A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Stratégiája (2023–2026)

Szabadság és biztonság a digitalizálódó világban

Közzétéve: 2023. január 13.

„Ma még csak sejthetjük, mit tartogat Magyarország és a magyar társadalom számára a digitális jövő. De bármilyen kihívás elé állít is majd minket a technológia fejlődése, az egyéni szabadság lehetőségei és a közösség biztonsága alapvető értékként és célkitűzésként jelennek meg az NMHH tevékenysége során. Céljaink elérése, törekvéseink sikere érdekében olyan partnerséget ajánlunk a polgárok, a hírközlési és médiapiac szereplői, valamint az érintett állami szervek számára, amelyben együtt járulhatunk hozzá Magyarország és Európa digitális jövőjének építéséhez.”
Dr. Koltay András elnök

Küldetésünk

Az NMHH küldése, hogy…

 • … a jogszabályok által meghatározott komplex feladatköreinek pontos ellátásával – partnerségben valamennyi érdekelttel – a média-, az elektronikus hírközlési piac és a postai szolgáltatások, valamint a magyar állampolgárok és vállalkozások fenntartható digitális jövőjéért munkálkodjon;
 • … támogassa a magyar társadalom, gazdaság és kultúra biztonságos integrációját a digitális világba, védje a gyermekeket az online térben is, valamint professzionális és együttműködő hatóságként optimális piaci megoldásokat segítsen elő;
 • … az általa felügyelt területeken a magyar állampolgárok és vállalkozások számára, valamint a piaci verseny folyamatos fejlődéséhez biztosítsa egy kiszámítható, támogató és fenntartható szabályozási környezet jelenlétét.

Értékeink

Proaktív szolgáltatások és szakmaiság

Előrelátó szakmaiság

Az NMHH sikerének alapjait a média, a hírközlés és az online platformok területén a digitális világ fejlődését, kihívásait és hatásait értő, felkészült munkatársak, illetve a professzionális munkavégzés jelentik. Folyamatosan szükség van az ismeretek bővítésére, a releváns társadalmi, gazdasági és technológiai trendek ismeretére, valamint az azokból eredő változások felismerésére.

Proaktivitás

Az NMHH a szabályozási és társadalmi kihívások időben történő felismerésére és megoldására törekszik a digitális világban, és ennek érdekében, hatáskörében eljárva önállóan megteszi vagy kezdeményezi a szükséges lépéseket.

Alkalmazkodókészség

Folyamatosan jelennek meg új és innovatív digitális szolgáltatások, technológiák a hírközlés és média világában, amelyek soha nem látott hatással vannak a piaci körülményekre, a szabályozásra és a társadalomra. Az NMHH nyitott és innovatív hozzáállásával követi a piaci, társadalmi és a technológiai változásokat.

Pragmatizmus

Az NMHH felelős hatóságként a megismert problémák és helyzetek kezelésében jogszerű és célszerű, a gyakorlatban is működő konszenzusos, kiegyensúlyozott megoldásokra törekszik.

Partnerség

Az NMHH a tevékenysége során az egyenlő felek között lévő kölcsönös támogatás, segítségnyújtás és közös munka szellemében dolgozik a partnereivel összehangolt célok elérése érdekében.

Szolgáltatás

Az NMHH arra törekszik, hogy a média-, a hírközlési és az online piacokon a felhasználók, az ügyfelei és a partnerei igényeit komplexen szem előtt tartsa, és szakmai munkáját a humánum, a segítő hozzáállás és a jóakarat szellemében folyamatosan azokhoz igazítsa.

Stratégiai céltérkép

 • Média: egészséges és kiegyensúlyozott médiapiac
 • Hírközlés: modern hírközlési infrastruktúra és szolgáltatások
 • Platformok és új média: biztonságos és kiszámítható online világ és platformok
 • Partnerség: aktív szerepvállalás és partnerség valamennyi érdekelttel
 • Szervezet: modern, professzionális, ismert és elismert hatóság

Stratégiai célok és akciók

Média – egészséges és kiegyensúlyozott médiapiac

Modern és aktív médiapiaci szerep felvállalása

 • A kialakulóban lévő új médiakultúra megismerése, a médiaigazgatás rendszerének ezzel összefüggő szükség szerinti fejlesztése
 • A médiatanácsi döntések kommunikációjának megújítása

Médiapiaci együttműködések és párbeszéd ösztönzése

 • Médiapiaci együttműködési megállapodások rendszerének kidolgozása, intézményi háttér és belső folyamatok kidolgozása
 • A magyar tartalmak és a magyar kultúra megőrzésének támogatása a hazai médiapiacon és határon túl, kapcsolat erősítése a határon túli médiaműhelyekkel
 • További ön- és társszabályozások kialakításának ösztönzése, a megvalósításban történő közreműködés

Médiapiaci változások naprakész ismerete

 • A magyarországi médiatartalmak nyomon követését lehetővé tévő rendszer (IRIS) megújítása és modernizálása
 • Médiaadatbázis bővítése, a média- és reklámpiaci kutatások megújítása
 • Médiatudományi Intézet működésének megújítása

Hírközlés – modern hírközlési infrastruktúra és szolgáltatások

Digitális fejlődés, verseny, innováció és biztonság ösztönzése

 • Versenyélénkítés új hatósági eszközeinek kialakítása, fejlesztése és alkalmazása
 • A másodlagos spektrumkereskedelem nemzetközi gyakorlatának versenyvizsgálati szempontú feltérképezése
 • Jogvitás eljárások ösztönzése és szerepének erősítése (kiemelten a passzív infrastruktúra megosztására), további útmutatók kidolgozása
 • A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok modernizálásából és piaci változásokból eredő, illetve a hálózatok gyors építését támogató szabályozási javaslatok kidolgozása
 • Hírközlési előfizetői vitarendezésre szabályozási javaslat kidolgozása
 • Az elektronikus hírközlési előfizetői ajánlatok összehasonlítását lehetővé tévő eszköz (DCT) elindítása
 • A fogyasztói tájékozottság növelése az Átlagos Havi Költségmutató (ÁHK) fejlesztésével
 • M2M és extraterritoriális azonosítógazdálkodási igények felmérése, kezelésének kidolgozása
 • Kockázatelemzési és biztonsági szabályozási jó gyakorlat és ajánlások kialakítása a hírközlési szolgáltatók részére

Tudatos és modern rádióspektrum-gazdálkodás

 • Rádióspektrumstratégia következő ciklusára vonatkozó javaslat kidolgozása, figyelembe véve az infrastruktúra szolgáltatók szerepének változását, valamint a megjelenő magánhálózati és vertikumi igényeket is
 • Az újgenerációs mobiltechnológiák fejlődésének kiemelt támogatása, az ehhez szükséges rádióspektrum gazdálkodási feladatok elvégzése
 • Az UHF sáv jövőjére vonatkozó stratégia alkotása, a WRC-23-ra vonatkozó nemzeti álláspontra szakmai javaslat kidolgozása
 • A lakossági kitettségi térkép továbbfejlesztése a 30 MHz alatti sávok mérési képességeinek fejlesztése

Űrtávközlési kompetencia erősítése

 • Műholdas szolgálatok/alkalmazások frekvenciaigényeinek a lehetőségekhez képesti kielégítése, összhangban a Nemzeti Űrstratégiával
 • Stratégiai együttműködés a kormányzati szereplőkkel az űrtávközlés és űrprogramok területén
 • Az NMHH közvetítő szerepének kiterjesztése az űrtávközlésben és az NMHH szerepvállalásának erősítése a hazai űrképesség, űripari és K+F együttműködések fejlesztésében

Postafelügyelet megújítása

 • Postai piac szabályozásának elemzése és felülvizsgálata
 • A postai fogyasztóvédelem modernizálása és erősítése
 • Az NMHH postafelügyeleti tevékenységének erősítése
 • Az NMHH szerepvállalásának fokozása a postai fogyasztók tájékoztatása során a tudatosság növelése érdekében

Platformok és új média – biztonságos és kiszámítható online világ és platformok

Felkészülés a digitális világ új kihívásaira

 • NMHH online platform tudásközpont kialakítása
 • Szervezeti felkészülés az online platformok szabályozására, NMHH szerep kidolgozása, szervezeti háttér és szabályozási javaslatok előkészítésének szabályozási és szakértői támogatása
 • A DSA, DMA szabályozás alkalmazásából eredő vagy azt kiegészítő hazai szabályozási igények vizsgálata, szabályozási javaslatok előkészítésének szabályozási és szakértői támogatása

Tudatos használat, médiaértés és médiaműveltség támogatása

 • Az online platformok tudatos használatának elősegítése
 • Az állampolgárok médiafogyasztással kapcsolatos készségeit és jártasságát ösztönző NMHH szerepvállalás erősítése
 • A Bűvösvölgy modernizációja

Gyermekvédelem és jogsegély erősítése

 • Az Internet Hotline megerősítése
 • Az NMHH gyermekvédelmi szerepvállalásának erősítése

Partnerség – aktív szerepvállalás és partnerség valamennyi érdekelttel

Proaktív iránymutató szerep felvállalása

 • Aktív téma- és piacfigyelés, szakmai koordináció erősítése a fontosabb piaci eseményekkel kapcsolatos NMHH álláspont és kommunikáció kialakításában
 • A hírközlési infrastruktúra fenntartható működését elősegítő NMHH szerepvállalás erősítése
 • Az NMHH munkatársak tudományos fejlődésének és publikációjának támogatása   

Partnerség és szolgáltató hatósági szemlélet erősítése

 • Online platform szolgáltatók feltérképezése és partnerség kialakítása az új uniós rendeletek (DSA, DMA) hatálya alá tartozó közvetítő szolgáltatókkal
 • Ügyfelek, érdekeltek, iparági szereplők megfelelő piaci információval való ellátása a piaci jelentések fejlesztésével
 • Együttműködés a piaci szereplőkkel és a társintézményekkel a tudásmegosztás és lehetséges közös munka kapcsán
 • Szolgáltató hatósági jelleg erősítése az ügyfélkapcsolatokban további segédletek, útmutatók kiadásával
 • Magyar audiovizuális kulturális vagyon kutathatóságának megteremtése, a magyarországi médiatartalmak közgyűjtemények számára történő elérhetővé tétele (az IRIS rendszer segítségével)

Egyetemi és más oktatási, valamint tudományos együttműködés növelése

 • Egyetemi és más oktatási, valamint tudományos együttműködések stratégiai szintre emelése, azok kidolgozására végleges szervezeti háttér, folyamatok, személyi állomány biztosítása
 • Az NMHH szakterületeken tudományos együttműködések és utánpótlás-képzés rendszerének kidolgozása a fiatalok számára, gyakornoki programok kialakítása
 • Új egyetemi más oktatási együttműködési lehetőségek feltérképezése, külföldi akadémiai partnerségek indítása
 • Médiaoktatás megerősítése, együttműködések kialakítása és az oktatás szakmai elvárásainak kidolgozása
 • Hozzájárulás az újságíróképzés szakmai színvonalának emeléséhez
 • Hírközlési tervezőszakma utánpótlásának támogatása

Közigazgatási kapcsolatok mélyítése

 • Az NMHH támogató, közvetítő szerepének erősítése piaci szereplők és kormányzati szereplők között
 • Partneri együttműködés kialakítása a hazai közigazgatás érintett szereplőivel az online platformokkal kapcsolatos uniós rendeleti szabályozás hatékony végrehajtása érdekében
 • Stratégiai szintű szakpolitikai partnerség a kormányzati szereplőkkel
 • A GVH és az NMHH közötti együttműködés modernizációja a piaci változásoknak megfelelően

Szervezet – modern, professzionális, ismert és elismert hatóság

Erős és modern intézményi háttér, munkafeltételek és humánerőforrás biztosítása

 • Modern és a hatékony munkavégzést elősegítő, fenntartható és energiatudatos munkakörnyezetet biztosítása           
 • A fiatal szakértelem bevonása és megtartása a szakmai területeken, utánpótlásnevelés erősítése
 • Személyes és vezetői kompetenciák fejlesztése
 • Egyetemi és más oktatási együttműködések erősítése
 • Modern szakmai ismeretek bővítésének támogatása
 • Dolgozói elégedettség növelését támogató programok

Modern informatikai háttér kialakítása és operatív modernizáció

 • Informatikai stratégia alkotása, elkülönült információs rendszerek együttműködési kereteinek kidolgozása
 • Új munkafolyamat kialakítása a digitális beszerzési rendszerhez
 • Adatstratégia kidolgozása, az NMHH adatvagyon szakmai hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
 • Az NMHH felé történő adatszolgáltatások egyszerűsítését és automatizálását szolgáló javaslatok kidolgozása

Láthatóság és társadalmi szerepvállalás növelése

 • Proaktív kommunikáció megteremtése az NMHH láthatóságának növelése érdekében
 • NMHH Közösségi Média Stratégia elkészítése
 • Közérdekű tartalom aggregációja
 • Hazai és nemzetközi konferenciák, értekezletek szervezése
 • Iparági összefoglalók, kiadványok készítése
 • Rádióspektrum-gazdálkodás és mérésügy láthatóságának növelése
 • Az NMHH digitális tudásközpontként való pozícionálása (különösen az online platformok szabályozási kérdéseiben, valamint a gyermekvédelem területén)
 • A Médiatanács láthatóságának erősítése
 • A Média- és hírközlési biztos láthatóságának erősítése, a fogyasztók érdekeit védő vagy erősítő jó gyakorlatok megosztása

Modern hatósági márka kialakítása

 • NMHH arculatváltás kidolgozása, lebonyolítása
 • A Médiatanács önálló arculatának megalkotása
 • Modern hatósági munkát bemutató kommunikációs akciók szervezése
 • Fiatalok bevonása a tartalomgyártásba

Nemzetközi színtéren is aktív hatóság

 • Az NMHH multilaterális kapcsolatainak fejlesztése, szabályozási tapasztalataink nemzetközi téren történő ismertetése
 • Szakmai közreműködés a média és hírközlés terén működő európai hatósági együttműködések (ERGA, BEREC, ERGP stb.) munkájában, az uniós jogalkotásban és egyéb nemzetközi szervezetekben (ITU, OECD, UPU stb.) való aktív részvétel
 • Az elektronikus hírközlési, a média, és a postai piacot érintő nemzetközi trendek nyomon követése
 • 2024. II. félévében a magyar elnökség (Európai Unió Tanácsa) munkájának szakmai támogatása
 • Az NMHH munkatársak nemzetközi munkában való részvételének ösztönzése
 • Nemzetközi workshopok és konferenciák szervezése a szabályozási feladatok aktuális kihívásai kapcsán

Jövőképünk

„Szabadság és biztonság a digitalizálódó világban”

A magyar társadalom, gazdaság és piaci szereplők számára hasznos és szolgáltató hatóság vagyunk, amely szabályozási és támogató tevékenységével, valamint a rábízott állami vagyonnal való gazdálkodásával közvetlenül hozzájárul a fenntartható, modern digitális világ fejlődéséhez és biztonságához.

Aktív és megkerülhetetlen formálói vagyunk a környezetnek, az érintett szereplőkkel partnerségben és együttműködésben, pragmatikus hatósági eszközökkel érvényesítjük a jogszabályokat és a közérdeket.

Szakmailag kikezdhetetlen, nyitott és tudatosan fejlődő, folyamatosan tanuló, kutató és az ilyen tevékenységeket támogató, itthon és nemzetközi szinten elismert, modern és innovatív szervezet vagyunk.

KEDVES OLVASÓ! Amennyiben az NMHH 2023–2026-os stratégia teljes tartalmával is meg szeretne ismerkedni, kérjük jelezze igényét a sajto@nmhh.hu címen.