K/9742-2/2022. számú határozat rádióspektrum-használati jog haszonbérleti megállapodás jóváhagyása tárgyában (megállapodást kötő felek: Vodafone Magyarország Zrt., Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft.)

Közzétéve: 2022. május 20.

Iktatószám: K/9742-2/2022.
Tárgy: Rádióspektrum-használati jog haszonbérleti megállapodás jóváhagyása
Készült: 2022. május 18.

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Vodafone Magyarország Zrt. (Székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; Cégjegyzékszám: 01-10-044159) és az Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 11.; Cégjegyzékszám: 01-09-070937) (továbbiakban együtt: Kérelmezők) által közösen benyújtott, 2022. április 4. napján megkötött „K+F Együttműködési Megállapodás Frekvencia Biztosításáról” elnevezésű haszonbérleti megállapodást (a továbbiakban: Szerződés)

jóváhagyja az alábbi jellemzőkkel:

a) a haszonbérleti megállapodás tárgya: a 3410-3430 MHz frekvenciasávrész folytonos 20 MHz frekvenciatartománya, valamint a 2530-2535/2650-2655 MHz frekvenciasávrész 2X5 MHz frekvenciatartománya rádióspektrum-használati jogának haszonbérlete;

b) a haszonbérleti megállapodás időtartama: jelen jóváhagyó határozat véglegessé válásának időpontjától számított öt (5) év azzal, hogy az eredeti, öt éves időtartam lejártát követően a Kérelmezők közös akaratával írásban további 1-1 éves időtartamra, összesen legfeljebb további öt évre meghosszabbítható;

c) a haszonbérleti megállapodás területi kiterjedése: a haszonbérlet kizárólag a frekvenciatartomány Ericsson Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft. budapesti irodájának területén található épületeken belüli használatra szól. A használat címe: Ericsson House irodaház, 1117 Budapest Magyar Tudósok körútja 11.

A Szerződésben foglalt adatokban bekövetkező változásokat a Kérelmezők 15 napon belül kötelesek bejelenteni a Hatóságnak.

A Hatóság a rádióspektrum-használati jog haszonbérbe adását jóváhagyó határozatát internetes oldalán közzéteszi.

A Szerződés jóváhagyása tárgyában indult hatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőzte.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Indokolás

Kérelmezők a Hatósághoz 2022. április 14-én érkezett, UF/9742-1/2022. ügyiratszámon iktatott, a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rmkr.) 7. § (1) bekezdése szerinti, együttesen előterjesztett kérelmükben a jelen határozat rendelkező részében meghatározott frekvenciatartományok vonatkozásában a Kérelmezők között megkötött rádióspektrum-használati jog haszonbérbe adására irányuló megállapodás jóváhagyását kérték.

A kérelem tartalma megfelel az Rmkr 5. §, 6. § (1)–(3), 7. § (1), 7. § (3)-(5), 8. § (1) bekezdéseiben foglalt feltételeknek, ezért a Hatóság a Szerződést jóváhagyta.

A Kérelmezők adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettsége az Rmkr. 8. § (10) bekezdésén alapul.

Jelen határozatot – annak véglegessé válása után - a Hatóság az Rmkr. 8. § (9) bekezdése alapján teszi közzé.

Tekintettel arra a tényre, hogy a Hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság az Ákr. 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőzte, és az indokolásban csak a jóváhagyó határozatot megalapozó jogszabályhelyeket jelölte meg. Kérelmezők a kérelemben fellebbezési jogukról – a Szerződésnek a kérelemben foglaltak szerinti jóváhagyása esetére – lemondtak, ezért jelen határozat az Ákr. 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Kérelmezők számára történt közléssel véglegessé válik.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Karl Károly főosztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.