Értesítés építési engedély megadásáról – K/25689-7/2022. számú határozat: Lenti–Mumor–Nova kerékpárút, II. ütem, Mumor–Nova, Nova település, Magyar Telekom-tulajdonú hálózat kiváltása

Közzétéve: 2022. december 7.

Iktatószám: K/25689-8/2022.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Antal Norbert
Tel.: 72/508-824

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építményre vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

Anemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. december 6. napján kelt, K/25689-7/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2022. december 7.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy száma Az ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala K/25689/2022. Lenti – Mumor – Nova önálló kerékpárút a 75. sz. főút mentén 49+644 - 61+544 km.sz. közötti szakasz G1 - HÍRKÖZLÉS, II. ütem Mumor - Nova között, Nova település Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú távközlési hálózat kiváltás Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.)

A tárgyi ügyben a Hatóság mint elsőfokú építési hatóság 2022. december 6. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján és a Hatóság honlapján (nmhh.hu) is.

Pécs, 2022. december 6.

Petres István
hatósági irodavezető