KS/20047-8/2019. számú határozat a Vodafone Magyarország Zrt. 2018–2019. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyásáról

Közzétéve: 2020. március 17.

Ügyiratszám: KS/20047-8/2019
Tárgy: a Vodafone Magyarország Zrt. 2018-2019.
évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatásának
jóváhagyása
Ügyintéző: Kámán Mária (kaman.maria@nmhh.hu),
dr. Rohmann Rebeka (rohmann.rebeka@nmhh.hu)
Telefonszám: 06 (1) 457 7391, 06 (1)-457-7317
Melléklet:

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) a Vodafone Magyarország Zrt. (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; Cg.01-10-044159; a továbbiakban: „Szolgáltató”) számviteli szétválasztási kimutatásának jóváhagyása iránt indult, KS/20047/2019. számú eljárásban a Szolgáltató által benyújtott, 2018-2019. évre vonatkozó, elkülönítetten vezetett és egységes szerkezetbe foglalt számviteli szétválasztási kimutatást

jóváhagyja.

Az Elnök határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Az Elnök határozatával szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az Elnökhöz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Indokolás

A Szolgáltatót 2015. március 16-án kelt, BI/30556-57/2014. számú határozatom (a továbbiakban: „2/2014. piaci határozat”) alapján, a 2/2014. piaci határozatnak a Szolgáltatóval történt közlése napját követő naptól terheli a 2/2014. piaci határozat szerint teljesítendő „számviteli szétválasztási” kötelezettség.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 68. § (1) bekezdése szerint, „a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésére kötelezett szolgáltató az e törvényben, a számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésének részletes szabályairól szóló jogszabályban, valamint az Elnök határozatában foglalt szerkezetben és tartalom szerint összeállított számviteli szétválasztási kimutatást naptári évenként a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától számított 30 napon belül köteles az Elnöknek jóváhagyásra benyújtani.”

A Szolgáltató a hivatkozott törvényi kötelezettségére tekintettel 2019. július 24-én érkezett, KS/20047-1/2019. számú (a továbbiakban: 1. számú beadvány) beadványában benyújtotta a 2018-2019. évre vonatkozó számviteli szétválasztási kimutatást és a kapcsolódó dokumentumokat.

Az 1. számú beadványnak az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában foglalt hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyásához a hiányok pótlása, további nyilatkozattétel volt szükséges, ezért a KS/20047-2/2019. számú végzésemmel hiánypótlásra, nyilatkozattételre hívtam fel és adatszolgáltatásra köteleztem a Szolgáltatót. Az adatszolgáltatási, nyilatkozattételi kötelezettségének a Szolgáltató a 2019.október 24-én érkezett, KS/20047-3/2019. számú (a továbbiakban: 2. számú beadvány) beadványával tett eleget.

A Szolgáltató a 2019. november 7-én érkezett, KS/20047-4/2019. számú (a továbbiakban: 3. számú beadvány) beadványával a számviteli szétválasztási kimutatást és kapcsolódó dokumentumokat ismételten benyújtotta, ugyanis annak felülvizsgálata során számítási hibát azonosított.

A 2. számú és a 3. számú beadványnak az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában foglalt hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a számviteli szétválasztási kimutatás jóváhagyásához a hiányok pótlása, további nyilatkozattétel volt szükséges, ezért KS/20047-5/2019. számú végzésemmel adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre hívtam fel a Szolgáltatót azzal, hogy beadványa 2019. november 27. napjáig érkezzen be a Hatósághoz.

A Szolgáltató 2019. november 27-én érkezett, KS/20047-6/2019. számú (a továbbiakban: 4. számú beadvány) beadványával tett eleget adatszolgáltatási, nyilatkozattételi kötelezettségének. A Szolgáltató 2019. december 4-én érkezett, KS/20047-7/2019. számú (a továbbiakban: 5. számú beadvány) beadványával ismételten benyújtotta a számviteli szétválasztási kimutatást és a kapcsolódó dokumentumokat, ugyanis annak ismételt áttekintését követően számítási hibát azonosított.

A 4. számú és az 5. számú beadványban is foglaltakra figyelemmel a számviteli szétválasztási kimutatást és a kapcsolódó dokumentumokat az Eht. 10. § (2) bekezdése alapján, az Eht. 10. § (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott hatáskörben, az Eht. 68. §-ában rögzített szabályok szerint lefolytatott eljárásban megvizsgáltam és elemeztem.

A lefolytatott eljárás során megállapítottam, hogy a Szolgáltató a számviteli szétválasztási kimutatást az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal állította össze, ezért azt a hivatkozott hatáskörben eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Szolgáltató jelen eljárás lefolytatásáért 175 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg. Tekintettel arra, hogy az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjon kívül más eljárási költség nem merült fel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: „Ákr.”) 81. § (1) bekezdése alapján jelen határozatban az eljárási költség megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

A Hatóság az Eht. 43. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a határozatot internetes honlapján közzéteszi.

A jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: „Kp.”) 13. § (11) bekezdésén, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) pontján, 50. §-án, a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2019. december „”.

P.H.

dr. Karas Monika
elnök