Közlemény építési engedély megadásáról – K/25938-15/2022. számú határozat: Bölcske, GPON optikai hálózat

Közzétéve: 2023. március 17.

Iktatószám: K/25938-15/2022
Tárgy: közlemény
Ügyintéző: Schmidt Roberta
Tel.: 72/508-842

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. január 20. napján kelt, K/25938-13/2022 számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala K/25938/2022 Bölcske GPON optikai hálózat BEST Vállalkozó és Szolgáltató Kft. (2724 Újlengyel, Temető u. 24.)

A döntés rendelkező része

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Dynamic Security Communication Kft. (1047 Budapest, Baross u. 79-89., Meghatalmazott) által képviselt BEST Vállalkozó és Szolgáltató Kft. (2724 Újlengyel, Temető u. 24., KÜJ: 100428904, a továbbiakban: Építtető) részére a K/27221-15/2021. iktatószámú, 2022. január 20. napján kelt építési engedély alapján megvalósult Bölcske GPON optikai hálózat megnevezésű elektronikus hírközlési építményre, amellyel érintett terület helyrajzi számai: Bölcske külterület: 09/7, 09/19, 0281, 0297/3, 09/124, Bölcske belterület: 247/1, 619/1, 1057, 2115, 5, 13, 27, 36, 47, 57, 73, 87, 101, 106, 172/56, 174/10, 174/22, 174/41, 174/54, 174/56, 221, 247/2, 292, 293, 306, 355, 380, 392, 413, 468, 477, 494, 507, 509, 523, 539, 553, 563/4, 586, 598, 619/2, 625, 659, 692, 707/1, 725/1, 725/2, 739, 762, 781, 792, 805, 827, 849, 850, 859, 865, 884, 894, 913, 924, 934, 965, 966, 981/2, 1003/1, 1008/5, 1017, 1026, 1035, 1047, 1058, 1188, 1864, 1997, 2113, 2322, 2323, 2325, 2342/117, 2342/2, 2342/35, 2342/36, 2342/4, 2342/67, 2342/84, 2405, 2431, 2452, 2469, 2470, 2496, 2497, 2521, 2522, 2546, 2561, 2567, 458, 761, 1055, 1059, 1943/1, 1943/2, 1944, 1945, 2105, 1860/2, 1861/2, 1863/2, 1863/1, 1865, 1854, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1882, 1885, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1888, 1872, 1873, 1897, 1898, 1909, 1910, 1935, 1602, 1597, 1583/5, 1584, 1585, 1586, 1592, 1594, 1595, 1596, 1583/4, 1645, 1657, 1669, 1729, 1730, 1731, 1745, 1473, 1474, 1475, 1476, 1354, 1407, 1408, 1411, 1306, 1425, 1426, 1427, 914, 940/1, 1294, 1247, 1280, 1281/6, 1281/5, 1281/9, 1281/2, 944, 945, 946, 990/3, 990/4, 988/1, 988/2, a

használatbavételi engedélyt megadja,

az alábbi feltételek mellett:

A megépült létesítményt csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és jelen használatbavételi engedélyekben megjelölt, illetve a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a kapcsolódó berendezésekre, fejállomásra, antenna és antennatartó szerkezetekre.

Az elektronikus hírközlési építmény véglegessé vált használatbavételi engedély hiányában nem használható.

Szakhatóságok állásfoglalásai:

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a TOG/83/02172-2/2022. ügyszámú, 2022. november 23. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély kiadásához hozzájárult:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság a BEST Vállalkozó és Szolgáltató Kft. (2724 Újlengyel, Temető utca 24.; adószám: 10707904-2-13; KÜJ: 100428904) részére, a »Bölcske GPON optikai hálózat« megnevezésű elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedély kiadásához hulladékgazdálkodási szempontból szakhatóságként hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály a TOG/82/01110-2/2022. iktatószámú, 2022. november 22. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély kiadásához hozzájárult:

„A Dynamic Security Communication Kft. (1047 Budapest, Baross u. 79-89., KÜJ: 103643609) által kérelmezett, a Bölcske GPON optikai hálózat megnevezésű elektronikus hírközlési építmény vonatkozásában használatbavételi engedélyhez, a Tolna Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, a természetvédelmi szakkérdés tekintetében  a belterületi ingatlanok vonatkozásában a szakhatóság megállapítja hatáskörének hiányát, a külterületi ingatlanok vonatkozásában kikötés nélkül hozzájárul.

Jelen végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a TOD/25B/1601-2/2022. iktatószámú, 2022. november 23. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély kiadásához hozzájárult:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal mint örökségvédelmi hatóság a BEST Vállalkozó és Szolgáltató Kft. (2724 Újlengyel, Temető u. 24.) megbízásából eljáró Dynamic Security Communication Kft. (1047 Budapest, Baross u. 79-89.) kérelmére a Bölcske GPON optikai hálózat használatbavételi engedélyezése tárgyában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előtt indult eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére a feltételként előírt örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadom.

Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében lehet élni.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke mint másodfokú hatóság bírálja el.”

Az indokolás kivonata:

„Az Építtető a Hatósághoz 2022. november 9. napján K/25938-1/2022. számon iktatott használatbavételi engedélykérelmet nyújtott be az Építményre.

Az Építtető 2022. november 22 napján kelt K/25938-7/2022. iktatószámú tájékoztatása alapján az építési engedély kérelemben szereplő Bölcske külterület 05 helyrajzi számú ingatlan az e-közmű rendszer szerint időközben módosult Bölcske belterület 2567 helyrajzi számú ingatlanra.

Továbbá a Hatóság a felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján megállapította, hogy a Bölcske, Nefelejcs utca 16. szám előtt oszlop állítás, valamint a Községháza utca új építésű szakasz nem valósult meg jelen beruházásban.

Az Építtető használatbavételi engedélykérelme alapján a Hatóság továbbá megállapította, hogy a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésre került.

A műszaki átadás-átvételi eljárás során az érintettek részéről kifogás nem merült fel.

Az engedély kérelem és mellékletei megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 15. § (3)-(4) bekezdésében foglalt előírásoknak, ezért a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése alapján a 10. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörében eljárva a használatbavételi engedélyt megadta.

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 118. § (3) bekezdésén, a halasztó hatály a 117. § (1) bekezdésén alapul.

A másodfokú eljárás díjának összegét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 5. § (10) bekezdése határozza meg. A 18. § (3) bekezdése szerint a díjfizetés megtörténtének igazolását (befizetési bizonylat) a kérelemnek tartalmaznia kell.

Jelen döntés hirdetményi úton való közlése az Ákr. 88. § (1) bekezdés b) és c) pontja értelmében, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezésen alapul.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap.”

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Irodán (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben a (+36 72) 508-800-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján és a nmhh.hu honlapon is.

Pécs, 2023. március 17.

Petres István
hatósági irodavezető