Értesítés hatósági eljárás megindulásáról - EE/24340-2/2021. számú eljárás: XX-038 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont (Budapest XX. ker Dessewffy utca Hrsz: 176989

Közzétéve: 2021. október 26.

Iktatószám: EE/24340-2/2021
Tárgy: Közlemény
Készült: 2021. 10. 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a Budapest XX-038 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/24340/2021 XX-038 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont (Budapest XX. ker Dessewffy utca Hrsz: 176989 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 143)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) előtt a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 143.) kérelmére, Budapest XX-038 jelű MoLaRi oszlopos sziréna végpont (Budapest XX. ker Dessewffiy utca Hrsz: 176989) megnevezésű elektronikus hírközlési építmény ügyében használatbavételi engedélyezési eljárás indult 2021.10.26. napján.

Az eljárás ügyintézési határideje az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban. Eht.) 31. § (1) bekezdése értelmében 60 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

  • az eljárás felfüggesztésének időtartama.
  • az eljárás szünetelésének időtartama,
  • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján –meghatározott kivételekkel – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztálynál (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben előre egyeztetett időpontban betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet, illetve élhet nyilatkozattételi jogával.

A Hatóság

a)    írásban: elektronikus úton, postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton

b)    szóban,

tart kapcsolatot az ügyféllel.

Az Ügyfél az ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A kifüggesztés helye: Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály (1133 Budapest, Visegrádi u. 106., www.nmhh.hu)

Jelen végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

INDOKOLÁS

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 12. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az alapján értesítette, hogy a rendelkező részben megjelölt elektronikus hírközlési építmény ügyében eljárás indult.

A kapcsolattartás módozatairól szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 26. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 116. § (4) bekezdés e) pontján alapul.

Az eljárás irataiba való betekintés joga az Ákr. 33. §-án, a nyilatkozattételi jogosultság az Ákr. 5. §-án, az adatszolgáltatási kötelezettség az Ákr. 105. §-án alapul.

Az ügyintézési határidőre az elektronikus hírközlésről szóló 2003. C. törvény 31. § (1) bekezdése az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe be nem számító eljárási cselekményeket az Ákr. 103. § (3) bekezdése tartalmazza.

Az ügyféli jogok gyakorlásáról szóló tájékoztatás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdésén alapul.

A döntés közlésére vonatkozó rendelkezést az Ákr. 89. §-a tartalmazza.

Az elektronikus hírközlési építményt érintő építésügyi hatósági eljárásról információ a www.nmhh.hu honlapon található: Szakmai érdekeltek > Építésügy > Építményengedélyezés > Ügyintézés.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 1-468-07-57 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály hirdetőtábláján is.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta:    dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2021. 10. 26.

Levétel napja: 2021.11.12