Értesítés építési engedély megadásáról – K/25406-6/2022. számú határozat: SO-0337 Balatonszabadi Diós 30 méter magas CETIN bázisállomás

Közzétéve: 2022. november 21.

Iktatószám: K/25406-7/2022.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Kardos Máté
Tel.: 72/508-846

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építményre vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítésérőlszóló 2006. évi LIII. törvény 2. §(1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. november 18. napján kelt, K/25406-6/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. november 21.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala K/25406/2022.

SO-0337 Balatonszabadi Diós 30 méter magas CETIN bázisállomás

Cetin Hungary Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)

A tárgyi ügyben a Hatóság mint elsőfokú építési hatóság 2022. november 18. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján és a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu) is. 

Pécs, 2022. november 18.

Kúti Zoltán
hatósági irodavezető-helyettes