Értesítés építési engedély megadásáról – K/24743-19/2022. számú határozat: Regöly, FTTH optikai hálózat meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben

Közzétéve: 2023. január 24.

Iktatószám: K/24743-22/2022
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Ügyintéző: Lukács Géza

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (4) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. december 15. napján kelt, K/24743-19/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. január 24.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgya Kérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala K/24743/2022. Regöly község, FTTH optikai hálózat meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben Lan-Tel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9.)

A döntés rendelkező része

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Lan-Tel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9., a továbbiakban:, a továbbiakban: Építtető) részére a Lantos László (HI‑V 20-00827, Tervező) által készített 2021/Regöly tervszámú kiviteli terv alapján a Regöly Község FTTH optikai hálózat meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben megnevezésű elektronikus hírközlési építményre (a továbbiakban: Építmény), mellyel érintett terület helyrajzi számai: Regöly belterület 467, 454, 412/2, 560, 731, 524, 660, 673/3, 673/1, 839/1, 633, 589, 588, 614/2, 613, 593, 595, 594/1, 299, 301, 300, 825/5, 813/3, 832/8, 990/11, 1022, 1003, 1004, 1023/2, 1023/3, 1045, 1062, 1090, 1124, 1128, 951, 1181/3, 1181/4, 1232, 1221, 1222, 1223, 1224, 1206, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1199, 1198, 1197, 1182/3, 1182/4, 840/4, 845, 846, 849, 918, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1181/5, 7, 8, 1157, 199/6, 1148/2, 23, 34, 199/7, 40, 199/5, 234, 278/6, 278/7, 258, 262/1, 261, 260/1, 92, 93, 211, 210, 199/2, 1144, 1146/2, 1148/2, 91, 839/3, 611/1, Regöly külterület 0169/3, 0169/2, az

építési engedélyt megadja

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély a véglegessé válás napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető kérelme alapján, az építési engedély hatályát, a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

A kivitelezés csak az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére szolgáló Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (a továbbiakban: Hálózatüzemeltető) által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetnek (a továbbiakban: fizikai infrastruktúra) az Építtető és a Hálózatüzemeltető megállapodása szerint, a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése érdekében történő alkalmassá tételét követően kezdhető meg. Az alkalmassá tétel előzőek szerinti elvégzésére – amennyiben a megállapodás eltérően nem rendelkezik - a hálózatüzemeltető köteles. Az alkalmassá tételhez szükséges átalakítási munkálatok időtartama a megállapodás megkötésétől számított 270 napot nem haladhatja meg.

Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötöttépítési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Lechner Kft.). Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadás-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság a hírközlési e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített – a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő – előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott kiviteli tervet, az építés helyszínén tárolni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Az Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.
Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Szakhatóságok állásfoglalásai

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a TOG/83/02142-2/2022. ügyszámú, 2022. november 14. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság a Lan-Tel-Line Kft (8960 Lenti, Széchenyi tér 9.; adószám: 25837791-2-20; KÜJ: 103892344) részére, a »Regöly Község FTTH optikai hálózat meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben« megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedély kiadásához hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi előírásokkal szakhatóságként hozzájárul.

Szakhatósági előírások:

1. A kivitelezés helyszínén keletkező hulladékot a munkaterületen belül egymástól elkülönített módon kell gyűjteni.
2. Hulladék csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vett szervezetnek adható át.
3. A kivitelezés során a kitermelt föld csak abban az esetben tekintendő hulladéknak, amennyiben az nem szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt nem a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel.
4. A kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékok hasznosítását kell előnyben részesíteni a lerakással történő ártalmatlanítással szemben.
5. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályban megadottakat be kell tartani.
6. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
7. A kivitelezés során az építési munkaterület folyamatos tisztán tartásáról gondoskodni kell, az építés befejeztével a munkaterületen hulladék nem hagyható hátra.
8. A használatbavételi engedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy a létesítmény megvalósítása során keletkező hulladékok kezelése az előírásoknak megfelelő, engedélyezett módon történt, és csatolni kell a hulladékkezelők átvételi igazolását, amelyben a kezelés módja is szerepel.
9. Amennyiben az építési és/vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: BM-KvVM együttes rendelet) 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, úgy az építési és/vagy bontási tevékenység befejezését követően a kivitelező köteles elkészíteni az építési és/vagy bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékokról az építési és/vagy bontási hulladék nyilvántartó lapot.
10. Az építési és/vagy bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékokat kezelő szervezetek átvételi igazolását a kivitelező köteles az építési tevékenység befejeztével a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya részére benyújtani.
11. Az építési-bontási hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály alapján eleget kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály a 17576-2/2022/h nyilvántartási számú, 2022. november 15. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (7602 Pécs Pf. 459) K/24743-6/2022 hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a Lan-Tel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9.) által kérelmezett Regöly Község FTTH optikai hálózat létesítése meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A beruházás megvalósításához

HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35700/10671/2022.ált. ügyszámú, 2022. november 15. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„1. Lan-Tel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9., KSH: 11351719-4754-113-20., KÜJ: 103194282) részére benyújtott kérelemre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál Regöly Község FTTH optikai hálózat meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben tárgyú építési engedélyezési eljárásban az építési engedély kiadásához szakhatóságként hozzájárulok.
2. Jelen szakhatósági döntésem hatálya az eljáró hatóság által kiadásra kerülő döntés hatályával megegyező.
3. Jelen szakhatósági állásfoglalásom más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
4. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

A Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a TOD/25B/1560-2/2022 iktatószámú, 2022. november 16. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedély kiadásához hozzájárult:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal mint örökségvédelmi hatóság Lan-Tel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9.) kérelmére a Regöly község FTTH optikai hálózat meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben tárgyú építési engedélyezés ügyében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előtt indult eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére a feltételként előírt örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadom, az alábbi kikötésekkel :

1. A kivitelezés során, a talajbolygatással érintett területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.
2. A régészeti megfigyelésre szerződést kell kötni a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel, a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal (7100 Szekszárd, Szent István tér 26.).
3. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, azt legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig el kell végezni. Az előkerült régészeti jelenség bontása és elsődleges feldolgozása a régészeti megfigyelés keretében történik.
4. Ha a régészeti megfigyelés során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék –objektum, fal, épület stb. – kerül elő, a feltárást végző intézmény három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint értesíteni a beruházót. A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni megtartásáról és kezeléséről, valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről az örökségvédelmi hatóság húsz napon belül dönt.

Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében lehet élni.”

A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a REG/1276-3/2022. ügyiratszámú, 2022. december 6. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az építési engedélyezési eljáráshoz a szakhatósági hozzájárulást megadta:

„Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) a LanTel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9.) által kérelmezett »Regöly Község FTTH optikai hálózat meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben« tárgyú építési engedélyezési eljáráshoz a szakhatósági hozzájárulást megadom.

Nyilatkozom, hogy az engedélyezési tervdokumentációt figyelembe véve a létesítmény, illetve tevékenység megfelel a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2020. (V. 5.) számú önkormányzat rendeletben foglalt természetvédelmi követelményeknek.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Végzésemmel szemben fellebbezésnek nincs helye, döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A 768611414 azonosítószámú e-közmű eljárás keretében az alábbi érintett közmű tett nyilatkozatot:

  • Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.
  • E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

 A kezelői nyilatkozatok az alábbiak szerint állnak rendelkezésre:

  • Regöly Község Önkormányzatának REG/954-5/2022. ügyiratszámú 2021. október 1. és REG/1229-2/2022. ügyiratszámú, 2022. november 8. napján kelt tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásai.
  • A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóságának TOL-844/4/2022 iktatószámon, 2022. október 21. napján kelt közútkezelői hozzájárulása.

Az Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az eljárásban ügyfélnek minősülők az engedélyezés tárgyát képező tervdokumentációba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján tekinthetnek be.

  • A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.”

Az indokolás kivonata

„Az Építtető építési engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok – hiánypótlást követően – megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Az eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

  • a Tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,
  • a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,
  • az Építtető építési jogosultsága fennáll,
  • az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené,

az építmény a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. által rendelkezésre bocsátott tartószerkezetek felhasználásával valósul meg.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján hozott döntését hirdetményi úton közli, a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu) is.

Pécs, 2023. január 24.

Kúti Zoltán
hatósági irodavezető-helyettes