Hirdetmény – az NMHH árverést hirdet a 900 MHz-es, valamint az 1800 MHz-es frekvenciasávok frekvenciahasználati jogosultságaira

Közzétéve: 2020. október 16.

1. Az árverés (a továbbiakban: árverési eljárás) hivatalból, jelen hirdetmény közzétételének napján, 2020. október 16-án indul. Az árverési eljárás ügyszáma: UF/25112/2020.

2. Az árverési eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) hatósági hatáskörébe tartozik.

Az árverési eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai megfelelően alkalmazandók.
Az árverési eljárás részeletes szabályait a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) tartalmazza.

3. Az árverési eljárás részletes szabályait és feltételeit a Kiíró által kialakított kiírási dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) határozza meg.

4. A Dokumentáció a Kiíró honlapján (https://nmhh.hu/900-1800_MHz_arveresi_eljaras_dokumentacio) bárki számára megtekinthető, ingyenesen letölthető, azonban az Ápszr. 8. § (1) bekezdésében foglalt, a Dokumentációval kapcsolatos írásbeli kérdésfeltevés lehetősége csak a Dokumentációban meghatározottak szerint regisztrált személyek, szervezetek részére biztosított.

A regisztrációra a Hirdetmény közzététele napjától kezdődően a jelentkezési határidő lejártáig van lehetőség. A Dokumentációval kapcsolatban a jelentkezési határidő lejártát megelőző tizedik napig írásban beérkezett kérdésekre a Kiíró nyolc napon belül válaszol úgy, hogy a válasz megadásától a jelentkezési határidő lejártáig még legalább két nap álljon rendelkezésre.

A regisztráció együttes feltétele, hogy a regisztrációt kezdeményező a Kiíró honlapjáról (https://nmhh.hu/regisztracios_adatlap_900-1800_MHz_arveres) letölthető Adatlapot kitöltse, és a kitöltött Adatlapot megküldje a Kiírónak a Dokumentáció (20) bekezdésében foglalt bármely elérhetőségére, valamint igazolja a regisztrációs díj megfizetését. Bármelyik feltétel elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen.

A Kiíró a Dokumentációban foglalt feltételeknek megfelelően regisztráltakat regisztrációs nyilvántartásba veszi, és ennek tényéről tájékoztatja a regisztráltakat. A hiányos vagy egyéb módon nem megfelelő regisztrációról a Kiíró a hiányosságok megjelölésével tájékoztatja a regisztrációt kezdeményezőt.

A regisztrációs díj 100 000 Ft + áfa, tehát mindösszesen 127 000 Ft (azaz százhuszonhétezer forint).

A regisztrációs díjat a Kiírónak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell átutalni, az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni: „MFCN2020 regisztráció”.

5. Az árverési eljárás tárgya

Az árverési eljárás tárgyát a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) alapján az alábbi frekvenciatartományok képezik:

  1. a 880–915/925–960 MHz frekvenciasáv (900 MHz-es frekvenciasáv) és
  2. az 1710–1785/1805–1880 MHz-es frekvenciasáv (1800 MHz-es frekvenciasáv).

Az árverési eljárásban a következő értékesítési egységekre lehet licitálni:

A frekvenciasáv elnevezéseAz értékesítési egységek darabszámaAz értékesítésre kínált frekvenciamennyiség összesen
900 MHz az 1. fordulóban 2x20 MHz (azaz 40 MHz)
4 db duplex 5 MHz-es értékesítési egység, továbbá
2x10 MHz (azaz 20 MHz)

2. forduló esetén:
2 db duplex 5 MHz-es értékesítési egység

vagy

blokk-kiegészítés esetén:
1 db duplex 4 MHz-es értékesítési egység, valamint
2 db duplex 3 MHz-es értékesítési egység
6x2x5 MHz
vagy
4x2x5 MHz és 1x2x4 MHz és 2x2x3 MHz,
azaz
összesen 60 MHz
1800 MHz 12 db duplex 5 MHz-es értékesítési egység 12x2x5 MHz, azaz 120 MHz

A frekvenciahasználati jogosultságot szerző nyertes résztvevő – az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése esetén – a frekvenciahasználatra vonatkozó engedély alapján, az abban foglaltaknak megfelelően jogszerűen telepíthet és üzemeltethet rádiórendszereket, melyeket elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhat.

Az árverési eljárás tárgyát képező frekvenciasávok leírását és használatuk részletes feltételeit a Dokumentációban, így különösen annak az 1. mellékletében foglalt előírások, valamint a frekvenciahasználatra vonatkozó jogszabályok (különösen az NFFF) tartalmazzák.

6. A frekvenciahasználati jogosultság szerzésére vonatkozó mennyiségi (szerzési) korlátokat az NFFF és a Dokumentáció tartalmazza.

7. Az árverési eljárás tárgyát képező frekvenciák a következő időpontoktól vehetők használatba:

FrekvenciasávHasználatba vehetőség
900 MHz Az árverési eljárás eredményeképpen megszerzett frekvenciahasználati jogosultságok alapján kiadott rádióengedélyek érvényességének, időbeli hatályának legkorábbi kezdőnapja 2022. április 8. és 9.
1800 MHz Az árverési eljárás eredményeképpen megszerzett frekvenciahasználati jogosultságok alapján kiadott rádióengedélyek érvényességének, időbeli hatályának legkorábbi kezdőnapja 2022. április 8. és 9.

Az árverési eljárás eredményeképpen megszerezhető frekvenciákra vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságok időtartamát a Dokumentáció (32) bekezdése szabályozza, amelynek általános szabálya alapján a lejárati dátum egységesen: 2037. április 9.

A frekvenciahasználati jogosultság vagy frekvenciahasználati jogosultságok időtartama egy alkalommal 5 (öt) évvel, 2042. április 9-ig meghosszabbítható versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül az árverési eljárás lezárásaként meghozott határozatban foglalt változatlan feltételekkel, újabb egyszeri díj megfizetése nélkül. A frekvenciahasználati jogosultság meghosszabbítására vonatkozó eljárás részletes szabályait a Dokumentáció 2.2.3.1. pontja tartalmazza.

Az árverési eljárás során megszerzett frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelmére vonatkozó eljárási szabályokat a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX.19.) NMHH rendelet tartalmazza.

8. Egy értékesítési egység kikiáltási ára frekvenciasávonként:

FrekvenciaA kikiáltási ár összege
SzámmalBetűvel
900 MHz – 1. forduló 12.000.000.000 Ft tizenkettőmilliárd forint
900 MHz – 2. forduló 12.000.000.000 Ft tizenkettőmilliárd forint
1800 MHz 6.000.000.000 Ft hatmilliárd forint

Az árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak, a fizetendő teljes árverési díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. §-a alapján – az árverési eljárás közhatalmi tevékenységi jellegére tekintettel – mentes az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség alól.

9. Az árverési eljárásra jelentkező 50.000.000 Ft + áfa, tehát mindösszesen 63.500.000 Ft (azaz hatvanhárommillió-ötszázezer forint) összegű részvételi díjat köteles megfizetni a Dokumentáció 3.11 pontjában foglalt szabályok szerint.

10. A jelentkezők a Jelentkezést – a Dokumentációban részletezett alaki és tartalmi követelmények figyelembevételével – a Kiíró alábbi címén nyújthatják be személyesen, 2020. november 10-én 13:30 órától 16:30 óráig:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.

11. Az árverési eljárásban való részvétel személyi feltételeit, valamint a jelentkezés alaki érvényességi feltételeit és kötelező tartalmi elemeit az Ápszr. és a Dokumentáció tartalmazza.

Budapest, 2020. október 16.