Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – K/13301-3/2021. számú határozat: ZA-13 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont

Közzétéve: 2021. június 11.

Iktatószám: K/13301-3/2021.
Tárgy: Közlemény
Ügyintéző: Krasecz Csaba
Tel.: 72/508-845

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményi úton történő tájékoztatást adja a Zalaegerszeg zártkert 23622 hrsz.-ú ingatlanon megépült elektronikus hírközlési építmény vonatkozásában.

KÖZLEMÉNY

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a Fercom Systems Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 15., Meghatalmazott) által képviselt Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., a továbbiakban: Építtető)  kérelmére ZA-13 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont megnevezésű elektronikus hírközlési építmény vonatkozásában használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala K/13301/2021 ZA-13 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)

A végzés rendelkező része:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (a továbbiakban: Hatóság) a Fercom Systems Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 15., Meghatalmazott) által képviselt Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., a továbbiakban: Építtető)  kérelmére ZA-13 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont megnevezésű elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezési eljárás indult 2021. június 8. napján.  

Az eljárás ügyintézési határideje az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 31. § (1) bekezdése értelmében 60 nap.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

  • ·az eljárás felfüggesztésének időtartama,
  • ·az eljárás szünetelésének időtartama,
  • ·az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján - az Ákr. 34. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kivételekkel – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 9:00-12:00, Szerda: 13:00-15:00, Péntek: 9:00-12:00) előre egyeztetett időpontban az Ákr. 33. §-ának szabályai szerint betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet, illetve az Ákr. 5. §-a értelmében élhet nyilatkozattételi jogával.

A Hatóság

a)     írásban: postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton

b)    szóban,

tart kapcsolatot az ügyféllel.

Az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen eljárásban a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - közhírré teszi. A kifüggesztés helye: NMHH Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) és a Hatóság honlapja.

Jelen végzéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.”

Az indokolás kivonata:

„A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 12. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a rendelkező részben megjelölt elektronikus hírközlési építményre vonatkozó használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról értesíti az ügyfeleket.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Irodán (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben a (+36 72) 508-800-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon is.

Pécs, 2021. június 10.

 

dr. Schäffer Anita
építésügyi csoportvezető