Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CS/12219-7/2022. számú határozat: Dabrony-Nagyalásony optikai felhordó hálózat építés

Közzétéve: 2022. június 17.

Iktatószám: CS/12219-7/2022
Tárgy: Hirdetmény használatbavételi engedély határozat kiadásáról
Ügyintéző: Pócza Anna
Tel.: 99/518-539
Készült: 2022.06.21.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022.06.21. napján kelt, CS/12219-6/2022 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022.06.21.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljáró hatóság:        Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Az ügy száma: CS/12219/2022
Az ügy tárgya: Dabrony-Nagyalásony optikai felhordó hálózat építés (alépítmény építés és kábelbehúzás),
Kérelmező, építtető:    AH Net Távközlési Szolgáltató Zrt.
Az ügy jellegétől függő hatásterület:   Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022.06.21. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) a 36/99518564 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 1.§-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

 

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.