CS/13064-4/2022. számú határozat használatbavételi engedély megadásáról - Polgárdi – Mobiltorony GPON bekötése

Közzétéve: 2022. július 1.

Iktatószám: CS/13064-4/2022
Tárgy: A LakiNet Hálózatfejlesztő Kft. használatba-vételi engedélyezési ügye
Ügyintéző: Bánky Gábor
Tel.: 99/518-557
E-mail-cím: banky.gabor.laszlo@nmhh.hu
Készült: 2022. július 1.

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Hunyadi Nóra (1165 Budapest, Pilóta utca 24. a továbbiakban Meghatalmazott) útján eljáró LakiNet Hálózatfejlesztő Kft. (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14., a továbbiakban: Építtető) részére a CS/18186-15/2021 ügyiratszámú, 2021. 09. 13. napján kelt építési engedély alapján megvalósult Polgárdi – Mobiltorony GPON bekötése (Tervszám: 14/2021-Verőcei) elektronikus hírközlési építményre, melynek helyrajzi számai:

Polgárdi: 0125/1; 0122/11; 0125/2; 0126; 1411; 1474 hrsz-ok

használatbavételi engedélyt megadja, az alábbi feltételek mellett:

-      A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

-      Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, antenna és antennatartó szerkezetekre.

Üzemben tartó: Magyar Hálózatépítő Kft. (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.)

Műszaki tartalom: Légkábel építés ill. alépítmény építés és kábel behúzás a megépült csőhálózatba.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

  • Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a FE/KTF/7199-3/2022. iktatószámú, 2022. június 13. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához feltételek közlése nélkül hozzájárult.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

INDOKOLÁS

Az Építtető használatbavételi engedélykérelme alapján - az illetékes szakhatóságok közreműködésével és előírásainak figyelembevételével a Hatóság - megállapította, hogy az elvégzett építési munka a CS/18186-15/2021 számú építési engedélynek megfelel, a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel.

Az engedély kérelem és mellékletei megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 15. § (3)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak, ezért a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése alapján a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva a használatbavételi engedélyt megadta.

Az eljárás során az érintett szakhatóságok bevonásra kerültek, kifogást nem emeltek, állásfoglalásukat a rendelkező részben foglaltak szerint megadták az alábbi indokolással:

  • A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) a Fejér Megyei

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának (a továbbiakban: Környezetvédelmi hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a LakiNet Hálózatfejlesztő Kft. (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.) (a továbbiakban: Kérelmező) részére a „14/2021-Verőcei számú, Polgárdi-Mobiltorony GPON bekötése” megnevezésű kiviteli terv alapján létesült elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezési eljárása során, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. táblázat 3. és 4. pontjai szerint.

A Környezetvédelmi hatóság az FE/KTF/7706-2/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a keletkező hulladékokra vonatkozó előírások mellett hozzájárult tárgyi területen a hírközlési építmény építéséhez.

A megkereséshez csatolásra került Szűcs Gábor felelős műszaki vezető 2022.05.09.-én kelt nyilatkozata, miszerint az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége nem érte el a külön jogszabályban előírt mértéket, valamint az építési tevékenység során keletkezett hulladékok kezeléséről a kivitelező gondoskodott.

Tárgyi beruházás belterületi ingatlanokat érint, melyek nem védettek, nem tartoznak az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben felsorolt NATURA 2000 területek közé, barlangok felszíni védőterületét nem érintik.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a létesítmény használatbavétele környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból nem kifogásolható, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tevékenység nem okoz környezetkárosítást, ezért a szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadom.”

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2006. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 118. § (3) bekezdésén, a halasztó hatály a 117. § (1) bekezdésén alapul.

A másodfokú eljárás díjának összegét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 5. § (10) bekezdése határozza meg. A 18. § (2)-(2a) bekezdései értelmében a fellebbező díjfizetési kötelezettségét a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással, vagy természetes személy ügyfél esetén ugyanezen számlaszámra készpénz-átutalási megbízás útján (sárga csekk) is teljesítheti. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a fellebbező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát, csekken történő befizetés esetén az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a fellebbező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát, csekken történő befizetés esetén az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A 18. § (3) bekezdése szerint a díjfizetés megtörténtének igazolását (befizetési bizonylat) a kérelemnek tartalmaznia kell.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Sléber Tibor hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Erről véglegessé válás előtt elektronikusan értesül:

1. LakiNet Hálózatfejlesztő Kft.
2. Polgárdi Város Jegyzője
3. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
4. Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály
6. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
7. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály
8. Magyar Hálózatépítő Kft.
9. Axian Szolgáltató, Kereskedelmi és Szaktanácsadó Kft.
10. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
11. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
12. FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zrt.
13. Magyar Telekom Távközlési Nyrt
14. MOL Nyrt

 

Erről véglegessé válás előtt postai úton értesül: Szekeres Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.     8154     Polgárdi           Batthyány utca 31.

Véglegessé válás után értesül:

  1. LakiNet Hálózatfejlesztő Kft.
  2. Magyar Hálózatépítő Kft.
  3. irattár

Ez az oldal az eredeti dokumentumnak nem része, csak a hitelesítő záradék megjelenítését szolgálja.

Hitelesítő záradék a CS/13064-4/2022 számú elektronikus dokumentumról készült papíralapú kiadmányhoz

  • A kiadmányozó neve: Sléber Tibor hatósági irodavezető-helyettes
  • Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv neve: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Soproni Hatósági Iroda
  • Az aláírás időpontja: 2022. 06. 15.
  • A kiadmány a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Hatósági Irodában készült.

Az elektronikus dokumentumban foglaltakkal egyező tartalmú irat. 

Sopron, 2022.06.15.

Honyák Árpád sk
hatósági irodavezető