KS/17942-5/2019. számú határozat – az Invitel Zrt. 2018. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása

Közzétéve: 2020. március 17.

Ügyiratszám: KS/17942-5/2019.
Tárgy: az Invitel Távközlési Zrt. 2018. évre vonatkozó
számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása
Ügyintéző: Pávó Katalin [Tel.: (62) 568 350,
pavo.katalin@nmhh.hu], Földes Gábor [Tel.: (1) 457 7430,
foldes.gabor@nmhh.hu], dr. Rohmann Rebeka
[Tel.: (1) 457 7317, rohmann.rebeka@nmhh.hu]
Melléklet:

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) az INVITEL Távközlési Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 37.; levelezési címe: 2101 Gödöllő, Pf. 407.; Cg. 01 10 049957; a továbbiakban: „Szolgáltató”) számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása iránt indult, KS/17942/2019. számú eljárásban a Szolgáltató által benyújtott, 2018. évre vonatkozó, elkülönítetten vezetett és egységes szerkezetbe foglalt számviteli szétválasztási kimutatást

jóváhagyja.

Az Elnök határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Az Elnök határozatával szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az Elnökhöz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Indokolás

A Szolgáltatót a 2017. december 14-én kelt, PC/17915-66/2017. számú (a továbbiakban: 3(a)/2014. piaci határozat) és PC/17920-66/2017. számú (a továbbiakban: 3(b)/2014. piaci határozat) határozatok, valamint a 2018. május 15-én kelt, PC/27174-33/2017. számú (a továbbiakban: 1/2014. piaci határozat) határozat (a továbbiakban együtt: „piaci határozatok”) alapján, a piaci határozatoknak a Szolgáltatóval történt közlése napját követő naptól terheli a piaci határozatok szerint teljesítendő „számviteli szétválasztási” kötelezettség.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: „Eht”.) 68. § (1) bekezdése szerint, „a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésére kötelezett szolgáltató az e törvényben, a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésének részletes szabályairól szóló jogszabályban, valamint az Elnök határozatában foglalt szerkezetben és tartalom szerint összeállított számviteli szétválasztási kimutatást naptáré évenként a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától számított 30 napon belül köteles az Elnöknek jóváhagyásra benyújtani.”

A Szolgáltató a hivatkozott törvényi kötelezettségére tekintettel 2019. június 28.-án, KS/17942-1/2019. számú beadványában (a továbbiakban: „1. számú beadvány”) benyújtotta a 2018. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatást és kapcsolódó dokumentumokat, továbbá a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazoló bizonylatot elektronikus formában, amit a 2019. július 4.-én érkezett, KS/17942-2/2019. számú beadványában papír alapon, CD melléklettel is benyújtott . A beadvány a 2018. évre vonatkozó éves beszámolóból, a független könyvvizsgálói jelentésből, valamint a számviteli szétválasztási modellből és kapcsolódó dokumentációból állt.

Az 1. számú beadványnak az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában foglalt hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyásához a hiányok pótlása és további nyilatkozattétel volt szükséges, amelyre tekintettel a 2019. november 8.-án kelt, KS/17942-3/2019. számú végzésemben hiánypótlásra és nyilatkozattételre hívtam fel a Szolgáltatót, azzal, hogy a végzésben foglalt kötelezettségének 2019. december 2. napjáig tegyen eleget.

A Szolgáltató a 2019. december 2.-án elektronikus úton megküldött KS/17942-4/2019. számon (a továbbiakban: 2. sz. beadvány) iktatott, egységes szerkezetbe foglalt beadványában teljesítette a KS/17942-3/2019. számú végzésben foglalt kötelezettségét. A hiánypótlásban, nyilatkozattételben is foglaltakra figyelemmel a számviteli szétválasztási kimutatást és a kapcsolódó dokumentumokat az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott eljárásban megvizsgáltam és elemeztem.

A lefolytatott eljárás során megállapítottam, hogy a Szolgáltató a számviteli szétválasztási kimutatást az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal állította össze, ezért azt a hivatkozott hatáskörben eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Szolgáltató jelen eljárás lefolytatásáért 175 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg. Tekintettel arra, hogy az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjon kívül más eljárási költség nem merült fel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: „Ákr.”) 81. § (1) bekezdése alapján jelen határozatban az eljárási költség megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

A Hatóság az Eht. 43. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a határozatot internetes honlapján közzéteszi.

A jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: „Kp.”) 13. § (11) bekezdésén, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) pontján, 50. §-án, a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2020. január „”.

P.H.

dr. Karas Monika
elnök