Értesítés építési engedély megadásáról – CD/16274-25/2022. számú határozat: az 5986 Válaj nevű, 31,5 méter magas, rácsos torony

Közzétéve: 2023. január 23.

Iktatószám: CD/16274-26/2022
Tárgy: hirdetmény – 5986-Válaj 31,5 m magas rácsos torony építése 4351 Vállaj külterület 084/54 hrsz.” tárgyú építési engedélyezési eljárásának lezárásáról
Ügyintéző: dr. Dezső Angéla
Tel.: (52) 522-131

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdésealapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2023. január 20. napján kelt, 16274-25/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. január 23.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/16274/2022 5986-Válaj 31,5 m magas rácsos torony építése, 4351 Vállaj külterület 084/54 hrsz. Vantage Towers Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2023. január 20. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Debreceni Hatósági Irodánál (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00) előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni. A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján, valamint a hatóság honlapján (nmhh.hu).

Debrecen, 2023. január 20.

Németh József
hatósági irodavezető