A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi munkaterve

Közzétéve: 2021. február 25.

Bevezetés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) törvényi kötelezettségének eleget téve minden év február végéig publikálja honlapján éves munkatervét, amely az év kiemelt, nagy jelentőségű feladatait tartalmazza.

A 2021. évi feladataink bemutatása előtt röviden számot adunk arról, hogy a hatóság milyen jelentősebb feladatokat végzett el 2020-ban.

A 2020-as év minden szervezet, így hatóságunk számára is sok szempontból különleges volt. Szinte egyik pillanatról a másikra kellett újfajta működési modellt kialakítanunk, mely alkalmazkodott a veszélyhelyzet által megkövetelt feltételekhez. Ehhez nagyon rövid idő alatt kellett megteremtenünk az informatikai, működési és együttműködési keretszabályokat. Szervezetünk gyorsan és rugalmasan alkalmazkodott a kihívásokhoz, melyet leginkább az bizonyít, hogy a tervezett kiemelt feladatainkat a korábbi évekhez hasonlóan teljesíteni tudtuk.

A versenyösztönzés területén az év első felében lezárult az országos földfelszíni analóg rádiós műsorszórás nagykereskedelmi piacának elemzése, folytattuk a Hír-Közmű rendszer kialakítását, mely során elkészült az AutoCad tervezői segédprogram rendszerterve és a Hír-Közmű 1.0 keretrendszer rendszerterve.

Külön érdemes kiemelni, hogy a járványügyi veszélyhelyzet idején, 2020. március 26-án lezajlott az 5G-hez kapcsolódó frekvenciák helyszíni árverése, ahol a 700 MHz, 2100 MHz, 3600 MHz sávokban minden felkínált sáv elkelt. A résztvevő szolgáltatók visszajelzései alapján, jó módszertannal, jó dokumentációval, jól szervezett árverési eljárást valósított meg az NMHH.

A rádióspektrum hatékony használatához a gondos tervezés, a kiszámítható szabályozói magatartás, szabályozói környezet elengedhetetlen, ennek érdekében – a piaci szereplőkkel többször konzultálva, figyelembe véve az előző stratégiai időszak tapasztalatait is – az NMHH kialakította a következő öt évre, azaz a 2021-2025 közötti időszakra szóló nemzeti rádióspektrum-stratégiáját.

A médiaigazgatás modernizálása kapcsán közreműködtünk a videómegosztó platformokra vonatkozó európai szabályozás implementálásában, illetve a megváltozott tartalomfogyasztási szokásokra vonatkozó keresleti kutatást folytattunk.

Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése 2020-ban is meghatározó szerepet kapott a hatóság tevékenységében. Befejeződött a hatóság ügyfélszolgálati irodáinak fizikai akadálymentesítése, és a hatóság külső honlapja is akadálymentessé vált. Elkészült a Gyerek a neten weboldal a hatóság szülői edukációs programja keretében, illetve ősszel két lakossági edukációs kampányunk is futott: mindkettő az álhírekre, azok terjesztésének veszélyeire hívták fel a figyelmet az online térben.

2020 őszén megnyitottuk harmadik Médiaértés-oktató Központunkat Sopronban, ami a környező megyék iskoláit fogadja, tehermentesítve ezáltal budapesti telephelyünket. Újdonságként jelentek meg a webre fejlesztett különleges foglalkozások.
A szakmai feladataink mellett a belső működésünk hatékonyságának fejlesztése során folytatódott a Visegrádi utcai ingatlanfejlesztésünk, megkezdődtek a kivitelezési munkák. A kormányzati törekvésekhez kapcsolódva adatvagyon-gazdálkodásunk alapjainak lefektetése is elkezdődött.

2021. évi munkatervünk a korábbi gyakorlatnak megfelelően azokat a kiemelt feladatainkat tartalmazza, amelyek egyrészt túlmutatnak mindennapi, általános tevékenységünkön, másrészt hozzájárulnak hatóságunk stratégiai céljainak megvalósulásához.
Ennek megfelelően a munkaterv felépítése is az alábbi stratégiai célok szerint tagolódik:

  • fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés;
  • a médiaigazgatás modernizációja;
  • az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése;
  • az intézményi működés fejlesztése.

Fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés

A fenntartható piaci verseny ösztönzése, illetve a piaci verseny folyamatos vizsgálata kiemelt célja a hatóságnak, ezért idén is hangsúlyosan foglalkozunk ezzel a témakörrel.

2021-ben tervezzük a belföldi mobilár-színvonal vizsgálatát, mely során megbecsüljük a magyarországi mobilszolgáltatás árszintjének szolgáltatásminőségi tényezőket (pl. csomagjellemzők, sebesség, látencia, elégedettség) figyelembe vevő változását, és ezen keresztül felmérjük a technológiai és piaci fejlődés, az újabb spektrum(ok) használatbavétele és a piaci verseny hatására bekövetkező fogyasztóijólét-növekedés mértékét.

Piacelemzési tevékenységünk során több jelentős piaci erejű szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek előírására irányuló határozattervezetet fogunk készíteni ("Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil-rádiótelefon hálózatban", "Helyhez kötött helyi hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása", "Központi hozzáférés helyhez kötött nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez"), illetve bizottsági notifikációjuk után közzétesszük azokat még várhatóan az idén.

A Hír-Közmű Projektben a Hír-Közmű 1.0 keretrendszer elindítása, éles üzembe állítása, valamint az ESZTER tervezéstámogató program publikálása az idei célunk. Egy elektronikus tervkezelő informatikai rendszer jön létre, amely az építésügyi hatósági eljárások elektronikus adatfogadását és az eljárások lefolytatásának, az építésfelügyeleti eljárások támogatását, illetve a beérkező hírközlési infrastruktúra adatokból téradatbázis létrehozását biztosítja.

Az Európai Unió által 2020-ra, továbbá 2025-re a Gigabites társadalom megvalósítása kapcsán kitűzött szélessáv-lefedettségi célok megvalósulása előrehaladásának folyamatos monitoringja keretében szükséges rendszeresen, online felületen felmérni és feldolgozni a szolgáltatási végpontokon elérhető sávszélességet és a kapcsolódó adatokat, téradatokat. Feladatunk kiterjed az online felület fejlesztésére, és ha szükséges, a jogszabálymódosítások előkészítésére.

A frekvenciagazdálkodás területén 2021-ben előkészítjük a 32 GHz-es frekvenciasáv értékesítését, illetve támogatjuk a rádióhálózatok tervezését, engedélyezését, ellenőrzését egy szimulációs rendszer létrehozásával, mely a lakosság megnyugtató tájékoztatását, a szolgáltatók tervezési munkáját és kormányhivatalok ellenőrzési munkáját is segíteni fogja.

A médiaigazgatás modernizációja

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 2018. december 18-án hatályba lépett módosítása a kereskedelmi közlemények, így a termékmegjelenítés vonatkozásában is változásokat hozott, melyet az Mttv. 2019. augusztus 1-jétől hatályos módosítása átvett a hazai szabályozásba. A módosítás a termékmegjelenítéssel foglalkozó szabályozást a lineáris médiaszolgáltatások mellett a lekérhető médiatartalmakra is kiterjesztette. Erre tekintettel szükséges a Médiatanács vonatkozó Ajánlásának felülvizsgálata, módosítása.

További feladatunk a dezinformáció fogalmának, jelenségének és szabályozási kérdéseinek feltérképezése, a felvetődő szabályozási problémák elemzése, a fogalomalkotás elemeinek és folyamatának feltárása. Az online platformok szerepvállalásának értékelése és a fogyasztók védelme érdekében alkalmazott eszközök vizsgálata is részét képezi a munkánknak.

Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése

Az NMHH a szabályozási eszköztára széles spektrumával (egyetemes szolgáltatások, piacfelügyelet) közvetlenül védi, segíti a felhasználókat, de célja, hogy közvetett módon, egyéb eszközökkel is hozzájáruljon érdekeik érvényesítéséhez.

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex számos olyan előírást tartalmaz, amelyek új garanciákat jelentenek az előfizetők érdekei védelmében, illetve megerősítenek már meglévő fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. A Kódex előírásainak 2019-20-as hazai jogba történő átültetésének eredményeként módosult az Eht. és létrejöttek a végrehajtási rendeleteinek új szabályai. Az Eht. új rendelkezései 2020. december 21-től hatályosak és alkalmazandóak, míg az Eszr. új rendelkezései szintén ekkor lépnek hatályba, azonban alkalmazásuk több lépcsőben fog megvalósulni. Annak érdekében, hogy a Kódex előfizetőket védő garanciái már a kezdetektől érvényesüljenek, az új szabályok tudatosítását és érvényesülésük átfogó ellenőrzését tervezzük.

A fogyasztókat támogatandó, célunk, hogy 2021-ben kifejlesszünk egy olyan, az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex előírásainak megfelelő összehasonlító eszközt, amely független az elektronikus hírközlési szolgáltatóktól, és alkalmas a szolgáltatók árainak és díjszabásainak, valamint a szolgáltatásminőség összehasonlítására.

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex hazai implementációja után számos olyan rendelet született 2020-ban, melyek nagymértékben hatással lesznek fogyasztók millióira. Célunk, hogy ismertessük a rendeletekben rejlő újdonságok részleteit, különös tekintettel az előfizetői szerződésekre vonatkozó módosításaira, a szolgáltatások minőségéről szóló szabályokra, valamint az emeltdíjas szolgáltatások változásának lakosságra tett hatásaira.

Az NMHH-n belüli e-ügyintézés működésének érdekében egy több projektet átfogó E-ügyintézési Program keretében 2020-ban elkezdtük azokat a fejlesztéseket előkészíteni, amelyek az NMHH-n belül az alapszintű, jogszabályoknak megfelelő e-ügyintézés megteremtéséhez szükségesek. 2021-ben a projekt folytatódik a program megvalósításához szükséges szállítók kiválasztásával és az egyes munkafeladatok megvalósításával.

Az NMHH saját eszközeivel és forrásaival ösztönözni kívánja a lakossági és üzleti digitalizáció szintjének emelését, korszerű „okos” alkalmazások és felhasználások minél gyorsabb térnyerését.  Célunk, hogy edukáljuk és informáljuk azokat a lakossági szegmenseket, melyek jelenleg vagy elavult mobiltechnológián (3G) interneteznek, vagy nem használnak (mobil) internetet egyáltalán. A kommunikációs cél mindezek fényében az, hogy ösztönözzük a mobilinternetezésre nem – vagy csak korlátosan – alkalmas készülékek lecserélését, illetve képezzük a 4G képes készüléket mobilinternet-előfizetés nélkül használókat, a digitális készségeiket fejlesszük.

Az intézményi működés fejlesztése

Ahogy az elmúlt évek során, úgy 2021-ben is hangsúlyt fektetünk arra, hogy intézményi működésünket továbbra is fejlesszük. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a nemzetközi színtéren is sikeresen végezzük munkánkat.

Folytatódnak a Visegrádi utcai telephelyünk kivitelezési munkái, mely során többek között egy új mérőkamrát, több kisebb mérőlaboratóriumot és egy biztonságos adat- és szerverközpontot alakítunk ki.

Az Egységes hírközlési, média- és mozgókép-statisztikai adatbázis (EHMMSA) a szektor helyzetét a gazdasági adatok, a vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, a műsorszórás, a műsorelosztás, a posta, az informatika, az internet, a média, a mozgókép, valamint a hatósági tevékenység adatain keresztül mutatja be. 2021-ben elkészül az adatbázis megújítására vonatkozó egyeztetett koncepció, melynek véglegesítése után megkezdődik majd a fejlesztési munka.

A szervezeti hatékonyságunk fejlesztése érdekében 2021-ben bevezetjük az NMHH-ban a SharePoint közös munkaplatformot.

A 2021-es munkatervi feladatok áttekintése

Fenntartható verseny, innováció- és beruházás-ösztönzés

PrioritásFeladatok
1. Új hírközlés-szabályozási kihívások vizsgálata 1.1 A belföldi mobilár-színvonal hedonikus regressziós módszerrel történő vizsgálata
2. Dinamikus és hatékony versenyösztönző szabályozás 2.1 A „Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban” megnevezésű nagykereskedelmi piac (2/2014. piac) elemzése
2.2 A „Helyhez kötött helyi hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása” megnevezésű nagykereskedelmi piac (3(a)/2014. piac) elemzése
2.3 A „Központi hozzáférés helyhez kötött nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez” megnevezésű nagykereskedelmi piac (3(b)/2014. piac) elemzése
2.4 A Hír-Közmű 1.0 keretrendszer elindítása, éles üzembe állítása, az ESZTER tervezéstámogató program publikálása
2.5 Online Mapping I. – szélessávú ellátottság és a végpontokon elérhető sávszélességhez kapcsolódó adatok online gyűjtése 
2.6 Online Mapping II. – szélessávú hálózatok csomóponti adatainak és az Open Access kötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatok online gyűjtése 
3. Hatékony gazdálkodás a korlátos erőforrásokkal (frekvencia, számozási erőforrások) 3.1 A 32 GHz-es frekvenciasáv értékesítésének előkészítése az állandóhelyű rendszerek számára
3.2 A hírközlés hatására létrejövő lakossági sugáregészségügyi kitettség elemzéséhez szükséges szimulációs rendszer létrehozásával kapcsolatos szakmai egyeztetések lefolytatása és a rendszer koncepciójának véglegesítése, a rendszerspecifikáció elkészítése

A médiaigazgatás modernizációja

PrioritásFeladatok
4. A médiaigazgatás rendszerének fejlesztése az uniós szabályozási keretek között 4.1 A termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról szóló médiatanácsi ajánlás felülvizsgálata
5. A megváltozott tartalomfogyasztási szokások elemzése, szabályozásra gyakorolt hatásának vizsgálata, az indokolt intézkedések beazonosítása 5.1 A dezinformáció fogalmának, jelenségének és szabályozási kérdéseinek feltérképezése

Az előfizetők, felhasználók érdekeinek érvényesítése

PrioritásFeladatok
6. Az előfizetők, felhasználók érdekérvényesítésének előmozdítása, különös tekintettel a kiszolgáltatott felhasználókra 6.1 A fogyasztókat védő új jogszabályi rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése
7. A megváltozott tartalomfogyasztási szokások elemzése, szabályozásra gyakorolt hatásának vizsgálata, az indokolt intézkedések beazonosítása 7.1 E-ügyintézés Program: az E-ügyintézés alapjainak megteremtése
7.2 Az Elektronikus Hírközlési Kódex előírásainak megfelelő összehasonlító eszköz kifejlesztése és üzembe helyezése
7.3 Netre fel! edukációs kampány
7.4 Az új hírközlési szabályozásból eredő, a fogyasztókat érintő változások kommunikálása

Az intézményi működés fejlesztése

PrioritásFeladatok
8. A szervezeti és gazdálkodási hatékonyság fejlesztése 8.1 Visegrádi utcai ingatlanfejlesztés
8.2 Az EHMMSA megújítására vonatkozó egyeztetett koncepció elkészítése
8.3 SharePoint-bevezetés