Közlemény bontási engedély véglegessé válásáról – CM/29411-7/2022. számú hirdetmény: Kács, Magyar Telekom távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv

Közzétéve: 2023. február 2.

Iktatószám: CM/29411-7/2022
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Ügyintéző: Kavalecz Lajos
Tel: 46/555-532
Elektronikus levélcím: kavalecz.lajos@nmhh.hu
Készült: 2023. február 02.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. december 30. napján kelt, CM/29411-4/2022 számú határozattal az építési engedélyt megadta, mely határozat – a hirdetményi úton történő közlését követően – 2023. január 31. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. február 2.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/29411/2022 Kács, Magyar Telekom távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv megnevezésű elektronikus hírközlési építmény bontási engedélyezési ügye Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

A döntés rendelkező része:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., a továbbiakban: Építtető) képviseletében eljáró CommCAD Kft. (2120 Dunakeszi, Arad u. 5.; a továbbiakban: Meghatalmazott) részére a Kács Magyar Telekom távközlési rézhálózat kiváltás bontási terv megnevezésű elektronikus hírközlési építményre, melynek címe és helyrajzi száma: Kács: 10/1, 102, 202, 217/1, 22/2, 268/2, 302/1, 307, 308, 345, 346, 35, 359, 360, 405, 430/1, 430/2, 437, 47, 472, 485/1, 490, 54, 540, 548, 567, 602/1, 602/2, 63, 68, 038/33, 149, 150, 153, 178, 2, 215/1, 215/2, 22/1, 225, 226, 252, 253, 268/1, 270, 302/4, 302/5, 302/6, 305, 310, 311, 361, 409, 431/1, 435, 436, 44, 45, 488/2, 495, 497, 5, 501, 502, 51, 52, 53, 543/15, 544/2, 549, 55/1, 55/2, 6, 7, 8/1, 9, 404/5, 404/2, 159, 306, 4, 404/3, 406/1, 406/2, 8/2. a

bontási engedélyt megadja,

az alábbi feltételek mellett:

Ezen bontási engedély a véglegessé válásának napjától számított 2 évig hatályos. A bontási munkálatokat az engedély hatályának lejártáig be kell fejezni. A bontási tevékenység befejezéséről értesíteni kell a Hatóságot a befejezést követő 15 napon belül.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait.

Az Építtető a bontási tevékenységet csak a véglegessé vált és végrehajtható bontási engedély és ahhoz tartozó dokumentáció alapján, az engedély hatálya alatt, saját felelősségére és veszélyére végezheti.

A bontás legkorábbi kezdési időpontja: 2023. január 19.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött bontási tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre a kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett tervet a bontási munka helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt a bontási tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Jelen bontási engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Az eljárás során szakhatóságok bevonására nem került sor.

A bontás módja meglévő Magyar Telekom Nyrt. oszlopokról rézkábeles hálózat bontása.

A közművek nyilatkozatai az alábbiak szerint rendelkezésre állnak:

-         Kács Község Polgármesterének 2022. november 10-i keltű, K/677-2/2022 számú kezelői és tulajdonosi hozzájárulása;

-         Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Igazgatóság 2022. október 19-i keltű, BAZ-2420/2/2022 iktatószámú közútkezelői hozzájárulása.

-         A 814166121 azonosítószámú közműnyilatkozatban az alábbi közművek adták hozzájárulásukat:

  • Magyar Telekom Nyrt.
  • MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.

Az e-közmű rendszerben lefolytatott 814166121 azonosítószámú közmű-egyeztetés során meghívott szolgáltatók érintettségükről nyilatkoztak és feltételeiket megadták, melyben foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

Az Építtető köteles a bontási munkák befejezését követő 30 napon belül – ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából - a megvalósult állapotról változási vázrajzot az illetékes földhivatalnak benyújtani.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) be-nyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésé-re vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az indokolás kivonata:

A Meghatalmazott bontási engedélykérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

A bontási tevékenység típusa: a Rendelet 13. § (8) bekezdés ab) pontjában foglaltak alapján.

Eljárás során a Hatóság megállapította, hogy:

-      a Tervező tervezésre jogosult, felelősségi nyilatkozatát csatolta,

-      a tervezői egyeztetések megtörténtek, az érintettek észrevételei érvényesülnek,

-      az Építtető bontási jogosultsága fennáll,

-      az építmény bontása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené.

A Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező elektronikus hírközlési építmény, továbbá az építéskor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján engedélyköteles, de engedéllyel nem rendelkező elektronikus hírközlési építmény bontása esetén a bontási engedély iránti kérelmet a bontási tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább harminc nappal az építtetőnek vagy a tulajdonosnak a 9. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

A kivitelezésre és az e-napló vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 8. §-a és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Hatóság hatáskörét az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 12. pontja határozza meg.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 5. § (9) bekezdése alapján a bontási engedélyezési eljárás díja 0 Ft.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-522 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Miskolc, 2023. február 2.

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2023. február 2.
Levétel napja: 2023. február 18.