltatásában 2019. március 20-án, az M4 médiaszolgáltatásában 2019. március 14-én, valamint az M5 médiaszolgáltatásában 2019. március 2-án jelen határozat mellékletében foglaltak szerint február hónapban 1, március hónapban 4, összesen öt (5) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést – és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám, filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót

750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal a 2019. február 9-ei „Időjárás” című műsorszám tekintetében megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg a fentebb hivatkozott törvényi rendelkezést.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2019. január 3-án, február 22-én, március 5-én és 11-én, a Duna World médiaszolgáltatásában 2019. január 4-én, 10-én, február 2-án, 14-én, március 14-én és 15-én az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2019. január 1-jén, február 19-én, továbbá az M2 médiaszolgáltatásában 2019. február 16-án és 27-én, valamint március 17-én, az M3 médiaszolgáltatásában 2019. február 4-én, az M4 médiaszolgáltatásában 2019. január 22-én, február 17-én, március 1-jén, 14-én, valamint az M5 médiaszolgáltatásában 2019. január 13-án, 17-én, 25-én, február 5-én 11-én, március 2-án, 8-án, 28-án jelen határozat mellékletében foglaltak szerint január hónapban 10, február hónapban 10, március hónapban 12 összesen harminckettő (32) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót

4.800.000,- Ft, azaz négymillió-nyolcszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

 

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2018. február 18-án, 22-én, a Duna World médiaszolgáltatásában 2019. március 15-én, az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2019. március 3-án, továbbá az M4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2019. január 3-án február 7-én, az M5 médiaszolgáltatásában 2019. március 2-án a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint január hónapban 1, február hónapban 7, március hónapban 5 összesen tizenhárom (13) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

1.950.000,- Ft, azaz egymillió-kilencszázötvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.