KS/10053-7/2019. számú határozat a Telenor Magyarország Zrt. 2018. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyásáról

Közzétéve: 2020. március 12.

Ügyiratszám: KS/10053-7/2019.
Tárgy: a Telenor Magyarország Zrt.
2018. évre vonatkozó számviteli
szétválasztási kimutatásának jóváhagyása
Ügyintéző: Kámán Mária Zsuzsanna
[Telefon: 06 (1) 457 7391, kaman.maria@nmhh.hu],
dr. Rohmann Rebeka [Telefon: (1) 457 7317,
rohmann.rebeka@nmhh.hu]
Melléklet:

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) az Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; Cg.13-10-040409; a továbbiakban: „Szolgáltató”) számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása iránt indult, KS/10053/2019. számú eljárásban a Szolgáltató által benyújtott, 2018. évre vonatkozó, elkülönítetten vezetett és egységes szerkezetbe foglalt számviteli szétválasztási kimutatást

jóváhagyja.

Az Elnök határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Az Elnök határozatával szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az Elnökhöz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Indokolás

A Szolgáltatót az Elnök 2015. március 16-án kelt, BI/30556-57/2014. számú határozata (a továbbiakban: „2/2014. piaci határozat”) alapján, a 2/2014. piaci határozatnak a Szolgáltatóval történt közlése napját követő naptól terheli a 2/2014. piaci határozat rendelkező rész I. E) pontja, valamint I. számú melléklete (a továbbiakban: „Melléklet”) szerint teljesítendő „számviteli szétválasztási” kötelezettség.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 68. § (1) bekezdése szerint, „a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésére kötelezett szolgáltató az e törvényben, a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésének részletes szabályairól szóló jogszabályban, valamint az Elnök határozatában foglalt szerkezetben és tartalom szerint összeállított számviteli szétválasztási kimutatást naptári évenként a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától számított 30 napon belül köteles az Elnöknek jóváhagyásra benyújtani.”

A Szolgáltató a hivatkozott törvényi kötelezettségére tekintettel 2019. április 5-én, 1. számú beadványában (a továbbiakban: 1. számú beadvány) benyújtotta a 2018. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatást és a kapcsolódó dokumentumokat. A Szolgáltató a 2019. május 10-én benyújtott 2. számú beadványával (a továbbiakban: 2. számú beadvány) önrevíziót hajtott végre, és kérelmezte, hogy a Hatóság a 2. számú beadványt vegye figyelembe az eljárás lefolytatása során. A Szolgáltató továbbá nyilatkozott arról, hogy a 2. számú beadványban szereplő dokumentációban lévő adatok tekintetében nem hajtott végre módosítást, azok teljes mértékben megegyeznek az 1. számú beadványban szereplő adatokkal, a két beadvány csak a benyújtott CD adathordozó mellékletek tekintetében mutat eltérést.

A Szolgáltató a 2019. június 28-án a Hatósághoz benyújtott, KS/10053-4/2019. számon (a továbbiakban: 3. sz. beadvány) iktatott egységes szerkezetbe foglalt beadványában teljesítette a KS/10053-3/2019. számú végzésben foglalt kötelezettségét. A beadványban foglaltakat megvizsgáltam és a Szolgáltató további nyilatkozatára, valamint hiánypótlásra volt szükség, amely kötelezettségét a Szolgáltató a KS/10053-5/2019. számú végzésre tekintettel 2019. augusztus 8-án érkezett, KS/10053-6/2019. számú beadványával (a továbbiakban: 4. sz. beadvány) teljesített.

A 4. sz. beadványban is foglaltakra figyelemmel a számviteli szétválasztási kimutatást és a kapcsolódó dokumentumokat az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott eljárásban megvizsgáltam és elemeztem.

A lefolytatott eljárás során megállapítottam, hogy a Szolgáltató a számviteli szétválasztási kimutatást az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal állította össze, ezért azt a hivatkozott hatáskörben eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Szolgáltató jelen eljárás lefolytatásáért 175 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg. Tekintettel arra, hogy az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjon kívül más eljárási költség nem merült fel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: „Ákr.”) 81. § (1) bekezdése alapján jelen határozatban az eljárási költség megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

A Hatóság az Eht. 43. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a határozatot internetes honlapján közzéteszi.

A jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: „Kp.”) 13. § (11) bekezdésén, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) pontján, 50. §-án, a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2019. szeptember „”.

P.H.

dr. Karas Monika
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke