KS/20454-6/2017. számú határozat - a Telenor Magyarország Zrt. 2016. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása

Közzétéve: 2020. március 5.

 

Ügyiratszám: KS/20454-6/2017.

Tárgy: a Telenor Magyarország Zrt. 2016. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása

 

Ügyintéző: Tomasovszky Erzsébet, dr. Kobl Tamás

Melléklet: -

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; Cg.13-10-040409; a továbbiakban: „Szolgáltató”) számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása iránt indult, KS/20454/2017. számú eljárásban a Szolgáltató által benyújtott, 2016. évre vonatkozó, elkülönítetten vezetett és egységes szerkezetbe foglalt számviteli szétválasztási kimutatást

jóváhagyja.

Az eljárás 175 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját a Szolgáltató viseli. Az eljárás során a Szolgáltató által megfizetett és igazolt igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül – az Elnökhöz benyújtott keresettel – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető.

A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a határozat végrehajtásának felfüggesztése a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.

Indokolás

A Szolgáltatót az Elnök 2015. március 16-án kelt, BI/30556-57/2014. számú határozata (a továbbiakban: „2/2014. piaci határozat”) alapján, a 2/2014. piaci határozatnak a Szolgáltatóval történt közlése napját követő naptól terheli a 2/2014. piaci határozat rendelkező rész I. E) pontja, valamint I. számú melléklete szerint teljesítendő „számviteli szétválasztási” kötelezettség.

A számviteli szétválasztási kötelezettséget a Szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 68. § (1) bekezdése szerint, az elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától számított 30 napon belüli, Elnökhöz történő benyújtásával köteles teljesíteni.

A Szolgáltató a hivatkozott törvényi kötelezettségére tekintettel 2017. június 28-án, a KS/20454-1/2017. számú beadványban számviteli szétválasztási kimutatást és kapcsolódó dokumentumokat nyújtott be, valamint mellékelten benyújtotta a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazoló átutalási bizonylatot.

A KS/20454-1/2017. számú beadványban előterjesztett nyilatkozatokat és az abban rendelkezésre bocsátott adatokat megvizsgálva megállapítottam, hogy a számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyásához a hiányok pótlása, további nyilatkozattétel és adatok szolgáltatása szükséges, ezért a KS/20454-3/2017. számú végzésemben foglaltak szerint hiánypótlásra köteleztem a Szolgáltatót.

A hiánypótlási, nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettsége alapján a Szolgáltató 2017. augusztus 8-án a KS/20454-4/2017. számú beadványt terjesztette elő, majd 2017. augusztus 15-én érkezett, KS/20454-5/2017. számú beadványában nyilatkozattételi jogával élve kérelmezte a Szolgáltató, hogy a KS/20454-4/2017. számú beadványát tekintsem semmisnek, és a KS/20454-5/2017. számú beadványt vegyem figyelembe a számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyásakor. A Szolgáltató a KS/20454-5/2017. számú beadványához mellékelte az egységes szerkezetbe foglalt, 2016. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatását. Az egységes szerkezetbe foglalt beadvány az éves beszámolóból, a független könyvvizsgálói jelentésből, valamint a számviteli szétválasztási modellből és dokumentációból állt.

A hiánypótlásban, nyilatkozattételekben és adatszolgáltatásokban is foglaltakra figyelemmel a számviteli szétválasztási kimutatást és a kapcsolódó dokumentumokat az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott eljárásban megvizsgáltam és elemeztem.

A lefolytatott eljárás során megállapítottam, hogy a Szolgáltató a számviteli szétválasztási kimutatást az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal állította össze, ezért azt – a KS/20454-5/2017. számú beadvány szerinti tartalommal - a hivatkozott hatáskörben eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Szolgáltató a 175 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, amelynek megtörténtét eljárásindító kérelméhez mellékelten igazolta, és az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjon kívül más eljárási költség nem merült fel. Az igazgatási szolgáltatási díj viseléséről történő rendelkezés az Eht. 23. §-a alapján alkalmazandó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 157. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatot a Ket. 71. § (1) bekezdésével összhangban hoztam meg.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az Eht. 43. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a határozatot internetes honlapján közzéteszi.

A jogorvoslati tájékoztatás az Eht. 45. § (1)-(3) és 46. § (2) bekezdésén, a Ket. 72. § (1) bekezdésének da) alpontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2017. augusztus „    ”.

P.H.

dr. Karas Monika
elnök