KS/31672-8/2017. számú határozat – a Vodafone Magyarország Zrt. 2016/2017. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása

Közzétéve: 2020. március 9.

Ügyiratszám: KS/31672-8/2017.
Tárgy: a Vodafone Magyarország Zrt. 2016-2017.
évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatásának
jóváhagyása
Ügyintéző: Kámán Mária, Vadonné dr. Kertész Veronika
Melléklet: –

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; Cg.01-10-044159; a továbbiakban: „Szolgáltató”) számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása iránt indult, KS/31672/2017. számú eljárásban a Szolgáltató által benyújtott, 2016-2017. évre vonatkozó, elkülönítetten vezetett és egységes szerkezetbe foglalt számviteli szétválasztási kimutatást

jóváhagyja.

Az eljárás 175 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját a Szolgáltató viseli. Az eljárás során a Szolgáltató által megfizetett és igazolt igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül – az Elnökhöz benyújtott keresettel – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető.

A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a határozat végrehajtásának felfüggesztése a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.

Indokolás

A Szolgáltatót az Elnök 2015. március 16-án kelt, BI/30556-57/2014. számú határozata (a továbbiakban: „2/2014. piaci határozat”) alapján, a határozatnak a Szolgáltatóval történt közlése napját követő naptól terheli a 2/2014. piaci határozat rendelkező részének E) pontja szerint teljesítendő „számviteli szétválasztási” kötelezettség. A 2/2014. piaci határozat a Szolgáltató tekintetében módosította az Elnök 2011. augusztus 22-én kelt, HF/1595-34/2011. számú határozatban kirótt „számviteli szétválasztás” kötelezettséget, és előírta, hogy a 2/2014. piaci határozat közlése napját – azaz 2015. március 18-át – követőn indult, a Szolgáltató által készített számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyására irányuló eljárásokban a 2/2014. piaci határozat rendelkezései alapján kell eljárni.

A számviteli szétválasztási kötelezettséget a Szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 68. § (1) bekezdése szerint, az elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától számított 30 napon belüli, az Elnökhöz történő benyújtásával köteles teljesíteni.

A Szolgáltató a hivatkozott törvényi kötelezettségére tekintettel 2017. október 12-én, a KS/31672-1/2017. számon iktatott beadványban benyújtotta a 2017. március 31-én végződő üzleti évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatást és kapcsolódó dokumentumokat.

Továbbá a Szolgáltató önrevízió keretében 2017. október 17. napján benyújtotta a 2017. március 31-én végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámolót és jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló banki bizonylatot, mely dokumentumok KS/31672-2/2017. számon kerültek iktatásra.

A KS/31672-1/2017., valamint a KS/31672-2/2017. számon iktatott beadványban előterjesztett nyilatkozatok és az abban rendelkezésre bocsátott adatok az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában foglalt hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyásához a hiányok pótlása, további nyilatkozattétel és adatok szolgáltatása szükséges, ezért a KS/31672-4/2017. számú végzésemben foglaltak szerint hiánypótlásra, nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra köteleztem a Szolgáltatót.

A hiánypótlási, nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezésre a Szolgáltató 2017. november 21-én a KS/31672-5/2017. számon iktatott beadványt terjesztette elő, melyhez mellékelte a KS/31672-4/2017. hiánypótlási végzésben kért felülvizsgálat alapján módosított, az egységes szerkezetbe foglalt, 2016-2017. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatását. Továbbá a Szolgáltató 2017. november 29-én Hatóságunkhoz – önrevízióval - újabb beadványt nyújtott be, mely KS/31672-6/2017. számon került iktatásra, és a KS/31672-5/2017. számú beadványhoz kapcsolódóan további kiegészítéseket tartalmazott. A Szolgáltató a KS/31672-6/2017. számon benyújtott nyilatkozatához csatolta az újabb, módosított, egységes szerkezetbe foglalt beadványt (a továbbiakban: egységes szerkezetbe foglalt beadvány).

A KS/31672-7/2017. számú, 2017. december 11. napján kelt végzéssel, a megalapozott érdemi döntésnek az egységes szerkezetbe foglalt beadvány teljes körű vizsgálata alapján történő, megfelelő előkészítése érdekében az ügyintézési határidőt 2017. december 15-ig meghosszabbítottam.

Az egységes szerkezetbe foglalt beadvány a 2017. március 31. napján végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámolóból, a független könyvvizsgálói jelentésből, valamint a számviteli szétválasztási modellből és dokumentációból állt.

A hiánypótlási beadványokban, nyilatkozattételekben és adatszolgáltatásokban is foglaltakra figyelemmel a számviteli szétválasztási kimutatást és a kapcsolódó dokumentumokat az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott eljárásban megvizsgáltam és elemeztem.

A lefolytatott eljárás során megállapítottam, hogy a Szolgáltató a számviteli szétválasztási kimutatást az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal állította össze, ezért azt a hivatkozott hatáskörben eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Szolgáltató a 175 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, amelynek megtörténtét eljárásindító kérelméhez mellékelten igazolta, és az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjon kívül más eljárási költség nem merült fel. Az igazgatási szolgáltatási díj viseléséről történő rendelkezés az Eht. 23. §-a alapján alkalmazandó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 157. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatot a Ket. 71. § (1) bekezdésével összhangban hoztam meg.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az Eht. 43. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a határozatot internetes honlapján közzéteszi.

A jogorvoslati tájékoztatás az Eht. 45. § (1)-(3) és 46. § (2) bekezdésén, a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pontjának da) alpontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2017. december „”

P.H.

dr. Karas Monika
elnök

A határozatot kapja:

  1. Vodafone Magyarország Zrt. (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
  2. Irattár