Közlemény használatbavételi engedély megadásáról – K/27633-10/2022. számú határozat: Kölesd, FTTH optikai hálózat

Közzétéve: 2023. március 8.

Iktatószám: K/27633-10/2022.
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Ügyintéző: Antal Norbert

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (4) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. január 27. napján kelt, K/27633-7/2022 számú határozattal az használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. március 8.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala K/27633/2022. Kölesd község FTTH optikai hálózat meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben LAN-Tel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9.)

A döntés rendelkező része:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Lan-Tel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9., a továbbiakban: Építtető) kérelmére a K/16821-22/2022. számú, 2022. szeptember 20. napján kelt építési engedély alapján megvalósult Kölesd község FTTH optikai hálózat meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben megnevezésű elektronikus hírközlési építményre (a továbbiakban: Építmény), amellyel érintett terület helyrajzi számai: Kölesd belterület 1127/3, 1139/1, 1139/2, 1139/19, 1139/18, 1127/4, 1127/2, 395, 393, 391, 89, 90, 383/1, 384/3, 385, 390, 383/3, 383/2, 249, 459, 458, 460, 454, 418, 468/3, 817, 539, 538, 537, 535, 540, 534, 380/4, 358, 382/1, 382/2, 468/2, 402/1, 416, 1125/1, 1125/2, 1119/1, 1124, 1123, 914/4, 1009/3, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1052, 1010, 1017, 988, 1005, 1006, 1007, 1008, 834, 914/2, 914/3, 964, 962, 957, 963, 965, 894, 897, 898, 901, 914/5, 908/1, 908/2, 909/1, 909/2, 910/1, 910/2, 911/2, 389, 386/1, 479, 480, 481, 1126, 1040, 961, 384/4, Kölesd külterület 0132/1, Kölesd zártkert 2728/3, 2731, 2732, 3062, a

használatbavételi engedélyt megadja

az alábbi feltételek mellett:

A döntés közlésének napja: 2023. február 14.

A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, antenna és antennatartó szerkezetekre.

Az elektronikus hírközlési építményt véglegessé vált használatbavételi engedély hiányában használni, üzemeltetni nem lehet.

Szakhatóság állásfoglalása:

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a TOG/83/02211-2/2022. ügyszámú, 2022. december 14-én kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély megadásához hozzájárult:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság a Lan-Tel-Line Kft. (8960 Lenti, Széchenyi tér 9.; adószám: 25837791-2-20; KÜJ: 103892344, a továbbiakban: Kérelmező) részére, a »Kölesd község FTTH optikai hálózat építés meglévő és új távközlési oszlopsoron, valamint alépítményben« megnevezésű elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedély kiadásához hulladékgazdálkodási szempontból szakhatóságként hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.”

Az indokolás kivonata:

„Az Építtető használatbavételi engedélykérelme alapján – az illetékes szakhatóságok közreműködésével és előírásainak figyelembevételével – a Hatóság megállapította, hogy az elvégzett építési munka az építési engedélynek megfelel, a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Az engedélykérelem és mellékletei megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 15. § (3)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak, ezért a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése alapján a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva a használatbavételi engedélyt megadta.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján hozott döntését hirdetményi úton közli, a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu) is.

Pécs, 2023. március 7.

dr. Schäffer Anita
építésügyi csoportvezető