Tájékoztatás az azonosítógazdálkodással és számhordozással kapcsolatos változásokról

Közzétéve: 2021. február 5.

A 2020. év végén az elektronikus hírközlési ágazati szabályozás felülvizsgálata keretén belül megújultak az azonosítógazdálkodással és számhordozással kapcsolatos jogszabályi előírások.
Az átfogó jogszabályi környezet felülvizsgálatát az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény által előírt hároméves felülvizsgálati kötelezettség mellett az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése indokolta.

Az azonosítógazdálkodással kapcsolatos hatósági tevékenység tekintetében az előírások racionalizálására, valamint az azonosítóhasználati és számhasználati jogviszonyokra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatára is sor került.

A számhordozás szabályozás felülvizsgálat eredményeként az implementációs kötelezettségen túlmenően, a technológiai fejlődésre és az elektronikus hírközlési piac igényeire is reflektálva, a szabályozás korszerűsítése és racionalizálása érdekében az internet-hozzáférési szolgáltatóváltásra és számhordozásra vonatkozó szabályokat közös rendeletbe foglaltuk.

Rendeletváltozások

Az azonosítógazdálkodási tevékenységre és számhordozásra vonatkozó hatályos jogszabályok a következők (lásd még: Azonosítógazdálkodásra vonatkozó jogszabályok).

 • 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről
  A 2/2011. és 3/2011. NMHH rendeleteket váltja fel, ezen rendeletek emelt díjas szolgáltatásra vonatkozó részeinek kivételével.
 • 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről és 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről
  E rendeletek emelt díjas szolgáltatásra vonatkozó részeit 2021. június 29. napjáig kell alkalmazni.
 • 13/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeiről
  E rendelet rendelkezéseit 2021. június 30. napjától kell alkalmazni.
 • 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról
  E rendelet rendelkezéseit 2020. december 21. napjától kell alkalmazni.
 • 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a számhordozás részletes szabályairól
  E rendelet rendelkezéseit 2021. június 29. napjáig kell alkalmazni.
 • 23/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet a szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól
  E rendelet rendelkezéseit 2021. június 30. napjától kell alkalmazni.

Azonosítókra vonatkozó változások

 • Kivezetésre kerültek a 15cd közvetítő választó előtétek, valamint az adathálózatok azonosítói 2020. december 22. napjától.
 • Fokozatosan kivezetésre kerülnek az SHS=51 internet-hozzáférési szolgáltatás számai, 2020. december 27. napjától a számtartományt az NMHH zárolta, majd 2021. december 31. napjával megtörténik a teljes kivezetés.
 • A tesztelési célra igénybe vehető MNC tartomány 4 db kódra bővült.
 • A tárcsázási eljárások és az előtétek átkerültek az 1. mellékletből a rendelkező rész Tárcsázási terv pontjába.
 • A jövőben a 130 és 131 előtétek kijelölés nélkül használhatóvá válnak.
 • A mobil számok kijelölési engedélyében megszűnik annak a megkülönböztetése, hogy a számok mobil rádiótelefon vagy mobil internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére használhatók.
 • A jövőben az SHS=31 számmezők a rendeletben megjelölt, jogosult mobil szolgáltatók részére is korlátozás nélkül kijelölhetők. 
 • Megváltozott az SHS=71 gépek közötti szolgáltatás számtartomány felosztása.
  • Elkülönítésre került a 0-val kezdődő résztartomány, melynek extraterritoriális használata is megengedett.
  • A belföldi használatra fenntartott tartományban a számmező mérete résztartományonként eltérővé vált: 1 000, 10 000 illetve 100 000 felosztás szerint.
  • Bevezetésre kerül az SHS=71 számmező vonatkozásában az „egy számmező – egy számhasználó” elv.
 • A gépek közötti szolgáltatás számtartományára vonatkozó szabályozás változása eredményeképpen gépek közötti szolgáltatás mobilszámon csak a 2021. december 31. napjáig kiadott kijelölések esetében nyújtható.
 • Hívó azonosítóként megengedett azon SHS = 80 díjmentes szám, 14cd(e) vagy 12cd rövid szám alkalmazása is, amely használatára a hívó számhasználó jogosultságot szerzett.
 • Szabályozásra került a számra vonatkozó szerződés megszűnése után a szám új előfizetőhöz rendelhetősége is. Hat hónapon belül csak az új előfizető kifejezett kérésére adható ki részére a szám.

Azonosítóengedélyezési eljárás módosítás

 • A hatósági eljárások közül a korábbi szolgáltatás átadás eljárás helyébe az azonosítóátadás eljárás lép, amely a regisztrált szolgáltatás átadáshoz kapcsolódó azonosítók átadása mellett a továbbiakban a gépek közötti szolgáltatás számmezői (SHS=71), az üzleti hálózatok számmezői (SHS=38), valamint a 14-es kezdetű díjmentes rövid számok számhasználójának szolgáltatóváltására is alkalmazható.
 • A számmező átadás hatósági eljárásnál további részletek kerültek szabályozásra az átvevő szolgáltató kijelölésére vonatkozóan. A műszaki megvalósítás támogatása érdekében a hatóság közzéteszi a folyamatban lévő számmező átadásokat és az átadás esetleges meghiúsulását is.
 • A hatóság hivatalból indíthat „többségi” számmező átadást azokra a számmezőkre, ahol a számok több mint fele egy adott szolgáltatóhoz van hordozva.

Szolgáltatóváltás és számhordozás

 • Az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatóváltás szabályait és a számhordozás szabályait közös rendelet tartalmazza. Mindkét eljárás célja a szolgáltatóváltás illetve számhordozás lebonyolítása oly módon, hogy a felhasználó oldalán a lehető legkisebb szolgáltatáskiesés keletkezzen a szolgáltatások átadó szolgáltatónál történő megszűnése és az átadó szolgáltatónál történő megkezdése között.
 • A szolgáltatóváltást és a számhordozást az átvevő szolgáltató irányítja a felhasználó megbízása alapján. Az átadó szolgáltató az igényt a rendeletben meghatározott okokból utasíthatja el. A rendelet részletezi a szolgáltatók tájékoztatási kötelezettségét is az eljárásról.
 • Amennyiben az internet-hozzáférési szolgáltatóváltást vagy a számhordozást egy szolgáltatáscsomag részeként hajtják végre, az eljárást a szolgáltatáscsomag egészére alkalmazni kell.
 • Változtak a szolgáltatóváltás és a számhordozás akadályozása, késleltetése vagy meghiúsítása miatti kompenzációs előírások. A felhasználót az átvevő szolgáltatótól minden esetben a szolgáltatás kiesés illetve késleltetés mértékével arányos kompenzáció illeti meg. Ha a késleltetést vagy szolgáltatás kiesést az átadó szolgáltató hibája okozta, az átvevő szolgáltató a kompenzáció összegét utólag átháríthatja az átadó szolgáltatóra.
 • A számhordozást a számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás számaira kell biztosítani.  A számhordozási eljárás menete és határidői, valamint a KRA eljárások alapvetően nem változtak.
 • Új kötelezettség az utólagos számhordozás biztosításának kötelezettsége, amely során a volt előfizető a korábbi telefonszámára a számhordozást az előfizetői szerződés megszűnése után is, 31 napon belül kérelmezheti.
 • Előrefizetett szolgáltatásnál számhordozás esetén a maradvány összeget a felhasználó kérésére az átadó szolgáltató visszatéríti.
 • A hordozott számok hívásirányítási módszerei közül 2021. december 31. napján kivezetésre kerül a lekérdezés bontásnál (Query on Release) módszer és ezután a hívásoknál csak a lekérdezés minden hívásnál (All Call Query) módszer alkalmazható.