KS/16246-6/2018. számú határozat a Telenor Magyarország Zrt. 2017. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyásáról

Közzétéve: 2020. március 11.

Ügyiratszám: KS/16246-6/2018.
Tárgy: a Telenor Magyarország Zrt.
2017. évre vonatkozó számviteli
szétválasztási kimutatásának jóváhagyása
Ügyintéző: Tomasovszky Erzsébet
[Telefon: 457-7162; e-mail: tomasovszky@nmhh.hu],
dr. Németh Gábor [Telefon: (1)-457-7937,
nemeth.gabor@nmhh.hu]
Melléklet:

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; Cg.13-10-040409; a továbbiakban: „Szolgáltató”) számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása iránt indult, KS/16246/2018. számú eljárásban a Szolgáltató által benyújtott, 2017. évre vonatkozó, elkülönítetten vezetett és egységes szerkezetbe foglalt számviteli szétválasztási kimutatást

jóváhagyja.

Az Elnök határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Az Elnök határozatával szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az Elnökhöz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Indokolás

A Szolgáltatót az Elnök 2015. március 16-án kelt, BI/30556-57/2014. számú határozata (a továbbiakban: „2/2014. piaci határozat”) alapján, a 2/2014. piaci határozatnak a Szolgáltatóval történt közlése napját követő naptól terheli a 2/2014. piaci határozat rendelkező rész I. E) pontja, valamint I. számú melléklete (a továbbiakban: „Melléklet”) szerint teljesítendő „számviteli szétválasztási” kötelezettség.

A számviteli szétválasztási kötelezettséget a Szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 68. § (1) bekezdése szerint, az elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától számított 30 napon belüli, Elnökhöz történő benyújtásával köteles teljesíteni.

A Szolgáltató a hivatkozott törvényi kötelezettségére tekintettel 2018. június 14-én, KS/16246-1/2018. számú beadványában (a továbbiakban: „1. számú beadvány”) benyújtotta a 2017. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatást és kapcsolódó dokumentumokat.

Az 1. számú beadvány vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyásához a hiányok pótlása, további nyilatkozattétel és adatok szolgáltatása volt szükséges, ezért a 2018. július 10-én kelt, KS/16246-2/2018. számú végzésemmel hiánypótlásra és nyilatkozattételre hívtam fel a Szolgáltatót. A hiánypótlási végzésben előírt kötelezettség alapján a Szolgáltató 2018. július 20-án érkezett KS/16246-3/2018. számon beadványt (a továbbiakban: „2. számú beadvány”) terjesztett elő a Hatóságnál, amely tartalmazta a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt, 2017. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatást.

A 2. számú beadványnak az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában foglalt hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyásához további hiányok pótlása volt szükséges, amelyre tekintettel a 2018. augusztus 8-án kelt kelt, KS/16246-4/2018. számú végzésemben hiánypótlásra és nyilatkozattételre hívtam fel a Szolgáltatót. A hiánypótlási végzésben előírtak alapján a Szolgáltató 2018. augusztus 17-én előterjesztette a Hatóságnál a KS/16246-5/2018. számon iktatott, a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt, 2017. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatást is tartalmazó beadványát (a továbbiakban: „3. számú beadvány”).

A Szolgáltatónak a Hatósághoz a 3. számú beadványhoz mellékelt számviteli szétválasztási kimutatását, valamint a kapcsolódó dokumentumokat az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott eljárásban megvizsgáltam és elemeztem.

A lefolytatott eljárás során megállapítottam, hogy a Szolgáltató a számviteli szétválasztási kimutatást az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal állította össze, ezért azt a hivatkozott hatáskörben eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Szolgáltató – a KS/16246-1/2018. számon iktatott beadványával igazoltan - jelen eljárás lefolytatásáért 175 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg. Tekintettel arra, hogy az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjon kívül más eljárási költség nem merült fel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése alapján jelen határozatban az eljárási költség megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

A Hatóság az Eht. 43. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a határozatot internetes honlapján közzéteszi.

A jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: „Kp.”) 13. § (11) bekezdésén, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) pontján, 50. §-án, a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. október „”.

P.H.

dr. Karas Monika
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

A határozatot kapja:

  1. Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.)
  2. Irattár