Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CE/14401-3/2022.:Csanádpalota - Kövegy helyközi optikai hálózat

Közzétéve: 2022. június 21.

Iktatószám: CE/14401-3/2022.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Báló Bertalan
Tel.: 06-62/568-300
Készült: 2022.06.21.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanon megvalósult elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezése ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a Csanádpalota - Kövegy helyközi optikai hálózat építés tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljáró hatóság:         Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Ügyintéző neve:            Báló Bertalan
Az ügy száma:  CE/14401/2022.
Az ügy tárgya:  Csanádpalota - Kövegy helyközi optikai hálózat építés
Kérelmező:       Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37.)
Az ügy jellegétől függő hatásterület:      Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában
(6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hivatali időben, előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §- a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

A Törvény (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján is.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Szabó Tibor hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Szegeden, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

 

Kifüggesztés napja: 2022.06.22.

Levétel napja: 2022.06.28.