Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – K/17817-10/2021. számú határozat: Országos Meteorológiai Szolgálat Hármashegy radarállomás 4,2 m-es antenna

Közzétéve: 2021. szeptember 24.

Iktatószám: K/17817-10/2021.
Tárgy: Közlemény
Ügyintéző: Krasecz Csaba
Tel.: 72/508-845

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közzé a Hosszúhetény külterület 0274/1/A, helyrajzi számú ingatlanon megépült elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyben.

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. szeptember 23. napján kelt, K/17817-9/2021. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. szeptember 24.

A döntés közlésének napja a kifüggesztést követő 15. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala K/17817/2021. Országos Meteorológiai Szolgálat Hármashegy radarállomás 4,2 m-es antenna Országos Meteorológiai Szolgálat (1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.)

A döntés rendelkező része:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Norgay Kft. (2145 Kerepes, Ady Endre u. 5/a., Meghatalmazott, eljáró képviselő: Túri Attila) által képviselt Országos Meteorológiai Szolgálat (1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1., Építtető) részére a CP/10380-18/2020. iktatószámú, 2020. június 16. napján kelt építési engedély alapján megvalósult Országos Meteorológiai Szolgálat Hármashegy radarállomás 4,2 m-es antenna megnevezésű elektronikus hírközlési építmény vonatkozásában, melynek helyrajzi száma: Hosszúhetény külterület 0274/1/A, EOV koordinátái: y 595 176, x 92 775,

a használatbavételi engedélyt megadja

az alábbi feltételek mellett:

A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a kapcsolódó berendezésekre.

Az elektronikus hírközlési építményt véglegessé vált használatbavételi engedély hiányában használni, üzemeltetni nem lehet.

Szakhatóságok állásfoglalása:

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály a 3370-2/2021. ügyiratszámú, 2021. augusztus 18-án kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.; a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére, a Norgay Kft. (2145 Kerepes, Ady Endre u. 5/a., a továbbiakban: Meghatalmazott) által képviselt Országos Meteorológiai Szolgálat (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1., a továbbiakban: Kérelmező) részére a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adom ki.

A tárgyban megvalósult elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélye megadásához az előzmények, a felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján hozzájárulok.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a 3371-2/2021. ügyiratszámú, 2021. augusztus 16-án kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély kiadásához hozzájárult:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Norgay Kft. (2145 Kerepes, Ady Endre u. 5/a., a továbbiakban: Meghatalmazott) által képviselt Országos Meteorológiai Szolgálat (1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult használatbavételi engedélyezési eljáráshoz a területi hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adja meg.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az Országos Meteorológiai Szolgálat Hármashegy radarállomás 4,2 m-es antenna megnevezésű elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyének kiadásához hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az indokolás kivonata:

„Az Építtető használatbavételi engedélykérelme alapján – az illetékes szakhatóságok közreműködésével és előírásinak figyelembevételével – a Hatóság megállapította, hogy az elvégzett építési munka az építési engedélynek megfelel, a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Az Építtető az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon is.

Pécs, 2021. szeptember 23.

 

Kúti Zoltán
hatósági irodavezető-helyettes