Az NMHH Hivatalának BJ/8383-2/2019. számú határozata lekérhető médiaszolgáltatás nyilvántartásból törléséről (Echo Hungária TV Zrt., Echo TV Online)

Hatósági döntés dátuma: 2019. március 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.,a továbbiakban: Hivatal) az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. (1149 Budapest, Angol u. 65-69.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) ECHO TV Online megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatását, a Médiaszolgáltató 2019. március 21-én benyújtott kérelmében foglaltaknak helyt adva

2019. március 31. napjával törli hatósági nyilvántartásából.

Indokolás

A Hivatal a Médiaszolgáltató kérelmében foglaltaknak megfelelően a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 45. § (5) bekezdés b) pontja alapján törli hatósági nyilvántartásából az ECHO TV Online megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatást.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a jogorvoslati záradékot mellőzi.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 45. § (5) bekezdés b) pontján és a 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. március 26.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető