Az NMHH Hivatalának BJ/17489-2/2019. számú határozata lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételének megtagadásáról („MT” Nonprofit Kft., Mecsekhir)

Hatósági döntés dátuma: 2019. július 29.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; a továbbiakban: Hivatal) az „MT” Nonprofit Kft. (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 2/1.; a továbbiakban: Bejelentő) 2019. június 26-án érkeztetett bejelentése alapján indult hatósági eljárásban, a Mecsekhir állandó megnevezéssel tervezett lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét

megtagadja.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 41. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokról nyilvántartást vezet. Az Mttv. 42. § (1) bekezdése szerint a lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét annak jövőbeni médiaszolgáltatója kezdeményezheti.

A Bejelentő 2019. június 26-án érkeztetett BJ/17628-1/2019 számú beadványában az Mttv. 42. § alapján bejelentést tett Mecsekhir állandó megnevezéssel tervezett lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában.

Tekintettel arra, hogy a Bejelentő 2019. július 26-i bejelentése csak részben tartalmazta az Mttv. 42. § (1) - (2) bekezdéseiben megjelölt adatokat és dokumentumokat, a Hivatal 2019. július 3-án kelt BJ/17628-2/2019 számú végzésében hiánypótlásra szólította fel az alábbiak vonatkozásában.

„A Bejelentő nyújtsa be:

 • hatályos létesítő okiratát;
 • képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát (ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg);
 • nyilatkozatát arról, hogy vele kapcsolatban az Mttv. szerinti kizáró ok a nyilvántartásba vétele esetén nem keletkezik;
 • az arra vonatkozó adatokat, hogy bejelentőnek milyen nagyságú közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése van bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban;
 • az arra vonatkozó adatokat, hogy a bejelentő vállalkozásban befolyásoló részesedéssel rendelkezőnek milyen nagyságú közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése van bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban;
 • a hatóssággal való kapcsolattartásra kijelölt személy meghatalmazását;
 • a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális – képújsággal és ismétlésekkel együtt számított – heti és havi műsoridőket;
 • a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális – képújsággal és ismétléssel együtt számított – heti és havi műsoridőket;
 • a tervezett médiaszolgáltatás emblémáját;
 • a tervezett médiaszolgáltatás szignálját;
 • a terjesztést előreláthatóan végző elektronikus hírközlési szolgáltató alapvető adatait (név cím, telefonszám);
 • az előfizetők tervezett számát;
 • a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre megadott adat időmértékegységét;
 • a nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridőre megadott adat időmértékegységét;
 • a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére (képújság és ismétlés nélkül) megadott adat időmértékegységét;
 • a tervezett műsorstruktúra módosítását úgy, hogy az a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére (képújság és ismétlés nélkül) megadott adathoz illeszkedjen;
 • a tervezett kiegészítő médiaszolgáltatás megnevezését.”

A Hivatal hiánypótlásra felszólító végzését a tértivevény tanúsága szerint a Bejelentő 2019. július 8-án kézhez vette. A Bejelentő a hiánypótlásra nyitva álló 8 napos határidőn belül hiánypótlását nem küldte meg.

A Hivatal az Mttv. 42. § (6) bekezdés d) pontja alapján megtagadja a Bejelentő által végezni kívánt lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét, mivel a bejelentés a hiánypótlásra való felszólítás után sem tartalmazza hiánytalanul az Mttv. 42. § (1) bekezdés alapján szükséges adatszolgáltatást.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Médiatanács és a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, az Ákr. 116. § (1), valamint a 117. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (18) bekezdése határozza meg. A Hivatal tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a fellebbezési díjat a Rendelet 18. § (2) és (3) bekezdései alapján a fellebbezés benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a Hatóság 10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára. A díjfizetés megtörténtének igazolását – a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) – a fellebbezéshez csatolni szükséges. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását – a feladóvevényt – a fellebbezésnek tartalmaznia kell.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 42. § (6) bekezdés d) pontján és 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. július 29.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető