A Médiatanács 280/2021. (IV. 13.) számú döntése

A Debrecen 106,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2020. február 17-én közzétett pályázati felhívásra 2020. március 30-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata

Hatósági döntés dátuma: 2021. április 13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács) a honlapján és hirdetményi úton 2021. február 12-én közzétett pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) a Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára megindított pályázati eljárásban (a továbbiakban: Pályázati Eljárás) megállapítja, hogy

a Pályázati Eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki szempontból érvénytelen.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Jelen határozatot kizárólag az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője annak közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül közigazgatási perben támadhatja meg. A Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a Médiatanácshoz kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő a Médiatanácsnál. A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az azonnali jogvédelem a Fővárosi Törvényszéktől kérhető. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

[A határozat teljes szövege letölthető PDF-ben az alábbi link segítségével.]