UF/16641-3/2020. számú határozat frekvenciahasználati jogról szóló haszonbérleti megállapodás jóváhagyása tárgyában – 26 GHz-es frekvenciasáv (megállapodást kötő felek: Telenor Magyaroszág Zrt., Cetin Hungary Zrt.)

Hatósági döntés dátuma: 2020. augusztus 5.

Iktatószám: UF/16641-3/2020.
Tárgy: Frekvenciahasználati jog haszonbérleti megállapodás jóváhagyása
Készült: 2020. augusztus 5.

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint Pannon út 1. ; Cg. 13-10-040409; a továbbiakban: Telenor) és a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2045 Törökbálint Pannon út 1. ; Cg. 13-10-042052; a továbbiakban: CETIN) (továbbiakban együtt: Kérelmezők) által közösen benyújtott, a 26 GHz-es frekvenciasávban a 7. (24717-24745 MHz, 25725-25753 MHz), 8. (24745-24773, 25753-25781), 9. (24773-24801, 25781-25809) és 10. (24801-24829, 25809-25837) alapblokkok vonatkozásában megszerzett frekvenciahasználati jogok másodlagos kereskedelme tárgyában 2020. július 1. napján megkötött és 2020. július 22. napján módosított, a módosításokat egységes szerkezetben tartalmazó 2020. július 22-i dátumú Frekvenciahasználati jog haszonbérleti megállapodást (a továbbiakban: Szerződés)

jóváhagyja.

A Szerződésben foglalt adatokban bekövetkező változásokat a Kérelmezők 15 napon belül kötelesek bejelenteni a Hatóságnak.

A Hatóság a frekvenciahasználati jog haszonbérbe adását jóváhagyó határozatát internetes oldalán közzéteszi.

A Szerződés jóváhagyása tárgyában indult hatósági eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőzte.

Indokolás

Kérelmezők a Hatósághoz 2020. július 2-án érkezett, UF/16641-1/2020. ügyiratszámon iktatott, a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rmkr.) 7. § (1) bekezdése szerinti, együttesen előterjesztett kérelmükben a Hatóság Rmkr. 3. §-a szerinti jóváhagyását kérték az Telenor MVM NET és a CETIN között megkötött Szerződés tekintetében. A felek 2020. július 22-i dátumú beadványukban tájékoztatták a Hatóságot, hogy a Szerződést módosították két pont tekintetében, és kérték, hogy a Hatóság a 2020. július 2-án benyújtott kérelmüket – melynek tartalmát a szerződésmódosítás nem érinti - ezen tájékoztatással együttesen vegye figyelembe, és a benyújtott, módosított Szerződést hagyja jóvá.

A Kérelem tartalma megfelel az Rmkr 5. §, 6. § (1)–(3), 7. § (1), 7. § (3)-(5), 8. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek, ezért a Hatóság a Szerződést jóváhagyta.
Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság az Ákr. 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőzte, és az indokolásban csak a jóváhagyó határozatot megalapozó jogszabályhelyeket jelölte meg.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Karl Károly főosztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kapják:

  • 1 pld. Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)
  • 1 pld. CETIN Hungary Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)
  • 1 pld. Irattár