UF/19180-197/2019. számú határozat: árverési eljárás eredményének megállapítása „az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok” tárgyában

Közzétéve: 2020. április 1.

Iktatószám: UF/19180-197/2019.

Tárgy: Árverési eljárás eredményének megállapítása „az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok” tárgyában kiírt árverési eljárásban

Elektronikus dokumentum

Készült: 2020. április 1.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság vagy Kiíró) az UF/19180/2019. számon az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában 2019. július 18-án hivatalból indított árverési eljárásban (a továbbiakban: Árverés vagyÁrverési eljárás) az alábbiakat állapítja meg:

1. Frekvenciahasználati jogosultságok és nyertesek

1.1. A 694–790 MHz frekvenciasávban (a továbbiakban: 700 MHz-es frekvenciasáv):

1.1.1. a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; továbbiakban: Telekom) nyertes 2 (kettő) db 10 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró által 2 (kettő) db 2*5 MHz-es FDD alapblokkból kialakított 708-718 / 763-773 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokk – összesen 20 MHz – tekintetében.

1.1.2. a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszám: 01-10-044159; a továbbiakban: Vodafone) nyertes 2 (kettő) db 10 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró által 2 (kettő) db 2*5 MHz-es FDD alapblokkból kialakított 718-728 / 773-783 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokk – összesen 20 MHz – tekintetében.

1.1.3. a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszám: 13-10-040409; továbbiakban: Telenor) nyertes 1 (egy) db 10 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró által 1 (egy) db 2*5 MHz-es FDD alapblokkból kialakított 728-733 / 783-788 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokk – összesen – 10 MHz tekintetében.

1.2. Az 1920–1980/2110–2170 MHz frekvenciasávban (a továbbiakban: 2100 MHz-es frekvenciasáv):

1.2.1. a Telekom nyertes 2 (kettő) db 10 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró által 2 (kettő) db 2*5 MHz-es FDD alapblokkból kialakított 1970-1980 / 2160-2170 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokk – összesen 20 MHz – tekintetében.

1.2.2. a Vodafone nyertes 1 (egy) db 10 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró által 1 (egy) db 2*5 MHz-es FDD alapblokkból kialakított 1965-1970 / 2155-2160 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokk – összesen 10 MHz – tekintetében.

1.3. A 3400–3800 MHz frekvenciasávban (a továbbiakban: 3600 MHz-es frekvenciasáv):

1.3.1. a Telekom nyertes 12 (tizenkettő) db 10 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró által 12 (tizenkettő) db 10 MHz-es TDD alapblokkból kialakított 3540-3660 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokk – összesen 120 MHz – tekintetében.

1.3.2. a Telenor nyertes 14 (tizennégy) db 10 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró által 14 (tizennégy) db 10 MHz-es TDD alapblokkból kialakított 3660-3800 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokk – összesen 140 MHz – tekintetében.

1.3.3. a Vodafone nyertes 5 (öt) db 10 MHz-es értékesítési egység, azaz a Kiíró által 5 (öt) db 10 MHz-es TDD alapblokkból kialakított 3490-3540 MHz frekvenciatartományú felhasználói blokkrész – összesen 50 MHz – tekintetében.

1.4. A Telekom, a Telenor és a Vodafone (a továbbiakban a szolgáltatók külön-külön: Nyertes, együttesen: Nyertesek) az 1.1.–1.3. pontokban meghatározott felhasználói blokkokra kiterjedő frekvenciahasználati jogosultságok megszerzésével az 1.5. pont szerinti határidőt követően kizárólagos joggal rendelkezik arra, hogy az 1.1.–1.3. pontokban megszerzett frekvencia használatához szükséges keretengedély kiadása érdekében eljárást kezdeményezzen.

1.5. Az 1.4. pont szerinti kizárólagos jog megszerzésének napja a teljes árverési díj 6. pontban meghatározott számlán történő jóváírásának napja.

2. Kiíró a 2500–2690 MHz frekvenciasávban (a továbbiakban: 2600 MHz-es frekvenciasáv) nyertest nem állapított meg.

3. A frekvenciahasználati jogosultságok időtartama

3.1. Az 1. pontban meghatározott felhasználói blokkokra kiterjedő frekvenciahasználati jogosultságok időtartama az 1.4. pont szerinti kizárólagos jog 1.5. pont szerinti megszerzésétől számított 15 (tizenöt) év. Ebbe az időtartamba nem számít bele az az időszak, amíg a frekvenciahasználati jogosult a jelen határozat végrehajtását érintő esetleges hatósági döntés vagy bíróság által a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) szerint elrendelt intézkedés miatt nem tudja a jogosultságot az érintett frekvenciasáv tekintetében ténylegesen gyakorolni, ennek időtartamával az érintett frekvenciasáv tekintetében elnyert frekvenciahasználati jogosultság időtartama meghosszabbodik.

4. A frekvenciahasználati jogosultság meghosszabbítása, megszűnése

4.1. Az 1.1.–1.3. pontokban meghatározott felhasználói blokkokra kiterjedő frekvenciahasználati jogosultságok 3.1. pontban meghatározott időtartama egy alkalommal 5 (öt) évvel meghosszabbítható versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül e határozatban foglalt változatlan feltételekkel, újabb egyszeri díj megfizetése nélkül.

4.2. A Nyertes a frekvenciahasználat jogosultság lejárata előtt legkésőbb 18 (tizennyolc) hónappal a Kiíróhoz egyedileg intézett kérelmében 1.1.–1.3. pontokban meghatározott felhasználói blokkonként kérelmezheti a frekvenciahasználati jogosultságának vagy jogosultságainak meghosszabbítását.

4.3. A 4.2. pont szerinti kérelem benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén a meghosszabbításnak nincs helye.

4.4. A Kiíró a frekvenciahasználati jogosultság meghosszabbításáról vagy a jogosultság meghosszabbítása iránti kérelem elutasításáról a jogosultság lejárta előtt legkorábban 17 (tizenhét) hónappal, legkésőbb 12 (tizenkettő) hónappal hatósági döntést hoz.

4.5. A Kiíró abban az esetben nem hosszabbítja meg az 1.1.–1.3. pontokban meghatározott felhasználói blokkokra kiterjedő frekvenciahasználati jogosultságot vagy jogosultságokat, amennyiben:

4.5.1. az adott frekvenciasáv tekintetében nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő spektrumszabályozás, európai uniós, spektrumszabályozásra vonatkozó elsődleges vagy másodlagos jogforrás vagy bírósági döntés kizárja a jogosultság vagy jogosultságok meghosszabbítását;

4.5.2. a frekvenciahasználati jogosultság időtartama alatt, a 4.4. pontban foglalt hatósági döntés meghozataláig a Kiíró vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke véglegessé vált határozatában megállapította, hogy a frekvenciahasználati jogosult vagy jogosítottja a frekvenciahasználattal összefüggő elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban foglalt rendelkezést ismételten és súlyosan megszegte, vagy

4.5.3. a frekvenciahasználati jogosult a meghosszabbítás iránti kérelmet a 4.2. pontban meghatározott határidőn túl terjesztette elő.

4.6. A frekvenciahasználati jogosult kérelmére a frekvenciahasználati jogosultságot és a jogot a Kiíró visszavonja.

4.7. Amennyiben az Árverési eljárás eredményeként megszerzett frekvenciahasználati jogosultság visszavonására a jogosult kérelmére kerül sor, a Nyertes által a frekvenciahasználati jogosultságért kifizetett összeg (ideértve különösen a teljes árverési díjat) nem jár vissza.

5. A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelmére vonatkozó feltételek

5.1. A megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog részben és egészben is átruházható, haszonbérbe adható; frekvencia vonatkozásában történő részbeni átruházás alapblokkonként történhet.

6. A teljes árverési díj összege és annak megfizetése

6.1. A Vodafone 38 650 000 000 Ft-ot, azaz harmincnyolcmilliárd-hatszázötvenmillió forintot,

6.2. a Telekom 54 240 000 000 Ft-ot, azaz ötvennégymilliárd-kettőszáznegyvenmillió forintot,

6.3. a Telenor 35 600 000 001 Ft-ot, azaz harmincötmilliárd-hatszázmillió-egy forintot

mint teljes árverési díjat köteles a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01031582 számú Koncessziós díjbevételek számlára átutalással megfizetni, e határozat véglegessé válását követő 10 (tíz) napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni az „MFCN teljes árverési díj” megjelölést.

6.4. A teljes árverési díj mentes az általános forgalmi adó-fizetési kötelezettség alól.

6.5. A teljes árverési díj megfizetésének késedelme esetén a Kiíró jogosult az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti késedelmi pótlék felszámítására, illetőleg egyszeri fizetési felszólítást követően, a fizetési felszólításban foglalt teljesítési határidő eredménytelen eltelte után igényének a résztvevő által az Árverési eljárás kiírási dokumentációjának (a továbbiakban: Dokumentáció) (143)–(150) bekezdései szerint átadott teljesítési biztosíték terhére történő kielégítésre.

6.6. Kiíró a Nyertes által az Árverési eljárásban benyújtott teljesítési biztosíték teljes, valamint megfelelő (azaz a tartozás összegével azonos mértékű) összegét azonnal lehívhatja, amennyiben az 6. pontban meghatározott teljes árverési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét Nyertes a 6.5. pont szerinti fizetési felszólítást követően sem vagy csak részben teljesíti.

7. A frekvenciadíj (sávdíj):

7.1. A Nyertesek az 1.1.–1.3. pontok szerinti felhasználói blokkok használatáért a frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt – amennyiben a 7.4. pont eltérően nem rendelkezik – az alábbiak szerint köteles frekvenciadíjat (sávdíj) fizetni:

7.1.1. A 700 MHz-es frekvenciasáv tekintetében 2020. szeptember 6-ig sávdíjat nem kell fizetni, azt követően:

7.1.1.1. a Vodafone esetében nettó 130 000 000 Ft, azaz százharmincmillió forint havonta,

7.1.1.2. a Telekom esetében nettó 130 000 000 Ft, azaz százharmincmillió forint havonta,

7.1.1.3. a Telenor esetében nettó 65 000 000 Ft, azaz hatvanötmillió forint havonta,

7.1.2. A 2100 MHz-es frekvenciasáv tekintetében:

7.1.2.1. a Vodafone esetében nettó 32 500 000 Ft, azaz harminckétmillió-ötszázezer forint havonta,

7.1.2.2. a Telekom esetében nettó 65 000 000 Ft, azaz hatvanötmillió forint havonta,

7.1.3. A 3600 MHz-es frekvenciasáv tekintetében:

7.1.3.1. a Vodafone esetében nettó 39 000 000 Ft, azaz harminckilencmillió forint havonta,

7.1.3.2. a Telekom esetében nettó 93 600 000 Ft, azaz kilencvenhárommillió-hatszázezer forint havonta,

7.1.3.3. a Telenor esetében nettó 109 200 000 Ft, azaz százkilencmillió-kétszázezer forint havonta,

7.2. A sávdíjfizetési kötelezettség kezdete a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének napja, amely a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján a teljes árverési díj 6. pontban meghatározott számlán történő jóváírásának napja.

7.3. A sávdíjat a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell a Kiíró által megküldött számla alapján havonta megfizetni.

7.4. A Nyertesek a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 20. § (4a) bekezdése szerinti sávdíjkedvezményre jogosultak, amelyre tekintettel a jelen határozat véglegessé válása napját követő 10 (tíz) évig a fizetendő sávdíj mértéke a 7.1.1. és 7.1.3. ponttól eltérően – amennyiben a kedvezmény igénybevételének Díjrendeletben és Dokumentációban meghatározott feltételei fennállnak – az alábbi:

7.4.1. A 700 MHz-es frekvenciasáv tekintetében 2020. szeptember 6-ig sávdíjat nem kell fizetni, azt követően:

7.4.1.1. a Vodafone esetében nettó 65 000 000 Ft, azaz hatvanötmillió forint havonta,

7.4.1.2. a Telekom esetében nettó 65 000 000 Ft, azaz hatvanötmillió forint havonta,

7.4.1.3. a Telenor esetében nettó 32 500 000 Ft, azaz harminckétmillió-ötszázezer forint havonta,

7.4.2. A 3600 MHz-es frekvenciasáv tekintetében:

7.4.2.1. a Vodafone esetében nettó 19 500 000 Ft, azaz tizenkilencmillió-ötszázezer forint havonta,

7.4.2.2. a Telekom esetében nettó 46 800 000 Ft, azaz negyvenhatmillió-nyolcszázezer forint havonta,

7.4.2.3. a Telenor esetében nettó 54 600 000 Ft, azaz ötvennégymillió-hatszázezer forint havonta.

7.5. A sávdíjkedvezmény igénybe vevője a Dokumentáció 2. melléklete szerinti egyes hálózatépítési esetcsoportokra vonatkozó határidő (V. csoport: 2023. július 31.; III. csoport: 2023. december 31.; IV. csoport: 2025. július 31.; I. csoport: 2025. október 30.; II. csoport: 2025. december 31.) leteltét követő hónap 15. napjáig köteles nyilatkozni, hogy az adott hálózatépítési esetcsoportból valósított-e meg hálózatépítési esetet. Amennyiben igen, a nyilatkozattal együtt adatot kell szolgáltatni a megvalósított hálózatépítési esetekről.

7.6. Amennyiben a Hatóság megállapítja, hogy a díjkedvezmény igénybe vevője a díjkedvezmény igénybevételének – Dokumentáció (333)-(348) bekezdéseiben és 2. Mellékletében meghatározott – feltételeit nem teljesítette, a Hatóság határozatában megállapítja, hogy a határozat véglegessé válásáig igénybe vett díjkedvezményt a jegybanki alapkamat (a mulasztással érintett időszakra eső jegybanki alapkamat alakulásának megfelelő jegybanki alapkamattal számolva) kétszeresével megegyező mértékű késedelmi pótlékkal növelve legkésőbb 1 éven belül vissza kell fizetni, és a díjkedvezmény a továbbiakban nem vehető igénybe.

7.7. Amennyiben a díjkedvezmény igénybe vevője a 7.5. pont szerinti nyilatkozatot vagy adatszolgáltatást nem nyújtja be az egyes hálózatépítési esetcsoportra megadott határidőben, a Kiíró úgy tekinti, hogy a díjkedvezmény igénybe vevője az adott esetcsoportban hálózatépítési esetet nem valósított meg.

7.8. A sávdíjkedvezményre jogosult a sávdíjkedvezményről nyilatkozatával bármikor lemondhat. Ebben az esetben a nyilatkozat megtételéig igénybe vett sávdíjkedvezményt a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi pótlékkal növelve legkésőbb 1 éven belül vissza kell fizetni, és a sávdíjkedvezmény a továbbiakban nem vehető igénybe.

8. Rádióengedély

8.1. A felhasználói állomások egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesek.

8.2. A felhasználói blokkok felhasználásával üzemelő rádiórendszer üzembe helyezésének legkorábbi időpontja:

8.2.1. A 700 MHz-es frekvenciasávban a rádiórendszer üzemben tartása az egész ország területén főszabályként 2020. szeptember 6-án kezdhető meg. A 700 MHz-es frekvenciasávban kialakított felhasználói blokkok elektronikus hírközlési szolgáltatási célú használhatósága a 700 MHz-es frekvenciasávban üzemelő külföldi földfelszíni televízió műsorszóró állomások leállításának időpontjától függ. Tekintettel arra, hogy a hazai műsorszóró hálózat üzemeltetője a Hatósággal kötött megállapodása alapján megkezdte az országos hálózatának áthangolásával a 700 MHz-es frekvenciasáv felszabadítását és egyes érintett országokban sem üzemel a 700 MHz-es frekvenciasávban műsorszóró állomás, egyes földrajzi helyeken már azonnal használatba vehetők a 700 MHz-es frekvenciasávban kialakított felhasználói blokkok. A 2020. szeptember 6-át megelőző bekapcsolási szándék esetén a Hatósággal történt eredményes egyeztetés esetén lehetséges a 700 MHz-es frekvenciasávban a rádiórendszer üzemben tartása.

8.2.2. A 2100 MHz-es frekvenciasávban kialakított felhasználói blokkokat a Hatóság által kiadott keretengedély véglegessé válása után az engedélyes azonnal használatba veheti.

8.2.3. A 3600 MHz-es frekvenciasávban kialakított felhasználói blokkokat a Hatóság által kiadott keretengedély véglegessé válása után az engedélyes azonnal használatba veheti.

8.2.4. A 3600 MHz-es frekvenciasávban elnyert felhasználói blokkok jogosultjai kötelesek a jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül megállapodni a közös szinkronizációs paraméterekben (közösen használt keretformátum, a szinkronizált működéshez szükséges kellően pontos és egyeztetett órajel, stb.) és a megállapodásban rögzítettek szerint a hálózataikat szinkronizálni. A megállapodás létrejöttét követő 30 napon belül a jogosultak kötelesek tájékoztatni a Hatóságot a megállapodásban foglalt feltételekről. Amennyiben a felhasználói blokkok jogosultjai 1 éven belül nem tudnak megállapodni a szinkronizációs paraméterekben és nem szinkronizálják hálózataikat, úgy a Hatóság a jogosultakkal történő egyeztetést követően meghatározza a szinkronizációs paramétereket, feltételeket. Amennyiben a jogosultak a Hatóság által előírt szinkronizációs paraméterek szerint működtetik a hálózataikat, és ennek ellenére káros zavarás lép fel, akkor ennek megszüntetése érdekében az érintett felhasználói blokkok jogosultjainak együtt kell működniük.

8.3. A Nyerteseknek a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: NFFF) szereplő műszaki feltételek mellett az alábbi előírásokat is be kell tartania a hálózatok és rendszerek tervezésekor, telepítésekor és a frekvenciák használatakor:

a) A 2100 MHz sávban és a 3400-3800 MHz sávban a helyhez kötött/központi állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venni a 2700–3100 MHz sávban működő, korábban engedélyezett katonai radarok zavaró hatását.

b) A katonai radarállomások hatását a kialakítandó rendszer hálózatának tervezése és állomásainak telepítése során a radarállomások környezetében figyelembe kell venni. A tervezés folyamán javasolt helyszíni vizsgálatokat végezni, mivel a radarállomások zavaró hatása sok helyen csak kis mértékben vagy egyáltalán nem érvényesül a hullámterjedési adottságok, a kis értékű kitöltési tényező és a terep fedettsége miatt.

c) A zavartatás szempontjából releváns radarállomásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

TelephelyekFöldrajzi koordináták (WGS-84), ÉszakFöldrajzi koordináták (WGS-84), KeletÜzemi frekvenciasávÜzemeltetési idő
Kup 47°15’07” 17°28’13” 2,7–3,1 GHz folyamatos
Juta 46°23’27” 17°44’06” 2,7–3,1 GHz folyamatos
Békéscsaba 46°41’06” 21°00’48” 2,7–3,1 GHz ad hoc, 5 nap/év
Medina 46°28’15” 18°37’11” 2,7–3,1 GHz ad hoc, 5 nap/év

d) Az MFCN állomások telepítésekor figyelembe kell venni a 3400–4200 MHz frekvenciasávban (műholdas C-sáv űr-Föld iránya) működő korábban engedélyezett műholdas földi állomásokat. A zavartatások elkerülése érdekében az MFCN rendszerek bázisállomásait koordinálni kell a műholdas földi állomás üzemeltetőjével az érintett műholdas földi állomások telephelyétől számított 1 km sugarú körön belüli telepítés esetén. A frekvenciasávban engedéllyel rendelkező műholdas földi állomás adatait a Kiíró a frekvenciahasználati jogosult részére, legkésőbb a rádióengedélyezés időpontjában, rendelkezésre bocsátja.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Nyertesek kötelesek megfelelni az Eht.-ban és más jogszabályokban minősített időszakban, illetve honvédelmi érdekből az állami szervezetekkel való együttműködésre vonatkozó rendelkezéseknek. Egyes frekvenciasávok használata minősített időszakokban korlátozható.

9.2. A Nyertesek kötelesek együttműködni az Eht.-ban és más jogszabályokban foglaltak szerint a titkos információgyűjtés érdekében.

9.3. A Nyertesek a frekvenciahasználati jogosultság teljes időtartama alatt kötelesek megfelelni a Dokumentáció frekvenciahasználati jogosultság megszerzésével, továbbá a frekvenciahasználati jogosultsággal összefüggő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos – jelen határozatban nem rögzített – feltételeinek, rendelkezéseinek, valamint az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak.

A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, a határozat a közléssel véglegessé válik. A határozattal szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell a Hatósághoz (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtani.

A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások részletes szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A Nyertesek az Árverésen való részvétel díját megfizették, az Árverési eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Indoklás

Hatásköri szabályok

A Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 114. § (2) bekezdése alapján az Eht. 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 10. pontjában foglalt hatáskörében a Kormány politikájának megfelelően gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi jogokat, gazdálkodást folytat a rádiófrekvenciák és azonosítók vonatkozásában, dönt a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat kiírásáról és lefolytatja a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverési és pályázati eljárásokat, és végrehajtja a frekvenciagazdálkodásra vonatkozó, a frekvenciagazdálkodó hatóságnak címzett európai uniós aktusokat.

Az Ápszr. 3. § (1) bekezdése alapján a polgári célú frekvenciahasználati jogosultság árverés, illetve pályázat útján történő megszerzésével kapcsolatos eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának hatósági hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az Eht., valamint az Ákr. szabályai megfelelően alkalmazandók.

Az Ápszr. 3. § (3) bekezdése alapján a versenyeztetési eljárások részletes szabályait a fentebb meghatározott jogszabályok keretében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala által – egyedi hatósági ügyenként – kialakított kiírási dokumentáció határozza meg.

Előzmények - az Árverés kiírása

A Hatóság az Eht. 40/A. §-ában foglalt konzultációra vonatkozó szabályokra figyelemmel 2019. június 18-án, honlapján felhívást tett közzé az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt árverési eljárás dokumentációjának tervezetéről tartandó konzultációra (a továbbiakban: Konzultáció), mellyel egy időben közzétette a felhívásban hivatkozott dokumentáció tervezetet, melynek tényét a 11023/Ü/951/2019/2 ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja.

A Konzultációra 2019. július 3-án került sor, melyen az érdekeltek által előzetesen beküldött, és a Konzultáción szóban feltett kérdések az elnyerni szándékozott frekvenciasávok felhasználási lehetőségeire, a benyújtandó idegen nyelvű dokumentumok fordítására, a benyújtandó dokumentumok részleteire, a dokumentáció tervezete számos rendelkezésének értelmezésére, többek között a biztosítékokkal kapcsolatos rendelkezésekre, a licitálás gyakorlatára, a sávátrendezésre, a hálózatépítési esetekre, valamint a sávdíjkedvezményre terjedtek ki.

A Hatóság a Konzultációra érkezett és az ott felmerült kérdéseket és az azokra adott válaszokat 2019. július 12-én, honlapján közzétette.

A Hatóság a Konzultáción elhangzott és az azt követően írásban eljuttatott kérdések, észrevételek feldolgozását követően több ponton módosította a dokumentáció tervezetét, majd ezt követően 2019. július 18-án hirdetményt és véglegesített dokumentációt (Dokumentáció) tett közzé honlapján, melynek tényét a 11023/Ü/1136/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja. A Dokumentáció közzétételével az 5G bevezetését támogató és további vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok tárgyában kiírt árverési eljárás az Ápszr. 5. § (4) bekezdése alapján hivatalból megindult.

Előzmények - A jelentkezés benyújtása, bontása

A jelentkezések benyújtására 2019. augusztus 8-án került sor, a Vodafone, a Telenor, a Telekom és a Digi Communications N.V. (a továbbiakban: Digi N.V.; a Vodafone, a Telenor, a Telekom és a Digi N.V. a továbbiakban együtt: Jelentkezők) nyújtott be jelentkezést. A Telenor jelentkezésének benyújtását a Hatóság UF/19180-24/2019. számú elismervénye igazolja, továbbá a 11023/Ü/1268/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja. A Digi N.V. jelentkezésének benyújtását a Hatóság UF/19180-25/2019. számú elismervénye igazolja, továbbá a 11023/Ü/1269/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja. A Telekom jelentkezésének benyújtását a Hatóság UF/19180-26/2019. számú elismervénye igazolja, továbbá a 11023/Ü/1270/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja. A Vodafone jelentkezésének benyújtását a Hatóság UF/19180-27/2019. számú elismervénye igazolja, továbbá a 11023/Ü/1271/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja.

A Hatóság a Vodafone, a Telekom és a Telenor által benyújtott jelentkezéseket 2019. augusztus 9-én, a Digi N.V. által benyújtott jelentkezést augusztus 10-én közjegyző jelenlétében bontotta fel. A Vodafone jelentkezésének bontását a 11023/Ü/1264/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv, a Telekom jelentkezésének bontását a 11023/Ü/1265/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv, a Telenor jelentkezésének bontását a 11023/Ü/1266/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv, a Digi N.V. jelentkezésének bontását a 11023/Ü/1267/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja.

A jelentkezés a Dokumentáció alapján két egymástól elkülönülő egységből, a Dokumentáció (11), illetve (112)-(116) bekezdései szerinti részvételi jelentkezésből, valamint a zárt borítékban lévő ajánlatból (a továbbiakban: Ajánlat) áll, mely utóbbinak a Dokumentáció (118) bekezdése szerint tartalmaznia kell a Dokumentáció 4. Melléklete szerinti licitlapot vagy licitlapokat, a (133)-(142) bekezdések szerinti eljárási biztosítékot és a (143)-(150) bekezdések szerinti teljesítési biztosítékot.

A jelentkezések bontása során a Dokumentációban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően a jelentkezések részét képező részvételi jelentkezések kerültek felbontásra, az ajánlatként benyújtott lezárt borítékok felbontatlanul maradtak.

Előzmények - A részvételi nyilvántartásba vétel

A Hatóság a Dokumentáció 3.12, 3.13, 3.14 és 3.15 pontjainak és az Ápszr. 12. § (1) bekezdésének megfelelően a jelentkezési határidő lejártától számított tizenöt napon belül a jelentkezések részvételi jelentkezés részét alaki szempontból megvizsgálta a tekintetben, hogy megfelelnek-e az Ápszr. 9. §-ában és a Dokumentációban foglalt személyi (részvételi) és alaki érvényességi követelményeknek.

Az Ápszr. 2. § i) pontja és 7. §-a értelmében az Árverésen való részvétel érdekében a Jelentkezőknek részvételi díjat kellett fizetniük, melynek összegét és megfizetésének feltételeit az Ápszr. 4. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a Dokumentáció 3.11 pontja tartalmazza. A Hatóság megállapította, hogy a Jelentkezők a részvételi díjat befizették.

A Hatóság megvizsgálta a benyújtott jelentkezéseket a Dokumentáció 3.12-3.15 pontjaiban előírt alaki (formai) követelmények, valamint a Dokumentáció 2.7 pontja szerinti személyi (részvételi) feltételek teljesülése szempontjából.

A Hatóság mind a négy jelentkezőt hiánypótlásra hívta fel, a Digi N.V.-t a 2019. augusztus 23-án kelt, UF/19180-37/2019. számú végzésében, a Telekomot a 2019. augusztus 23-án kelt UF/19180-38/2019. számú végzésében, a Vodafone-t a 2019. augusztus 23-án kelt UF/19180-39/2019. számú végzésében, míg a Telenort a 2019. augusztus 23-án kelt UF/19180-40/2019. számú végzésében.

A Jelentkezők a fenti iktatószámú végzésekben megjelölt hiánypótlásokat a megjelölt határidőn belül megküldték a Hatóság számára.

A Hatóság – észlelve, hogy az Árverési eljárás, figyelemmel a tényállás tisztázási cselekmények várható időtartamára, az eljárásnak a természetéből fakadó időigényes jellegére nem zárható le a 2019. július 18-ai dátumú indulástól számított, az Eht. által meghatározott 42 napon belül – az ügyintézési határidőt 2020. április 29-ig meghosszabbította. A meghosszabbításról szóló végzést a Hatóság 2019. szeptember 10-én küldte ki a Telekomnak UF/19180-46/2019. számon, a Telenornak UF/19180-47/2019. számon, a Vodafone-nak UF/19180-48/2019. számon, 2019. szeptember 11-én a Digi N.V.-nek UF/19180-49/2019. számon.

2019. szeptember 13-án a Hatóság részvételi nyilvántartásba vette a Telekomot, a Telenort és a Vodafone-t UF/19180-53/2019. számon, a nyilvántartást honlapján megjelentette, melynek tényét a 11023/Ü/1456/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja.

A Hatóság a Digi N.V. részvételi nyilvántartásba vételét 2019. szeptember 13-i dátumú, UF/19180-51/2019. számú végzésével az abban részletezett okokból megtagadta.

Az árverési nyilvántartásba vétel megtagadásának a Dokumentáció (196) bekezdése szerinti következménye az, hogy a jelentkező az Árverési eljárásban a továbbiakban nem jogosult részt venni, és ennek következtében az Ákr. 10. § (1) bekezdésében meghatározott ügyféli jogállása megszűnik.

A végzés ellen a Digi N.V. fellebbezést nyújtott be, melyet a másodfokú hatóság az MD/19180-51/2019. számú végzésében elutasított. A másodfokú hatóság MD/19180-51/2019. számú, elsőfokú végzést helybenhagyó másodfokú végzése 2019. november 27-én, a másodfokú végzés közlésével véglegessé vált.

A Digi N.V. a másodfokú végzéssel szemben keresetet nyújtott be, amelyben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjesztett, ennek keretében a keresetlevél halasztó hatályának elrendelését kérte. A halasztó hatály iránti kérelmet a Fővárosi Törvényszék 19.K.700.550/2019/8. számú, 2020. január 10-én kelt és a Hatósághoz ugyanezen napon érkezett végzésében elutasította. E végzéssel szemben a Digi N.V fellebbezést nyújtott be, amely tárgyban a Kúria a határozat meghozataláig nem hozott döntést.

A Hatóság 2019. szeptember 13-án a Telekomot az UF/19180-53/2019. számú, a Telenort az UF/19180-54/2019. számú, a Vodafone-t az UF/19180-55/2019. számú végzésében értesítette a részvételi nyilvántartásba vételről, továbbá arról, hogy a Dokumentáció (229) bekezdése szerinti próbaárverést és a Dokumentáció (223)-(226) bekezdései szerinti helyszíni licitálásokat a Dokumentáció (227) bekezdése alapján nem a Dokumentációban megjelölt időpontokban tartja meg.

A Hatóság 2019. november 5-én a Telekomot az UF/19180-76/2019. számú, a Telenort az UF/19180-77/2019. számú, a Vodafone-t az UF/19180-78/2019. számú, a Digi N.V.-t az UF/19180-79/2019. számú végzésében hívta fel 2020. április 29-ig érvényes – a Dokumentáció 3.16.3. pontjában foglaltaknak megfelelő – új eljárási biztosíték vagy a már benyújtott eljárási biztosíték meghosszabbításáról szóló dokumentum és 2020. május 15-ig érvényes – a Dokumentáció 3.16.4. pontjában foglaltaknak megfelelő – új teljesítési biztosíték vagy a már benyújtott teljesítési biztosíték meghosszabbításáról szóló dokumentum benyújtására.

A résztvevők (a Telenor, a Telekom és a Vodafone), valamint a Digi N.V. az előírt időpontban 2019. november 26-án benyújtották a kért dokumentumokat. A Hatóság a benyújtásról átvételi elismervényeket állított ki, a Telekom számára UF/19180-83/2019. számon, a Telenor számára UF/19180-84/2019. számon, a Vodafone számára UF/19180-85/2019. számon, a Digi N.V. számára UF/19180-86/2019. számon. A benyújtás tényét közjegyző tanúsította, a Telekom számára a 11023/Ü/1924/2019/2. ügyszámú, a Telenor számára a 11023/Ü/1925/2019/2. ügyszámú, a Vodafone számára a 11023/Ü/1926/2019/2. ügyszámú, a Digi N.V. számára a 11023/Ü/1927/2019/2. ügyszámú jegyzőkönyvekkel. A dokumentumokat felbontatlan állapotban a közjegyző az ajánlatokhoz csatolta.

Az Ajánlatok bontása és vizsgálata

Az ajánlatok bontására 2020. március 11-én került sor közjegyző jelenlétében.

A Telenor ajánlatának bontását a 11023/K/293/2019/2. ügyszámú jegyzőkönyv, a Telekom ajánlatának bontását a 11023/K/294/2019/2. ügyszámú jegyzőkönyv, a Vodafone ajánlatának bontását a 11023/K/295/2019/2. ügyszámú jegyzőkönyv tanúsítja. A Digi N.V. ajánlatának bontására a Dokumentáció (196) bekezdésére tekintettel nem került sor.

A Hatóság a Dokumentáció (152)-(157) bekezdései szerint megvizsgálta a résztvevők Ajánlatát. A vizsgálat kiterjedt a Licitlapok alaki és tartalmi érvényességére, az Ajánlat részeként benyújtott eljárási és teljesítési biztosítékok tekintetében annak vizsgálatára, hogy azok megfelelnek-e a Dokumentációban és az Ápszr.-ben foglalt tartalmi előírásoknak.

A vizsgálatok alapján a Hatóság megállapította, hogy a Telenor, a Telekom és a Vodafone Ajánlata megfelel a Dokumentáció alaki és tartalmi érvényességi feltételeinek.

A Hatóság 2020. március 18-án a Telekomot UF/19180-150/2019. számú, a Telenort UF/19180-151/2019. számú, a Vodafone-t UF/19180-152/2019. számú végzésében értesítette a próbaárverés időpontjáról és helyszínéről, valamint arról, hogy a 3600 MHz-es, a 700 MHz-es és a 2100 MHz-es sávok tekintetében mikor kerül sor a tervek szerint helyszíni licitálásra.

A próbaárverésre 2020. március 24-én került sor közjegyző jelenlétében, melynek tényét a 11023/K/330/2019/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsítja. A próbaárverésen a Hatóság részletes tájékoztatást nyújtott, és bemutatót tartott az Árverés lebonyolítási rendjéről, továbbá lehetőséget biztosított a helyszíni licitálást támogató számítógépes rendszer résztvevők általi kipróbálására.

A kezdőlicitek értékelése

A Dokumentáció (215) bekezdésében foglaltak értelmében a Kiíró az Ajánlatok bontását és a Dokumentáció (206)-(211) bekezdései szerinti vizsgálatot követően a Dokumentáció (25) bekezdése szerinti frekvenciasávonként összesíti, hogy az egyes frekvenciasáv(ok)ban Licitlapot benyújtó résztvevő(k) mennyi értékesítési egység megszerzésére tett(ek) érvényes Kezdőlicitet.

A fentiek alapján a Kiíró az Ajánlatok 2020. március 11-én történt bontását, valamint az Ajánlatok tartalmi és formai érvényességének Dokumentációban foglaltak szerinti vizsgálatát követően és az Ajánlatok érvényességének megállapítását követően az alábbiak szerint összesítette az egyes frekvenciasávokban érvényes kezdőliciteket:

 • a 700 MHz-es frekvenciasávban az érvényes kezdőlicitek száma: 6 (hat) darab (mindhárom résztvevő nyújtott be érvényes kezdőlicitet);
 • a 2100 MHz-es frekvenciasávban az érvényes kezdőlicitek száma: 7 (hét) darab (mindhárom résztvevő nyújtott be érvényes kezdőlicitet);
 • a 3600 MHz-es frekvenciasávban az érvényes kezdőlicitek száma: 33 (harminchárom) darab (mindhárom résztvevő nyújtott be érvényes kezdőlicitet);
 • a 2600 MHz-es frekvenciasávban egyetlen résztvevő sem nyújtott be érvényes kezdőlicitet.

A Dokumentáció (218) bekezdése értelmében amennyiben valamely frekvenciasáv tekintetében a Dokumentáció (215) bekezdésében foglalt vizsgálat során érvényesnek bizonyult Kezdőlicit(ek) száma alapján megállapítható, hogy a résztvevők által megszerezni kívánt értékesítési egységek összesített száma meghaladja az adott frekvenciasávban kialakított és megszerezhető értékesítési egységek számát, úgy a Kiíró szerzési listát nem készít és az adott frekvenciasáv esetében lefolytatja a Dokumentáció (221)-(228) bekezdései szerinti helyszíni licitálást.

A Kiíró a kezdőlicitek értékelését követően – figyelemmel az egyes frekvenciasávokban kialakított és megszerezhető értékesítési egységek számára (a 700 MHz-es frekvenciasávban: 5 darab; a 2100 MHz-es frekvenciasávban: 3 darab; a 3600 MHz-es frekvenciasávban: 31 darab) – megállapította, hogy a 700 MHz-es, a 2100 MHz-es, valamint a 3600 MHz-es frekvenciasávban helyszíni licitálás lefolytatása szükséges, mivel a résztvevők által megszerezni kívánt értékesítési egységek összesített száma meghaladja az adott frekvenciasávban kialakított és megszerezhető értékesítési egységek számát.

Kiíró a résztvevők által az Ajánlatuk részeként benyújtott Kezdőlicitek Dokumentáció 4.8 pontja szerinti értékelése során megállapította, hogy a 2600 MHz-es sávban a Dokumentáció (25) bekezdésének c) pontja és (26) bekezdése szerint meghirdetett 1 db 15 MHz-es értékesítési egységre a Dokumentáció (27) bekezdésében rögzített 1 000 000 000 (egymilliárd) forintos kikiáltási áron egyik résztvevő sem tett érvényes Kezdőlicitet.

Kiíró 2018. március 18-án a Telekomot az UF/19180-150/2019. számú végzésben, a Telenort az UF/19180-151/2019. számú végzésben, a Vodafone-t pedig az UF/19180-152/2019. számú végzésben tájékoztatta, hogy a 2600 MHz-es frekvenciasávban a Dokumentáció (216) bekezdése alapján nem kerül sor helyszíni licitálásra.

Egyúttal a résztvevőknek sorrendben az UF/19180-153/2019., az UF/19180-154/2019. és az UF/19180-155/2019. számon megküldte a 2600 MHz-es frekvenciasávra 2020. március 18-án készített végső szerzési listát, amely szerint a Dokumentáció (27) bekezdésében egy értékesítési egységre meghatározott egymilliárd forintos kikiáltási áron (egységáron) a 2600 MHz-es sávban egyik részvevő sem szerzett értékesítési egységet.

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 2. pontjában foglaltak megállapítására.

A helyszíni licitálás lefolytatása

A Dokumentáció (221) bekezdésében foglaltak értelmében a Kiíró időben elkülönülten, egymást követően folytatja le az egyes frekvenciasávokra vonatkozó helyszíni licitálásokat az alábbiakban meghatározott sorrend szerint: 2600 MHz-es frekvenciasáv; 3600 MHz-es frekvenciasáv; 700 MHz-es frekvenciasáv; 2100 MHz-es frekvenciasáv.

A Kiíró a helyszíni licitálásokat 2020. március 26-án a Dokumentáció (227) bekezdésében foglaltak alapján a (223)-(226) bekezdések szerinti időpontoktól eltérő időpontban a fenti sorrend szerint lefolytatta a 3600 MHz-es frekvenciasávban, majd ezt követően a 700 MHz-es frekvenciasávban, végül pedig a 2100 MHz-es frekvenciasávban.

A nyertes résztvevők megállapítása

A Kiíró által a Dokumentáció rendelkezései és az azokban meghatározott licitálási módszertan alapján 2020. március 26-án lefolytatott helyszíni licitáláson az alábbi szerzések történtek:

A 3600 MHz-es frekvenciasávban

A helyszíni licitáláson az UF/19180-173/2019. számon iktatott, a Kiíró által kibocsátott és a Nyertesek részéről átvett végső szerzési lista, valamint a helyszíni licitáláson készült 11023/K/335/2020/2. ügyszámú, a Nyertesek részéről szintúgy átvett közjegyzői jegyzőkönyv tanúsága szerint a Telekom 12 (tizenkettő) darab, a Vodafone 5 (öt) darab, a Telenor pedig 14 (tizennégy) darab értékesítési egységet szerzett.

Ezek alapján a 3600 MHz-es frekvenciasávban a Telekom 12 (tizenkettő) darab, a Vodafone 5 (öt) darab, a Telenor pedig 14 (tizennégy) darab értékesítési egység tekintetében minősült nyertesnek.

A 700 MHz-es frekvenciasávban

A helyszíni licitáláson az UF/19180-178/2019. számon iktatott, a Kiíró által kibocsátott és a Nyertesek részéről átvett végső szerzési lista, valamint a helyszíni licitáláson készült 11023/K/336/2020/2. ügyszámú, a Nyertesek részéről szintúgy átvett közjegyzői jegyzőkönyv tanúsága szerint a Telekom 2 (kettő) darab, a Vodafone 2 (kettő) darab, a Telenor pedig 1 (egy) darab értékesítési egységet szerzett.

Ezek alapján a 700 MHz-es frekvenciasávban a Telekom 2 (kettő) darab, a Vodafone 2 (kettő) darab, a Telenor pedig 1 (egy) darab értékesítési egység tekintetében minősült nyertesnek.

A 2100 MHz-es frekvenciasávban

A helyszíni licitáláson az UF/19180-185/2019. számon iktatott, a Kiíró által kibocsátott és a Nyertesek részéről átvett végső szerzési lista, valamint a helyszíni licitáláson készült, 11023/K/337/2020/2. ügyszámú, a Nyertesek részéről szintúgy átvett közjegyzői jegyzőkönyv tanúsága szerint a Telekom 2 (kettő) darab, a Vodafone 1 (egy) darab értékesítési egységet szerzett.

Ezek alapján a 2100 MHz-es frekvenciasávban a Telekom 2 (kettő) darab, a Vodafone 1 (egy) darab értékesítési egység tekintetében minősült nyertesnek.

A fent meghatározott szerzések ténytanúsító okiratait – a közbenső és végső szerzési listákat, valamint a helyszíni licitálásról készült közjegyzői jegyzőkönyveket – a licitálás helyszínén átvették.

A fentiekre tekintettel állapította meg Kiíró a rendelkező rész 1.1-1.3.. pontjaiban frekvenciasávonként meghatározott felhasználói blokkok alapjául szolgáló értékesítési egységeket.

Felhasználói blokkok kialakítása

A Dokumentáció (297) bekezdése értelmében a Kiíró a felhasználói blokkokat – az egyes frekvenciasávokra vonatkozó végső szerzési listák alapján – frekvenciasávonként alakítja ki olyan módon, hogy a végső szerzési listában rögzítettek szerint az adott frekvenciasávban értékesítési egységet szerző nyertes résztvevőnként összevonja az adott nyertes résztvevő által megszerzett összes értékesítési egységet egy-egy elvi felhasználói blokká, majd azt vagy azokat az adott frekvenciasáv(ok)ban elhelyezi az NFFF-ben, valamint a Dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

A Dokumentáció (298) bekezdése értelmében az elvi felhasználói blokkokat a Kiíró minden frekvenciasávban úgy helyezi el – a Dokumentáció (300) bekezdésében írt közös szabályokra – és a Dokumentáció (301)-(307) bekezdéseiben írt speciális szabályokra is tekintettel –, hogy az Árverési eljárás eredményeként használatba nem adott sávrészek a lehető legnagyobb, frekvenciában összefüggő sávrészt alkossanak.

A Dokumentáció (299) bekezdése értelmében a felhasználói blokkok kialakításának az eredményét a Kiíró az eljárást lezáró döntésébe foglalja.

A fentiekre tekintettel a Kiíró a 700 MHz-es, a 2100 MHz-es és a 3600 MHz-es frekvenciasávban a rendelkező rész 1. pontjában meghatározott felhasználói blokkokat – az egyes frekvenciasávokra Kiíró részéről kibocsátott végső szerzési listák alapján – a fenti szabályokra figyelemmel az alábbiak szerint alakította ki.

A 700 MHz-es frekvenciasávban:

Kiíró a 700 MHz-es frekvenciasávban a felhasználói blokkok kialakítását a Kiíró által 2020. március 26-án 13 óra 40 perckor készített, UF/19180-178/2019. számon iktatott és az érintett részvevők mindegyike számára helyszínen átadott végső szerzési lista alapján végezte el.

Kiíró első lépésben a végső szerzési listán értékesítési egységet szerzők sorrendjét alakította ki a Dokumentáció (300) bekezdése szerint, az alábbi módon.

A Kiíró elsőként a Dokumentáció (300) bekezdésének a) pontja szerint csökkenő sorrendbe rendezve az egyes nyertes résztvevők által a 700 MHz-es frekvenciasávban az Árverési eljárásban szerzett frekvenciamennyiséget és megállapította, hogy a Telekom és a Vodafone által szerzett frekvenciamennyiség azonos.

Ezt követően Kiíró megvizsgálta a Dokumentáció (300) bekezdésének b) pontja szerint, hogy e két nyertes közül melyik köteles magasabb összegű végleges árat fizetni a 700 MHz-es frekvenciasávban az Árverési eljárásban szerzett frekvenciahasználati jogosultságért, és megállapította, hogy a Telekom és a Vodafone azonos árat köteles fizetni.

Ezt követően Kiíró alkalmazva a Dokumentáció (300) bekezdésének c) pontja szerinti szabályt megállapította, hogy a Telekom kerül sorrendben előbbre, aki az Árverési eljárás tárgyát képező összes frekvenciasáv vonatkozásában összességében 160 MHz frekvenciamennyiséget szerzett, majd sorrendben a Vodafone a következő, aki az Árverési eljárásban összességében 80 MHz frekvenciamennyiséget szerzett.

A fentiek tekintettel Kiíró a felhasználói blokk képzéséhez a 700 MHz-es frekvenciasávban az alábbi sorrendet állapította meg:

 1. Telekom
 2. Vodafone
 3. Telenor

Ezt követően Kiíró a Dokumentáció (301) bekezdésében foglaltak szerint a sorrendben első helyen álló résztvevő felhasználó blokkját a 708/763 MHz-es frekvenciától indulva alakította ki, majd ezt követően sorrendben következő nyertesek felhasználói blokkjai folyamatosan, megszakítás nélkül kerültek kialakításra lentről felfelé az alábbiak szerint:

 1. Telekom felhasználói blokkja: 708-718 / 763-773 MHz
 2. Vodafone felhasználói blokkja: 718-728 / 773-783 MHz
 3. Telenor felhasználói blokkja: 728-733 / 783-788 MHz

A 2100 MHz-es frekvenciasávban:

Kiíró a 2100 MHz-es frekvenciasávban a felhasználói blokkok kialakítását a Kiíró által 2020. március 26-án 15 óra 58 perckor készített, UF/19180-185/2019. számon iktatott és az érintett részvevők mindegyike számára helyszínen átadott végső szerzési lista alapján végezte el.

Kiíró első lépésben megállapította, hogy a Dokumentáció (302) bekezdése szerint a 2100 MHz-es frekvenciasávban az Árverési eljárás során olyan résztvevő nem szerzett értékesítési egységet, aki a felhasználói blokk kialakítása időpontjában már rendelkezett volna az NFFF szerinti 1960-1965/2150-2155 MHz alapblokk frekvenciahasználati jogával.

Ezt követően Kiíró a 2100 MHz-es frekvenciasávban végső szerzési listán értékesítési egységet szerzők sorrendjét a Dokumentáció (303) bekezdése alapján a Dokumentáció (300) bekezdésének e) pontja szerinti sorsolási szabályoknak megfelelően alakította ki az alábbi módon.

Az Árverési eljárás utolsó helyszíni licitálásának lezárását követően Kiíró a licitálás helyszínén, a Dokumentáció (290)-(291) bekezdéseinek alkalmazásával közjegyző jelenlétében sorsolást tartott, amelyet a 2020. március 26-án készült az UF/19180-196/2019. számon iktatott, 11023/K/340/2020/2. ügyszámú közjegyzői jegyzőkönyv tanúsít.

Kiíró a sorsolást követően a következő sorrendet állapította meg:

 1. Vodafone
 2. Telekom

Kiíró ezt követően a Dokumentáció (303) bekezdésében foglaltak szerint a sorrendben első helyen álló résztvevő felhasználó blokkját az 1965/2155 MHz-es frekvenciától indulva alakította ki, majd ezt követően a sorrendben következő nyertes felhasználói blokkja folyamatosan, megszakítás nélkül került kialakításra lentről felfelé az alábbiak szerint:

 1. Vodafone felhasználói blokkja: 1965-1970 / 2155-2160 MHz
 2. Telekom felhasználói blokkja: 1970-1980 / 2160-2170 MHz

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 1.2. pontjában foglaltak megállapítására.

A 3600 MHz-es frekvenciasávban:

Kiíró a 3600 MHz-es frekvenciasávban a felhasználói blokkok kialakítását a Kiíró által 2020. március 26-án 10 óra 40 perckor készített, UF/19180-173/2019. számon iktatott és az érintett részvevők mindegyike számára helyszínen átadott végső szerzési lista alapján végezte el.

Kiíró elsőként a 3600 MHz-es frekvenciasávban végső szerzési listán értékesítési egységet szerzőket a Dokumentáció (304) bekezdése szerint két csoportra osztotta.

Az első csoportba a Telekom és a Telenor került, akik a 3600 MHz-es frekvenciasávban a felhasználói blokk kialakítása időpontjában nem rendelkeztek frekvenciahasználati joggal. A második csoportba a Vodafone került, aki a 3600 MHz-es frekvenciasávban a felhasználói blokk kialakítása időpontjában rendelkezett frekvenciahasználati joggal.

Kiíró a Dokumentáció (305) bekezdése alapján először az első csoportban lévő értékesítési egységet szerzők vonatkozásában alakította ki az alábbi sorrendet:

 1. Telenor
 2. Telekom

Ezt követően a Kiíró a 3600 MHz-es frekvenciasáv legnagyobb frekvenciájától (3800 MHz) kiindulva először a sorrendben első Telenor, majd a sorrendben azt követő Telekom felhasználói blokkját alakította ki az alábbiak szerint:

 1. Telenor felhasználói blokkja: 3660-3800 MHz
 2. Telekom felhasználói blokkja: 3540-3660 MHz

Kiíró ezt követően a Dokumentáció (306) bekezdésében foglaltak alapján a második csoportban egyedüli nyertes Vodafone felhasználói blokkját alakította ki.

A Vodafone számára a felhasználói blokkot a Kiíró a 3600 MHz-es frekvenciasávban alulról kezdődően az első szabad frekvenciától felfelé alakította ki, így a Vodafone felhasználói blokkrésze: 3490-3540 MHz.

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 1. pontjában foglaltak megállapítására.

Frekvenciahasználati jogosultságok időtartama

Az NFFF 3. sz. mellékletének 3.2a.3 pontjának 7. alpontja értelmében a frekvenciahasználati jog időtartama 15 év, amely egy alkalommal, 5 évvel meghosszabbítható.

Erre tekintettel került sor a rendelkező rész 3. pontjában foglaltak megállapítására.

Frekvenciahasználati jogosultság meghosszabbítása

Az NFFF 3. sz. mellékletének 3.2a.3 pontjának 7. alpontja értelmében a meghosszabbítás részletes szabályait, feltételeit a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja, valamint a versenyeztetési eljárást lezáró határozat vagy hatósági szerződés határozza meg.

Mindezekre tekintettel került sor a Dokumentációban meghatározott, meghosszabbításra vonatkozó rendelkezések alapján a rendelkező rész 4. pontjában foglaltak megállapítására.

A teljes árverési díj

Az Ápszr. 2. § j) pontja értelmében teljes árverési díj: az árverésen egy nyertes által megszerzett valamennyi frekvenciakészletre vonatkozó végleges árak összege, amennyiben az általános forgalmi adó köteles, úgy növelve az általános forgalmi adó összegével is.

Az Ápszr. 4. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a kiírási dokumentációnak tartalmaznia kell a kikiáltási ár mértékét és a teljes árverési díj megfizetésének feltételeit.

A Dokumentáció (27) bekezdése az alábbiak szerint állapította meg a kikiáltási árat:

Az értékesítési egységek kikiáltási ára (egységár) frekvenciasávonként:

FrekvenciasávKikiáltási ár összege (Ft) számmalKikiáltási ár összege (Ft) betűvel
700 MHz 5 000 000 000 ötmilliárd
2100 MHz 4 000 000 000 négymilliárd
2600 MHz 1 000 000 000 egymilliárd
3600 MHz 1 500 000 000 egymilliárd-ötszázmillió

A Dokumentáció (28) bekezdése értelmében az árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak, a fizetendő teljes árverési díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. §-a alapján – a jelen Árverési eljárás közhatalmi tevékenységi jellegére tekintettel – mentes az általános forgalmi adó-fizetési kötelezettség alól.

A helyszíni licitáláson az egyes Nyertesek az egyes frekvenciasávokban az alábbi darabszámú értékesítési egységeket szerezték meg az alábbi licitárakon:

Vodafone

FrekvenciasávÉrtékesítési egységek számaÁr/értékesítési egység forintbanRészösszesen forintbanÖsszesen forintban
3600 MHz 5 1 650 000 000 8 250 000 000 8 250 000 000
700 MHz 2 13 000 000 000 26 000 000 000 26 000 000 000
2100 MHz 1 4 400 000 000 4 400 000 000 4 400 000 000
Mindösszesen 38 650 000 000

A fentiek alapján a Kiíró a Vodafone által fizetendő teljes árverési díj mértékét mindösszesen 38 650 000 000 Forintban (azaz harmincnyolcmilliárd-hatszázötven-millió forintban), a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.

Telekom

FrekvenciasávÉrtékesítési egységek számaÁr/értékesítési egység forintbanRészösszesen forintbanÖsszesen forintban
3600 MHz 12 1 650 000 000 19 800 000 000 19 800 000 000
700 MHz 2 13 000 000 000 26 000 000 000 26 000 000 000
2100 MHz 1 4 400 000 000 4 400 000 000 8 440 000 000
2100 MHz 1 4 040 000 000 4 040 000 000
Mindösszesen 54 240 000 000

A fentiek alapján a Kiíró a Telekom által fizetendő teljes árverési díj mértékét mindösszesen 54 240 000 000 Forintban (azaz ötvennégymilliárd-kettőszáznegyven-millió forintban), a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.

Telenor

FrekvenciasávÉrtékesítési egységek számaÁr/értékesítési egység forintbanRészösszesen forintbanÖsszesen forintban
3600 MHz 14 1 650 000 000 23 100 000 000 23 100 000 000
700 MHz 1 12 500 000 001 12 500 000 001 12 500 000 001
Mindösszesen 35 600 000 001

A Telenor a 2100 MHz-es frekvenciasávban nem szerzett értékesítési egységet.

A fentiek alapján a Kiíró a Telenor által fizetendő teljes árverési díj mértékét mindösszesen 35 600 000 001 Forintban (azaz harmincötmilliárd-hatszázmillió-egy forintban), a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.

A teljes árverési díj megfizetésére vonatkozó, rendelkező részben meghatározott szabályok a Dokumentáció 6.1 pontján, valamint az Ápszr. 17. §-án alapulnak.

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 6. pontjában foglaltak megállapítására.

Sávdíj, sávdíjkedvezmény

A frekvencia használatáért a frekvenciahasználati jogosultság érvényességi ideje alatt a Telekomnak, a Telenornak és a Vodafone-nak frekvenciadíjat (sávdíjat) kell fizetni. A sávdíjfizetési kötelezettség kezdete a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének napja, amely az Ápszr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján a teljes árverési díj Kiíró által meghatározott számlán történő jóváírásának napja.

A sávdíj mértékének meghatározására és a sávdíj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) tartalmazza. A Díjrendelet 20. § (1) bekezdése szerinti, szolgáltatás célú, blokkgazdálkodás körébe tartozó, az Árverés tárgyát képező frekvenciasávok használatáért fizetendő sávdíjakat az egységdíj (6500 Ft/kHz/hó), az értékesített frekvenciasávok szélessége és az arra vonatkozó sávszorzó szorzataként kell megállapítani a 9. számú melléklet 5. pontja alapján.

A Sávszorzók a Díjrendelet 9. melléklet 5. pontja alapján a következők:

FrekvenciasávSávszorzó értékeMegjegyzés
700 MHz 0 2020. szeptember 6-ig
1 2020. szeptember 6-tól
2100 MHz 0,5
3400-3800 MHz 0,12

A havonta fizetendő sávdíj mértéke a Díjrendeletben foglaltak alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

A 700 MHz-es frekvenciasávban:

A Vodafone 718-728 / 773-783 MHz frekvenciatartományú, összesen 20 MHz-es felhasználói blokkja tekintetében 2020. szeptember 6-tól:

Egységdíj Ft/kHz/hóFrekvenciasáv összege kHzsávszorzósávdíj 1 (egy) hónapra vonatkozóan Ft
6 500, azaz hatezer-ötszáz 20 000, azaz húszezer 1 6 500 x 20 000 x 1= 130 000 000, azaz százharmincmillió

A Telekom 708-718 / 763-773 MHz frekvenciatartományú, összesen 20 MHz-es felhasználói blokkja tekintetében 2020. szeptember 6-tól:

Egységdíj Ft/kHz/hóFrekvenciasáv összege kHzsávszorzósávdíj 1 (egy) hónapra vonatkozóan Ft
6 500, azaz hatezer-ötszáz 20 000, azaz húszezer 1 6 500 x 20 000 x 1 = 130 000 000, azaz százharmincmillió

A Telenor 728-733 / 783-788 MHz frekvenciatartományú, összesen 10 MHz-es felhasználói blokkja tekintetében 2020. szeptember 6-tól:

Egységdíj Ft/kHz/hóFrekvenciasáv összege kHzsávszorzósávdíj 1 (egy) hónapra vonatkozóan Ft
6 500, azaz hatezer-ötszáz 10 000, azaz tízezer 1 6 500 x 10 000 x 1 = 65 000 000, azaz hatvanötmillió

A 2100 MHz-es frekvenciasávban:

A Vodafone 1965-1970 / 2155-2160 MHz frekvenciatartományú, összesen 10 MHz-es felhasználói blokkja tekintetében:

Egységdíj Ft/kHz/hóFrekvenciasáv összege kHzsávszorzósávdíj 1 (egy) hónapra vonatkozóan Ft
6 500, azaz hatezer-ötszáz 10 000, azaz tízezer 0,5 6 500 x 10 000 x 0,5 = 32 500 000, azaz harminckettőmillió-ötszázezer

A Telekom 1970-1980 / 2160-2170 MHz frekvenciatartományú, összesen 20 MHz-es felhasználói blokkja tekintetében:

Egységdíj Ft/kHz/hóFrekvenciasáv összege kHzsávszorzósávdíj 1 (egy) hónapra vonatkozóan Ft
6 500, azaz hatezer-ötszáz 20 000, azaz húszezer 0,5 6 500 x 20 000 x 0,5 = 65 000 000, azaz hatvanötmillió

A 3600 MHz-es frekvenciasávban:

A Vodafone 3490-3540 MHz frekvenciatartományú, összesen 50 MHz-es felhasználói blokkja tekintetében:

Egységdíj Ft/kHz/hóFrekvenciasáv összege kHzsávszorzósávdíj 1 (egy) hónapra vonatkozóan Ft
6 500, azaz hatezer-ötszáz 50 000, azaz ötvenezer 0,12 6 500 x 50 000 x 0,12 = 39 000 000, azaz harminckilencmillió

A Telekom 3540-3660 MHz frekvenciatartományú, összesen 120 MHz-es felhasználói blokkja tekintetében:

Egységdíj Ft/kHz/hóFrekvenciasáv összege kHzsávszorzósávdíj 1 (egy) hónapra vonatkozóan Ft
6 500, azaz hatezer-ötszáz 120 000, azaz százhúszezer 0,12 6 500 x 120 000 x 0,12 = 93 600 000, azaz kilencvenhárommillió-hatszázezer

A Telenor 3660-3800 MHz frekvenciatartományú, összesen 140 MHz-es felhasználói blokkja tekintetében:

Egységdíj Ft/kHz/hóFrekvenciasáv összege kHzsávszorzósávdíj 1 (egy) hónapra vonatkozóan Ft
6 500, azaz hatezer-ötszáz 140 000, azaz száznegyven-ezer 0,12 6 500 x 140 000 x 0,12 = 109 200 000, azaz százkilencmillió-kétszázezer

A sávdíj megfizetésének szabályai a Díjrendelet 20/A. §-án alapulnak.

A sávdíjkedvezmény mértékére, időtartamára és igénybevételére vonatkozó szabályok a Dokumentáció (333)-(348) bekezdésein és 2. Mellékletén, valamint a Díjrendelet 20. § (4a) bekezdésén alapulnak figyelemmel a Díjrendelet 20. § (4) bekezdésére.

A Díjrendelet 20. § (4a) bekezdése alapján a 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében a 708−733/763−788 MHz és a 3400-3800 MHz frekvenciasávban frekvenciahasználati jogosultságot szerző vállalkozást a versenyeztetési eljárást lezáró döntés véglegessé válása napját követő 10 évig a Díjrendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott sávdíjból 50% kedvezmény illeti meg, amennyiben a sávdíjkedvezmény – versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában meghatározott – feltételeinek, követelményeinek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatban kéri a sávdíjkedvezmény érvényesítését.

A Díjrendelet 20. § (4a) bekezdése szerint „A sávdíjkedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozat részletes szabályait, a sávdíjkedvezmény részletes feltételeit, követelményeit, valamint a sávdíjkedvezmény feltételeinek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja határozza meg.”

A sávdíjkedvezmény igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat a Dokumentáció (333) -(348) bekezdései tartalmazzák.

A Dokumentáció (334) bekezdése szerint a díjkedvezményre az jogosult, aki az Árverési eljárásban frekvenciahasználati jogosultságot szerez a 700 MHz-es és/vagy a 3600 MHz-es frekvenciasávban; és/vagy aki a 3600 MHz-es frekvenciasávban az árverési eljárás megindításakor frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezik.

Az összes végső szerzési lista elkészültét követően Kiíró megállapította, hogy az Árverési eljárás során a Díjrendelet 20. § (4a) bekezdése szerinti sávdíjkedvezményre a Telekom, a Telenor és a Vodafone szerzett jogosultságot a 700 MHz-es és a 3600 MHz-es frekvenciasávok tekintetében.

A Kiíró a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította továbbá, hogy az Árverési eljárás során a Vodafone jogosultságot szerez a Díjrendelet 20. § (4b) bekezdése szerinti sávdíjkedvezményre a 3600 MHz-es frekvenciasáv tekintetében a rendeletben foglalt szabályok szerint.

A Kiíró a fenti megállapítások figyelembevételével a Dokumentáció (335) bekezdése alapján nyilatkozattételre hívta fel a díjkedvezményre jogosultakat arra vonatkozóan, hogy igénybe kívánják-e venni a Díjrendelet 20. § (4a) illetve (4b) bekezdése szerinti díjkedvezményt a Dokumentáció (333)-(348) bekezdései és a Dokumentáció 2. Mellékletének 1. pontja szerinti feltételekkel.

Mindhárom Nyertes nyilatkozatában igényt tartott a sávdíjkedvezményre. A Kiíró megállapította, hogy a nyilatkozataik megfeleltek a Dokumentáció (337) bekezdésében foglalt feltételeknek. A Magyar Telekom nyilatkozatát UF/19180-191/2019. számon, a Telenor nyilatkozatát UF/19180-198/2019. számon, a Vodafone nyilatkozatát UF/19180-192/2019. számon iktatta a Hatóság.

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 7. pontjában foglaltak megállapítására.

Frekvenciakijelölés, rádióengedély

A felhasználói blokkok használatához szükséges keretengedély a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Pfgr.) 12. § (3) bekezdésén alapul.

A rádióállomásokról szóló adatszolgáltatás a Pfgr. 13. § (2) bekezdésének e) pontján és a (7) bekezdésén alapul.

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 8. pontjában foglaltak megállapítására.

A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelmére vonatkozó feltételek

A megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházására vonatkozó eljárási szabályokat a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Fmkr.) határozza meg. Az átruházás szabályai az NFFF 3. mellékletének 3.2a.3, 3.9.4, valamint 3.12.3 pontjain és a Dokumentáció 6.4 pontján alapulnak.

Mindezekre tekintettel került sor a rendelkező rész 5. pontjában foglaltak megállapítására.

A Hatóság a fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Hatóság az Eht. 43. § (2) bekezdésének d) pontja, az Ápszr. 21. § (5) bekezdése, valamint a Dokumentáció (310) bekezdése szerint honlapján közzéteszi az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján közléssel végleges határozatát – a személyes adatok, a törvény által védett titok és a védett adatok védelmére figyelemmel.

A jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatás az Eht. 44. § (6)-(7) bekezdésein, az Ákr. 114. §-án, a Kp. 13. § (11) bekezdésén, a 39. § (1) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) pontján, a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul.

A halasztó hatály kizárására vonatkozó rendelkezés a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapul.

A határozatban használt fogalmak meghatározása, értelmezése tekintetében a Dokumentációban meghatározott definíciók, ennek hiányában a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazandók.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Karl Károly főosztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

A határozatot kapja:

 • Vodafone Magyarország zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
 • Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)
 • Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
 • NMHH Pénzügyi és számviteli főosztálya
 • NMHH Frekvenciaengedélyezési Osztálya
 • Irattár