A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi munkaterve

Közzétéve: 2023. február 28.

Bevezetés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) törvényi kötelezettségének eleget téve minden év február végéig publikálja honlapján az éves munkatervét, amely az adott év kiemelt, nagy jelentőségű feladatait tartalmazza.

Az NMHH rekordszámú munkatervi feladattal vág neki a 2023-as évnek, és számos új feladatot kíván megvalósítani, amely részben az általa felügyelt szektorok digitalizációs folyamatának, részben pedig növekvő társadalmi felelősségvállalásának eredménye, de az online platformok szerepének erősödése is jelentős szakmai kihívásokat emel. A 2022. év során kidolgozott és a 2023. év elején közzétett NMHH Stratégia 2023-2026 a felügyelt szektorok átalakulására és a megnövekedett társadalmi szerepvállalásra reflektálva kijelölte a szervezet elkövetkezendő 4 évre vonatkozó stratégiai céljait.

Az új stratégia alapján a 2023. évre meghatározott munkatervi feladatok ismertetése előtt röviden bemutatjuk az NMHH által 2022-ben elért, a 2023-2026 közötti időszakra vonatkozó Stratégia szempontjából is relevanciával bíró jelentősebb eredményeket.

Kiemelkedő eredmények az NMHH 2022. évi tevékenységéből

Az NMHH felkészült az online platformok jelentette kihívásokra

A konvergens média és elektronikus hírközlés terén végbemenő általános digitalizáció és az online tér, valamint az ott meghatározó digitális piaci szolgáltatók növekvő szerepe új feladatok elé állítja a szabályozást. 2022 őszén hatályba lépett az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelete (Digital Services Act, DSA – A digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet), amely új, átfogó szabályokat vezet be az online közvetítő szolgáltatók szolgáltatásaira és eljárásaira, többek közt a jogellenes online tartalmak és termékek terjedésének korlátozása, a kiskorúak védelmének erősítése, valamint a felhasználók választási lehetőségének bővítése és alaposabb tájékoztatás biztosítása érdekében. A platformok szabályozási kérdései teljesen új megközelítést igényelnek a szektorális hatóságoktól, amelyre az NMHH egy szakmailag felkészült tudásközpontot hozott létre. Az NMHH az online platformok jelentőségét, piacát, valamint azok gazdasági, társadalmi és fogyasztói hatásait vizsgálja, beleértve a szabályozási tevékenységre gyakorolt hatásait is.

Az NMHH megerősítette a gyermekvédelmi tevékenységét

A 2022. év fontos mérföldkövet jelentett az NMHH gyermekvédelmi szerepvállalásának erősítése szempontjából, ugyanis új szervezeti egységként létrejött a Gyermekvédelmi Főosztály, és megkezdődött a digitális kor kihívásaira reagáló gyermekvédelmi programok kidolgozása.

Az NMHH gyermekvédelemmel kapcsolatos társadalmi felelősségvállalásának fokozása érdekében megtett erőfeszítések eredményeként növekedett a szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, valamint a sajtómegjelenések és az edukációs célú kampányok elérési száma, amelyek mind hozzájárultak az NMHH gyermekvédelmi tevékenysége láthatóságának növeléséhez. A tavalyi évben sor került továbbá meglévő szakmai partnerségi kapcsolatok megújítására, szorosabbra fűzésére és új együttműködések kialakítására is. Mindemellett a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központok foglalkozásait 2022-ben is nagy érdeklődés övezte, a központok teljes kihasználtság mellett fogadták a hozzájuk látogató gyermekeket.

Az egyetemi és más oktatási, valamint tudományos és médiapiaci együttműködések erősítése

A 2023-2026 közötti időszakra vonatkozó új stratégiában foglaltak előfutáraként a 2022. évben a terület szervezeti szinten történő megerősítésével és az együttműködések fennálló rendszerének felülvizsgálatával megkezdődött az NMHH egyetemi és más oktatási, valamint tudományos és médiapiaci kapcsolatainak bővítése és stratégia szintre emelése.

Az NMHH a saját kompetenciáinak fejlesztésével is összefüggésben a legmodernebb kutatások megvalósítása, a megszerzett ismeretek terjesztése és a jövő szakemberei képzésének támogatása, a fogyasztói tudatosság előmozdítása, valamint a médiatudatosság növelése érdekében a 2022. évben 34 új együttműködési megállapodást kötött egyetemekkel, oktatási intézményekkel, továbbá szakmailag elismert civil szervezetekkel, emellett számos, korábban is fennálló együttműködését erősítette meg vagy emelte új szintre.

Folytatódott az NMHH műszaki infrastruktúrájának fejlesztése

Az NMHH hatósági feladatait segítő új hírközlési mérőkomplexum készültsége újabb jelentős lépéshez érkezett. A Visegrádi utcai többfunkciós műszaki épületben 2022 végére elindulhatott a végleges áramszolgáltatás, és a szerverközpontot is átadták. Megkezdődött továbbá az NMHH piacfelügyeleti tevékenységéhez és a rádióspektrum-gazdálkodási döntéseket támogató szakértői méréseihez szükséges laboratóriumi háttér központi elemét képező, a sugárzott mérések céljaira használt, árnyékolt és reflexiómentes mérőkamra, az ún. EMC mérőlabor építése.

Az NMHH a 32 GHz-es frekvenciaárverés lebonyolításával készíti elő a következő 5G úttörő sáv hasznosítását

Az NMHH 2022. november 8-án dokumentációtervezetet tett közzé a 32 GHz-es frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságának árverési eljárásáról, és konzultációra hívta a szakmai érdekelteket. Az NMHH a november 22-i konzultáció keretében tájékoztatta a meghirdetésre váró frekvenciakészlet jellemzőiről és az értékesítési eljárás részleteiről az érdeklődőket, akik többféle módon jelezhették észrevételeiket és kérdéseiket.

Az NMHH a 32 GHz-es frekvenciasáv spektrumhasználati jogosultságának értékesítésével mikrohullámú rendszerek üzemeltetésére teremt lehetőséget, alternatív frekvenciasávot kínálva a jelenleg 26 GHz-es frekvenciasávban működő rendszerek üzemeltetőinek. A 26 GHz-es frekvenciasáv az 5G-úttörősávok egyike, és jelenleg még nincs 5G-s használatban, ezért a hatóság az árveréssel közvetve a 26 GHz-es frekvenciasáv mihamarabbi 5G-célú hasznosítását segíti elő.

Több éves munka eredményeként elindult a Hír-Közmű 1. fázisa

Magyarországon több mint 200 szolgáltató épít hírközlési építményeket, amelyek nyilvántartása különböző rendszerekben és szempontok szerint történt. A Hír-Közmű projekt célja az adatok áttekinthető nyilvántartása egy egységes, térinformatikai alapú, közhiteles hírközlési adatbázisban. Több éves kitartó, számos szakterületet és az egész ágazatot érintő közös munka eredménye a Hír-Közmű 1.0 keretrendszer elindítása. Olyan elektronikus tervkezelő informatikai rendszer jött létre, amely támogatja az építésügyi eljárások elektronikus adatfogadását és lefolytatását, az építésfelügyeleti tevékenységet, de biztosítja az Egységes Hírközlési Objektummodellnek (EHO) megfelelő téradatbázis létrehozását is.

A Hír-Közmű 2023 első felében, három szakaszban kerül bevezetésre, amely eredményeként egységes és áttekinthető adatok állnak majd rendelkezésre. A fejlesztés következő lépcsője biztosítani fogja a 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatói adattartalom benyújtását.

Ennek megvalósításához 2022 szeptemberében 402 elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltető személyt, illetve hálózattulajdonost szólított fel az NMHH adatszolgáltatásra. Az elkövetkező öt évben a szolgáltatók által megadott adatok alapján 230 ezer kilométer optikai, koax- és rézvezetékes hálózat és 7390 db antennatartó szerkezet EHO szerinti adatai válhatnak elérhetővé a Hír-Közmű rendszerben.

Hiteles tájékoztatás hiteles forrásból

Az NMHH saját szakmai tevékenységét is folyamatosan fejleszti, és a rendelkezésére álló piaci információk szakértő feldolgozásával törekszik a fogyasztók és szakmai partnerek hiteles és széleskörű tájékoztatására. Ennek érdekében újította meg piaci elemzéseit, először 2021-ben a mobilpiaci helyzetképet, majd annak mintájára a vezetékes piaci helyzetképet 2022 végén. Közel nyolc év után újra kidolgozta és közzétette Médiapiaci Jelentését a magyarországi tartalomipar és médiapiac aktuális helyzetéről, valamint a globális platformok növekvő média- és reklámpiaci súlya okozta kihívásokról.

2022-ben indult el az NMHH digitális tudástára, a Digipédia, ami szakmailag megalapozott, hiteles válaszokat ad a digitális világ használatához kapcsolódó kérdésekre, elősegítve ezzel az online tér biztonságos és tudatos használatát.

Az NMHH 2022-ben is nagy hangsúlyt helyezett a fogyasztók érdekeinek védelmére

2022 februárjában az NMHH „Netre fel” névenmobilcsere-programot indított annak érdekében, hogy a 3G-hálózatainak lekapcsolása miatt a régi 3G képes telefonkészülékek cseréjét segítse, támogassa, a 3G-hálózatok lekapcsolásával ugyanis ezek a telefonok használhatatlanná váltak a mobilinternetezésre. A támogatási program a múlt év során kiterjesztésre került a 2G képes telefonokra is, nőtt a támogatás mértéke, valamint a támogatott fogyasztók körének szélesítése érdekében a határidő meghosszabbodott 2023 március végéig. Az NMHH kezdeményezése révén már több mint ötvenezer hazai felhasználó jutott modern, 4G- vagy 5G-képes telefonhoz elavult mobiltelefonja helyett.

A Média- és Hírközlési Biztos 2022-ben új elvi ajánlást adott ki a méltánytalan fizetési felszólítások helyzetének megnyugtató kezelésére. Az elmúlt években számos panaszban kifogásolták az ügyfelek az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak az előfizetők fizetési késedelmének kezelésével kapcsolatos méltánytalan intézkedéseit, többek között a fizetési felszólításokat és a felszámított díjak túlzó mértékét. A fizetési felszólítások és díjtételeik ügyében a Biztos számos szolgáltatóval folytatott le egyeztetési eljárást, és közülük volt, amelyik a biztosi javaslatok mentén módosította általános szerződési feltételeit is. A szolgáltatók gyakorlata azonban továbbra sem egységes, illetve méltányos. A Biztos elvi ajánlása az elektronikus hírközlési szolgáltatók részére a késedelmes előfizetői fizetéssel kapcsolatos intézkedések körében egységes és méltányos gyakorlat kialakítására tesz erőfeszítést az egyéni érdeksérelmek orvoslása mellett a szolgáltatói gyakorlat megváltoztatása érdekében.

Mérföldkőhöz érkezett az NMHH: elkészült a 2023-2026 közötti időszakra vonatkozó új Stratégia

„Szabadság és biztonság a digitalizálódó világban” címmel a 2022. év végére elkészült, 2023 elején pedig megjelent az NMHH új, 2023–2026 közötti időszakra szóló Stratégiája. Az NMHH a dokumentumban megfogalmazza küldetését és alapvető értékeit, továbbá kijelöli a következő időszak fontosabb feladatait, célkitűzéseit és az ezeket szolgáló akciókat. A Stratégia kézzelfogható célokat, konkrét akciókat fogalmaz meg a média és hírközlési szektor fejlesztése, a modern rádióspektrum-gazdálkodás és az újgenerációs mobiltechnológiák fejlődése, valamint az online platformok és a postapiacon zajló átalakulások jelentette szabályozási kihívások kezelése mentén. Az NMHH a következő négyéves időszakban kiemelt figyelmet szentel az ön- és társszabályozások, illetve együttműködési megállapodások ösztönzésére, valamint a fogyasztók érdekeinek és biztonságának képviseletére, még nagyobb hangsúlyt helyezve a gyermekvédelemre.

Az NMHH a céljai – a közjó, a magyar társadalom szabadsága, biztonsága és versenyképessége – eléréséhez nemcsak szakpolitikai, egyetemi és tudományos kapcsolatait kívánja fejleszteni, de saját intézményi és működési keretei terén is modernizálást kíván végrehajtani.

Az új Stratégia alapján a 2023. évre meghatározott munkatervi feladatokat a következőkben ismertetjük.

A 2023. évi munkatervi feladatok ismertetése

Áttekintés

Az NMHH a 2023–2026-ra vonatkozó stratégiájában megfogalmazott irányokat, célokat és akciókat folyamatosan nyomon követi és kiértékeli. Ennek érdekében rendszeresen, de legalább évente átfogó jelentést készít, amelyben elemzi a kitűzött célok megvalósulását, illetve az elérni kívánt hatásokat. A rendszeres kiértékelés során az NMHH különösen az egyes akciókban elért előrehaladást, a stratégiai célok teljesülését és további érvényességét, illetve azt vizsgálja, hogy szükség van-e változtatásra az egyes akciók vagy célok tekintetében.

Az éves munkaterv elkészítése során az NMHH a stratégiában megfogalmazott irányokat, célokat és akciókat folyamatosan szem előtt tartja, és az adott évre kitűzött munkatervi feladatokat ennek figyelembevételével határozza meg. Az NMHH kiemelt feladatait, amelyek egyrészt túlmutatnak annak mindennapi, általános tevékenységén, másrészt hozzájárulnak stratégiai céljainak megvalósulásához, a szervezet éves munkaterve foglalja magában. Ennek megfelelően a munkaterv szerkezete a stratégiai célokra és akciókra tekintettel épül fel, így az közvetve és közvetlenül is támogatja a stratégia folyamatos kiértékelését.

Infografika a stratégiai célokról és irányokról. A kép alatt, a bejegyzés végéig terjedő szöveges rész az ábrán látható információk teljes értékű kifejtése.

Összefoglaló infografika a stratégiai célokról és irányokról. További részletek az alábbi táblázatokban

Ennek megfelelően a munkaterv felépítése is az alábbi stratégiai célok szerint tagolódik:

  1. Egészséges és kiegyensúlyozott médiapiac
  2. Modern hírközlési infrastruktúra és szolgáltatások
  3. Biztonságos és kiszámítható online világ és platformok
  4. Aktív szerepvállalás és partnerség valamennyi érdekelttel
  5. Modern, professzionális, ismert és elismert hatóság

A 2023. évi munkatervben rögzített feladatok

1. Egészséges és kiegyensúlyozott médiapiac

Stratégiai célok 2023. évi munkatervi feladatok
1.1. Modern és aktív médiapiaci szerep felvállalása Új médiapiaci jelenségek és az ezekkel összefüggő – jogalkalmazás során feltárt – hazai szabályozási kihívások összegzése, e jelenségekkel kapcsolatos nemzetközi gyakorlat feltérképezése.
1.2. Médiapiaci együttműködések és párbeszéd ösztönzése Médiapiaci együttműködések 2023: megállapodások rendszerének kidolgozása, és a megállapodások megkötése.
Magyar kultúra megőrzése 2023: a határon túli magyar médiaörökség gondozása, a határon túli magyar médiaoktatás támogatása, a határon túli magyar médiaműhelyek munkájának támogatása. 
Ön- és társszabályozás 2023: keretrendszer kiszélesítése a jelenlegi együttműködő partnerekkel, további szabályozások kialakításának ösztönzése. 
1.3. Médiapiaci változások naprakész ismerete Az IRIS rendszer (magyarországi médiatartalmak nyomon követését lehetővé tévő rendszer) megújítása és modernizálása: a tender előkészítése és kiírása.
Médiapiaci adatbázis, kutatások 2023: a jelenlegi adatbázis rendszerezése, bővítése.

2. Modern hírközlési infrastruktúra és szolgáltatások

Stratégiai célok 2023. évi munkatervi feladatok
2.1. Digitális fejlődés, verseny, innováció és biztonság ösztönzése A versenyélénkítés új hatósági eszközeinek kialakítása, fejlesztése és alkalmazása körében a földrajzi feltérképezés előkészítése.
Az EU Bizottság DG Competition által vizsgált másodlagos spektrumkereskedelemmel kapcsolatos döntések (és az EU-n kívül elérhető releváns esetek) értékelése. A döntések alapján értékelési szempontrendszer kidolgozása a másodlagos frekvenciakereskedelemmel kapcsolatos hazai szabályozás kialakításához. 
Jogvitás eljárások ösztönzése és szerepének erősítése körében a passzív infrastruktúrával kapcsolatos jogvitákhoz útmutató elkészítése.
Hírközlési előfizetői vitarendezés szabályozása.
Az elektronikus hírközlési előfizetői ajánlatok összehasonlítását lehetővé tévő eszköz (DCT) fejlesztése.
Új fogyasztói profilok bevezetése az Átlagos Havi Költségmutatóba.
2.2. Tudatos és modern rádióspektrum-gazdálkodás Az újgenerációs mobiltechnológiák fejlődésének kiemelt támogatása, az ehhez szükséges rádióspektrum-gazdálkodási feladatok elvégzése körében a 32 GHz-es frekvenciasáv árverése.
Az újgenerációs mobiltechnológiák fejlődésének kiemelt támogatása, az ehhez szükséges rádióspektrum-gazdálkodási feladatok elvégzése körében a felső 6 GHz, 3,8-4,2 GHz és 42 GHz szabályozásával kapcsolatos koncepció alakítása.
UHF sáv áttekintése (sávismertető készítése, beleértve a hazai és nemzetközi szabályozást, használatot, trendeket), valamit az ezzel összefüggő WRC-23-ra tagállami álláspont kidolgozása.
A 30 MHz alatti monitoring rendszer továbbfejlesztése, mérési igények és elvárások pontosítása. Végleges kiviteli terv elkészítése.
A lakossági kitettségelemző rendszer formális bevezetése.
2.3. Űrtávközlési kompetencia erősítése Stratégiai együttműködés a kormányzati szereplőkkel az űrtávközlés és űrprogramok területén.
2.4. Postafelügyelet megújítása Postai piac szabályozásának elemzése és felülvizsgálata.
Postafelügyeleti tevékenység erősítése.
Hatósági szerepvállalás fokozása a postai felhasználók tájékoztatása során a tudatosság növelése érdekében.

3. Biztonságos és kiszámítható online világ és platformok

Stratégiai célok 2023. évi munkatervi feladatok
3.1. Felkészülés a digitális világ új kihívásaira A digitális szolgáltatásokról szóló európai uniós rendelet (DSA) alkalmazásából eredő szervezeti keretrendszer kialakítása.
Közreműködés a DSA végrehajtásához szükséges jogszabálytervezetek elkészítésében.
3.2. Tudatos használat, médiaértés és médiaműveltség támogatása Digipédia tartalmi és vizuális megújítása, továbbfejlesztése. Társadalmi - gyermekvédelmi edukációs kampányok lefolytatása.
Médiaértés-oktató Központok átfogó megújítása (oktató központok működése megújításának tervezése, koncepció kidolgozása, működési modellváltás előkészítése, infrastrukturális igények felmérése, beszerzés előkészítése).
Médiaértés oktatás mobilizációja (koncepció elkészítése, képzési program kidolgozása, eszközigény felmérése, eszközbeszerzés).
Médiaértés oktatás online tér tartalom és platform szolgáltatásainak tervezése (koncepció elkészítése, képzési program kidolgozása, eszközigény felmérés, eszközbeszerzés).
3.3. Gyermekvédelem és jogsegély erősítése Az Internet Hotline honlapjának megújítása (egyeztetés, tervezés, tartalomgyártás, fejlesztés, tesztelés).
Az eljárás hatékonyságának növelése a hozzájárulás nélkül közzétett intim tartalmak elleni fellépés során (problématérkép készítése, partnerségek kialakítása, módszertan megújítása).
A hírközlési szolgáltatók bevonása a CSAM elleni küzdelembe (IWOL lista felhasználásának biztosítása, egyeztetés, közigazgatási szerződések megkötése, kommunikációs kampány).
Az ERGA AG2 Media Literacy akciócsoport elnökségi feladatainak ellátása (akciócsoport üléseinek megszervezése, jelentés készítése, workshop szervezése).
A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalnak a kiskorúakra káros internetes tartalmak és szolgáltatások esetén alkalmazandó figyelemfelhívó jelzésekre és szűrőszoftverekre vonatkozó ajánlásának felülvizsgálata.
Digital Parenting 2023 kutatás lefolytatása (kutatási terv elkészítése, kutatás lefolytatása, eredmények kiértékelése, kommunikációs kampány).
Viktimizációs kutatás lefolytatása (kutatási terv elkészítése, kutatás lefolytatása, eredmények kiértékelése, kommunikációs kampány).
Partneriskola Program elindítása (koncepció elkészítése, partnerintézmények kiválasztása, együttműködési keretrendszer meghatározása).

4. Aktív szerepvállalás és partnerség valamennyi érdekelttel

Stratégiai célok 2023. évi munkatervi feladatok
4.1. Proaktív iránymutató szerep felvállalása Aktív téma- és piacfigyelés 2023: aktív téma- és piacfigyelés, szakmai koordináció erősítése.
A hírközlési infrastruktúra fenntartható működését elősegítő NMHH-szerepvállalás erősítésének keretében a 32 GHz-es frekvenciasáv értékesítése.
Az NMHH által előfizetett intézményi vagy korlátozott hozzáférésű adat- és tudásbázis szolgáltatások keretében a szolgáltatás részét képező online vagy személyes képzéseken való részvétel megszervezése a szakterületileg érintett kollégák részére.
4.2. Partnerség és szolgáltató hatósági szemlélet erősítése Ügyintézési segédanyagok (ügyleírások, útmutatók, közlemények) készítése.
4.3. Egyetemi és más oktatási, valamint tudományos együttműködés növelése Az együttműködési megállapodások és azok megkötése folyamatának felülvizsgálata és finomítása eljárásrendi és jogtechnikai szempontból az érintett szakterületekkel egyeztetve, valamint a terület hatékony működéséhez szükséges személyi állomány biztosítása.
Az érintett szakterületekkel együttműködésben az utánpótlásképzés jelenlegi rendszerének felülvizsgálata, gyakornoki pilot program megtervezése és elindítása.
A jelenlegi egyetemi és oktatási együttműködési körön kívül eső potenciális hazai és külföldi akadémiai kapcsolatok felmérése.
Médiaoktatás 2023: médiaoktatás megerősítése, együttműködések kialakítása.
Újságírás 2023: együttműködési keretek kialakítása a lehetséges partnerekkel.
Hírközlési tervezőképzés támogatása a felsőoktatásban és szakmai szervezetekben.
4.4. Közigazgatási kapcsolatok mélyítése Az NMHH piaci és kormányzati szereplőkkel fennálló szakmai kapcsolatainak, partnerségének a mélyítése az NMHH e szereplők közötti közvetítő szerepének az erősítése érdekében.

5. Modern, professzionális, ismert és elismert hatóság

Stratégiai célok 2023. évi munkatervi feladatok
5.1. Erős és modern intézményi háttér, munkafeltételek és humán erőforrás biztosítása A fiatal szakértelem bevonása és megtartása a szakmai területeken, utánpótlásnevelés erősítése.
Az egyetemi és oktatási tárgyú együttműködések felülvizsgálata, az együttműködések szakmai erősítése. 
Modern szakmai ismeretek bővítésének támogatása.
Dolgozói elégedettség növelését támogató programok.
5.2. Modern informatikai háttér kialakítása és operatív modernizáció Informatikai stratégia alkotása.
Elkülönült információs rendszerek együttműködési kereteinek megalkotása.
Új munkafolyamat kialakítása a digitális beszerzési rendszerhez, a rendszer fejlesztése.
Adatstratégia kidolgozása.
Az NMHH felé történő adatszolgáltatások egyszerűsítését és automatizálását szolgáló javaslatok kidolgozása.
5.3. Láthatóság és társadalmi szerepvállalás növelése Online felületek felülvizsgálata, újragondolása, belső honlap megújításának előkészítése, az új arculat átvezetése.
KiberPAJZS együttműködés előkészítése, megvalósítása.
Az NMHH teljes online platformjának megújítása, digitális ökoszisztémájának rendszerezése, új social stratégia megalkotása, új felületek autentikus hírforrássá tétele.
Nemzetközi és hazai rendezvények előkészítése és megvalósítása, egy dedikáltan magas reputációs értékkel bíró nemzetközi konferencia előkészítése.
Új kiadványok, új audiovizuális anyagok előkészítése, új image film előkészítése.
Új Médiakultúra magazin megjelentetése negyedévente.
Új rádióspektrum-gazdálkodási és mérésügyi audiovizuális szakmai bemutató anyagok készítése, új szakmai kiadványok előkészítése.
Konferenciák 2023: Szakmai konferenciák szervezése. 
5.4. Modern hatósági márka kialakítása Arculatváltás lebonyolítása, új arculat bevezetése, arculati anyagok gyártatása.
5.5. Nemzetközi színtéren is aktív hatóság Az NMHH multilaterális kapcsolatainak fejlesztése, szabályozási tapasztalataink nemzetközi téren történő ismertetése.
Szakmai közreműködés a média és hírközlés terén működő európai hatósági együttműködések (ERGA, BEREC, ERGP stb.) munkájában, az uniós jogalkotásban és további nemzetközi szervezetekben (ITU, OECD, UPU stb.) való aktív részvétel.
Az elektronikus hírközlési, a média-, és a postai piacot érintő nemzetközi trendek nyomon követése.
2024 II. félévében a magyar elnökség (Európai Unió Tanácsa) munkájának szakmai támogatása.
Az NMHH-munkatársak nemzetközi munkában való részvételének ösztönzése.
Nemzetközi workshopok és konferenciák szervezése: 1. ERGA Workshop a médiatudatosság témájában, 2. Fenntarthatóság témájú nemzetközi workshop.

Az NMHH 2023. évi munkatervének PDF-változata letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva.