Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CS/9379-10/2021 számú hirdetmény - Egyházasrádóc település 015/2 hrsz.-on építendő VA34910 kódnevű, 30 méteres távközlési (DIGI) antennatartó acéltorony

Közzétéve: 2021. május 12.

Iktatószám: CS/9379-10/2021
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről „Egyházasrádóc település 015/2 hrsz.-on építendő VA34910 kódnevű, 30 méteres távközlési (DIGI) antennatartó acéltorony
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Telefonszám: 36/99/518-531
Elektronikus levélcím:    kirchner.ferencne@nmhh.hu
Készült: 2021. 05. 12

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021.05.11 napon kelt, CS/9379-9/2021 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel napja: 2021. 05. 12.

A döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/9379/2021 Egyházasrádóc település 015/2 hrsz.-on építendő VA34910 kódnevű, 30 méteres távközlési (DIGI) antennatartó acéltorony DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021.05.11. napon döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) a 36/99518564 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Sopron, 2021. május 12.