KS/17744-4/2019. számú határozat a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2018. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyásáról

Közzétéve: 2020. március 16.

Ügyiratszám: KS/17744-4/2019.
Tárgy: a UPC Magyarország Kft. 2018. évre
vonatkozó számviteli szétválasztási
kimutatásának jóváhagyása
Ügyintéző: Szombati Attila [06 (1) 457-7499,
szombati.attila@nmhh.hu], Földes Gábor
[06 (1) 457 7430, foldes.gabor@nmhh.hu],
dr. Rohmann Rebeka [06 (1)-457-7317,
rohmann.rebeka@nmhh.hu]
Melléklet: –

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) az UPC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.; Cg. 01 09 366290; a továbbiakban: „Szolgáltató”) számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása iránt indult, KS/17744/2019. számú eljárásban a Szolgáltató által benyújtott, 2018. évre vonatkozó, elkülönítetten vezetett és egységes szerkezetbe foglalt számviteli szétválasztási kimutatás

jóváhagyja.

Az Elnök határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Az Elnök határozatával szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az Elnökhöz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Indokolás

A Szolgáltatót az Elnöknek a 2017. december 14-én kelt, PC/17915-64/2017. és PC/17920-64/2017. számú határozatai, valamint a 2018. május 15-én kelt, PC/27174-33/2017. és PC/27180-32/2017. számú határozatai (a továbbiakban együtt: „piaci határozatok”) alapján, a piaci határozatoknak a Szolgáltatóval történt közlése napját követő naptól terheli a piaci határozatok szerint teljesítendő „számviteli szétválasztási” kötelezettség.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 68. § (1) bekezdése szerint, „a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésére kötelezett szolgáltató az e törvényben, a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésének részletes szabályairól szóló jogszabályban, valamint az Elnök határozatában foglalt szerkezetben és tartalom szerint összeállított számviteli szétválasztási kimutatást naptári évenként a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától számított 30 napon belül köteles az Elnöknek jóváhagyásra benyújtani.”

A Szolgáltató a hivatkozott törvényi kötelezettségére tekintettel 2019. június 27-én, KS/17744-1/2019. számú beadványában (a továbbiakban: 1. számú beadvány) benyújtotta a 2018. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatást és kapcsolódó dokumentumokat. Az 1. számú beadványnak az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában foglalt hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyásához a hiányok pótlása és további nyilatkozattétel volt szükséges, amelyre tekintettel a KS/17744-2/2019. számú végzésemben hiánypótlásra és nyilatkozattételre hívtam fel a Szolgáltatót, amely alapján a Szolgáltató e végzésben foglalt kötelezettségének 2019. szeptember 9. napi beérkezéssel volt köteles eleget tenni.

A Szolgáltató a 2019. szeptember 9.-én elektronikus úton megküldött KS/17744-3/2019. számon (a továbbiakban: 2. sz. beadvány) iktatott egységes szerkezetbe foglalt beadványában teljesítette a KS/17744-2/2019. számú végzésben foglalt kötelezettségét.  A hiánypótlásban, nyilatkozattételben is foglaltakra figyelemmel a számviteli szétválasztási kimutatást és a kapcsolódó dokumentumokat az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott eljárásban megvizsgáltam és elemeztem.

A lefolytatott eljárás során megállapítottam, hogy a Szolgáltató a számviteli szétválasztási kimutatást az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal állította össze, ezért azt a hivatkozott hatáskörben eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Szolgáltató jelen eljárás lefolytatásáért 175 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg. Tekintettel arra, hogy az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjon kívül más eljárási költség nem merült fel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: „Ákr.”) 81. § (1) bekezdése alapján jelen határozatban az eljárási költség megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

A Hatóság az Eht. 43. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a határozatot internetes honlapján közzéteszi.

A jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: „Kp.”) 13. § (11) bekezdésén, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) pontján, 50. §-án, a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2019. november „”.

 

P.H.

dr. Karas Monika
elnök