UF/4366-2/2022. számú határozat rádióspektrum-használati jog haszonbérleti megállapodás jóváhagyása tárgyában (megállapodást kötő felek: Vodafone Magyarország Zrt., Óbudai Egyetem)

Közzétéve: 2022. április 28.

Iktatószám: UF/4366-2/2022.
Tárgy: Rádióspektrum-használati jog haszonbérleti megállapodás jóváhagyása
Készült: 2022. március 28.

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Vodafone Magyarország Zrt. (Székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; Cégjegyzékszám: 01-10-044159) és az Óbudai Egyetem (Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B; intézményi azonosító: FI 12904) (továbbiakban együtt: Kérelmezők) által közösen benyújtott, a 3410-3450 MHz frekvenciatartomány rádióspektrum-használati jogának másodlagos kereskedelme tárgyában 2022. január 25. napján megkötött „K+F Együttműködési Megállapodás Frekvencia Biztosításáról” elnevezésű haszonbérleti megállapodást (a továbbiakban: Szerződés)

jóváhagyja.

A Szerződésben foglalt adatokban bekövetkező változásokat a Kérelmezők 15 napon belül kötelesek bejelenteni a Hatóságnak.

A Hatóság a rádióspektrum-használati jog haszonbérbe adását jóváhagyó határozatát internetes oldalán közzéteszi.

A Szerződés jóváhagyása tárgyában indult hatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. A Hatóság jelen határozat kiadásával egyidejűleg intézkedik a befizetett igazgatási szolgáltatási díj Vodafone Magyarország Zrt. számára történő visszautalásáról.

Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőzte.
Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Indokolás

Kérelmezők a Hatósághoz 2022. február 16-án érkezett, UF/4366-1/2022. ügyiratszámon iktatott, a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rmkr.) 7. § (1) bekezdése szerinti, együttesen előterjesztett kérelmükben a jelen határozat rendelkező részében meghatározott frekvenciatartomány vonatkozásában a Kérelmezők között megkötött rádióspektrum-használati jog haszonbérbe adására irányuló megállapodás jóváhagyását kérték.

A kérelem tartalma megfelel az Rmkr 5. §, 6. § (1)–(3), 7. § (1), 7. § (3)-(5), 8. § (1) bekezdéseiben foglalt feltételeknek, ezért a Hatóság a Szerződést jóváhagyta.

A Kérelmezők adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettsége az Rmkr. 8. § (10) bekezdésén alapul.
Jelen határozatot – annak véglegessé válása után - a Hatóság az Rmkr. 8. § (9) bekezdése alapján teszi közzé.

Az igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 10. § h) pontján alapul, mely szerint sávátrendezési, haszonbérleti és átruházási megállapodás jóváhagyása iránti eljárás díja 0 Ft,

Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság az Ákr. 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőzte, és az indokolásban csak a jóváhagyó határozatot megalapozó jogszabályhelyeket jelölte meg. Kérelmezők a kérelemben fellebbezési jogukról – a Szerződésnek a kérelemben foglaltak szerinti jóváhagyása esetére – lemondtak, ezért jelen határozat az Ákr. 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Kérelmezők számára történt közléssel véglegessé válik.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Karl Károly főosztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.