Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CD/27349-07/2022. számú határozat: Örményes optikai hálózat fedvényterv

Közzétéve: 2022. december 6.

Iktatószám: CD/27349-07/2022. 
Tárgy: Örményes, GPON optikai lefedő hálózat fedvényterv használatbavételi engedélyezési eljárásának lezárása
Ügyintéző: Lugosi Péter
Tel.: (52) 522-133
E-mail: debrecen@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2022. december 06. napján kelt, CD/27349-06/2022. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta. 

A kifüggesztés dátuma: 2022. december 06.
A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

  • Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
  • Ügyintéző neve: Lugosi Péter
  • Az ügy száma: CD/27349/2022.
  • Az ügy tárgya: Örményes, GPON optikai lefedő hálózat fedvényterv használatbavételi engedélyezése
  • Építtető: Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. december 06. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Debreceni hatósági irodánál (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00) előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1), bekezdés c) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (7) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre. 

Debrecen, 2022. december 06.

Németh József
hatósági irodavezető