Értesítés bontási engedély megadásáról – EE/19888-10/2022. számú határozat: Dömsöd, MÁV-távközlési torony bontása

Közzétéve: 2022. november 25.

Iktatószám: EE/19888-11/2022
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Készült: 2022. 11. 22.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a Hatóság a 2022.11.23. napján kelt, EE/19888-10/2022 számú határozattal az bontási engedélyt megadta.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Ügyintéző Az ügy száma Az ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala Karóczkainé Auer Ágnes EE/19888/2022 Dömsöd, MÁV-távközlési torony bontása (Dömsöd Hrsz.: 0467/22) Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) üzemi célú () által képviselt MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60, a továbbiakban: Építtető); a továbbiakban: Építtető) kérelme alapján Dömsödi MÁV távközlési torony bontás (Dömsöd Hrsz.: 0467/22, EOV x: 196275, EOV y: 652419) elektronikus hírközlési építmény bontására, melynek címe és helyrajzi száma: Dömsöd Hrsz.: 0467/22 (EOV X 196275; EOV Y 652419) a bontási engedélyt megadja, az alábbi feltételek mellett.

Ezen bontási engedély a jogerőre emelkedésének napjától számított 2 évig hatályos. A bontási munkálatokat a bontási engedély hatályának lejártáig be kell fejezni. A bontási tevékenység befejezéséről értesíteni kell a Hatóságot a befejezést követő 15 napon belül.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített – a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő – előírásait.

Az Építtető a bontási tevékenységet csak a jogerős és végrehajtható bontási engedély és ahhoz tartozó dokumentáció alapján, az engedély hatálya alatt, saját felelősségére és veszélyére végezheti.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötöttépítési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre a kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervet az építés helyszínén tárolni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

  • PMKH ÉJH Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE-06/KTF/35052-3/2022 számon, 2022.11.08. napján szakhatósági állásfoglalását adott.

Indokolás

Az Építtető bontási engedélykérelme alapján a terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok a hiánypótlást követően megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Eljárása során a Hatóság megállapította, hogy:

  • a tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
  • a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
  • az Építtető bontási jogosultsága fennáll,
  • az építmény bontása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

A kivitelezésre és az elektronikus építési napló vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 26/A. §-a és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Hatóság hatáskörét az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 12. pontja határozza meg.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) hivatali időben, a 1 4298615 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (3) – (4) bekezdése alapján hozott döntéseit közhírré tétel útján közli.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett.

A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022. 11. 24.
Levétel napja: 2022. 12. 09.