Értesítés hatósági eljárás megindulásáról - EE/9393/2022. számú eljárás: CETIN Budafoki MSC BB-0041állomás bontása (1117 Budapest, Budafoki út 64. (4012/1 hrsz.))

Közzétéve: 2022. április 22.

Iktatószám: EE/9393-2/2022
Tárgy: Közlemény eljárás megindulásáról
Készült: 2022. 04. 22.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a CETIN Budafoki MSC BB-0041állomás bontása tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/9393/2022 CETIN Budafoki MSC BB-0041állomás bontása (1117 Budapest, Budafoki út 64. (4012/1 hrsz.)) CETIN Hungary Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) előtt a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) kérelmére, CETIN Budafoki MSC BB-0041állomás bontása megnevezésű elektronikus hírközlési építmény ügyében bontási engedélyezési eljárás indult 2022.04.12. napján.

Az eljárás ügyintézési határideje az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban. Eht.) 31. § (1) bekezdése értelmében 60 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

  • az eljárás felfüggesztésének időtartama.
  • az eljárás szünetelésének időtartama,
  • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján –meghatározott kivételekkel – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztálynál (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben előre egyeztetett időpontban betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet, illetve élhet nyilatkozattételi jogával.

A Hatóság

a)    írásban: elektronikus úton, postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton

b)    szóban,

tart kapcsolatot az ügyféllel.

Az Ügyfél az ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A közlemény megtalálható a Hatóság Honlapján (www.nmhh.hu)

Jelen végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

INDOKOLÁS

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 12. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az alapján értesítette, hogy a rendelkező részben megjelölt elektronikus hírközlési építmény ügyében eljárás indult.

A kapcsolattartás módozatairól szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 26. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 116. § (4) bekezdés e) pontján alapul.

Az eljárás irataiba való betekintés joga az Ákr. 33. §-án, a nyilatkozattételi jogosultság az Ákr. 5. §-án, az adatszolgáltatási kötelezettség az Ákr. 105. §-án alapul.

Az ügyintézési határidőre az elektronikus hírközlésről szóló 2003. C. törvény 31. § (1) bekezdése az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe be nem számító eljárási cselekményeket az Ákr. 103. § (3) bekezdése tartalmazza.

Az ügyféli jogok gyakorlásáról szóló tájékoztatás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdésén alapul.

A döntés közlésére vonatkozó rendelkezést az Ákr. 89. §-a tartalmazza.

Az elektronikus hírközlési építményt érintő építésügyi hatósági eljárásról információ a www.nmhh.hu honlapon található: Szakmai érdekeltek > Építésügy > Építményengedélyezés > Ügyintézés.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 1/468-0580 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022. 04. 22.
Levétel napja: 2021.04.27.