Közlemény építési engedély véglegessé válásáról – CS/3681-4/2023. számú határozat: Marcaltő–Takácsi–Vaszar optikai gerinchálózat bővítés

Közzétéve: 2023. március 29.

Iktatószám: CS/3681-6/2023
Tárgy: Közlemény hatósági döntésről
Ügyintéző: Bánky Gábor
Tel.: 99/518-557
Elektronikus levélcím: banky.gabor.laszlo@nmhh.hu
Készült: 2023. 03. 29.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2023. február 24. napján kelt, CS/3681-4/2023 számú határozattal az építési engedély kiadása megtörtént, a határozat 2023. március 26. napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2023. 03. 29.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/3681/2021 Marcaltő - Takácsi - Vaszar optikai gerinchálózat bővítés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A döntés rendelkező része

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: Építtető) részére Farkas Andor (Kamarai azonosító: HI-V 19-01184, a továbbiakban: Tervező) által készített, MAR_VAS/2022 számú kiviteli terv alapján Marcaltő - Takácsi - Vaszar optikai gerinchálózat bővítés elektronikus hírközlési építmény építésére, melynek címe, helyrajzi száma(i):

Marcaltő – 0178; 0179; 0183/11; 0184; 0186/1; 0186/10; 0186/11; 0186/12; 0186/13; 0186/16; 0186/17; 0186/18; 0186/19; 0186/2; 0186/20; 0186/21; 0186/22; 0186/23; 0186/3; 0186/4; 0186/5; 0186/6; 0186/7; 0186/8; 0186/9; 0202; 0203; 0206/1; 0206/4; 0206/8; 0287/1; 0287/2; 0287/46; 0287/47; 0292; 0293/1; 0293/10; 0293/11; 033/2; 0331; 0346/9; 0347; 0348/2; 036/1; 044/2; 045/2; 046/2; 047/3; 047/4; 047/7; 050/1; 052/1; 052/2; 052/4; 052/5; 052/6; 052/8; 052/9; 057/14; 057/15; 067/1; 067/2; 208/1; 208/4; 216/1; 216/2; 324; 357; 358; 380/3; 388/18; 388/8; 501; 502; 527; 529/27; 529/6; 542 hrsz.-ok

Nemesgörzsöny – 0112/1; 0112/2; 0113 hrsz.-ok

Pápa – 0370; 0392/4; 0393 hrsz.-ok

Takácsi – 0159; 017/2; 0184; 0185/4; 0185/5; 0185/8; 0196/2; 0197/10; 0197/11; 0197/2; 0197/6; 0197/7; 0199; 0204; 024/2; 025/1; 029; 030/8; 031/2; 032/23; 032/25; 032/26; 035/1; 038/2; 038/3; 038/4; 039; 042/5; 154; 371; 666; 670/2; 724; 727 hrsz.-ok

Vaszar – 0184/2; 0184/3; 0185; 0186/1; 0186/2; 0194/10; 0194/2; 0194/3; 0194/5; 0194/6; 0195; 1/8; 1019; 1052; 1226; 1330; 1484/5; 1484/6; 1484/7; 1485 hrsz.-ok,

az

építési engedélyt megadja,

az alábbi feltételek betartása mellett:

Ezen építési engedély véglegessé válásának napjától számított 3 évig hatályos. Az Építtető kérelme alapján, az építési engedély hatályát a Hatóság egy esetben 1 évvel meghosszabbíthatja. Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A kivitelezés megkezdése csak végleges építési engedély alapján történhet.

Az építésügyi hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót (a továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Egy e-naplóban egy engedélyszámhoz tartozó építési tevékenység rögzíthető. Az e-napló készenlétbe helyezését, illetve megnyitását az Építtetőnek elektronikus úton (e-epites.hu) kezdeményeznie kell az üzemeltetésre kijelölt Lechner Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Lechner Kft.). Az e-naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. Az Építtető az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá tartozó közreműködőknek az építmény használatbavételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát a Lechner Kft. által üzemeltetett e-közmű rendszeren keresztül köteles beszerezni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 32.§-a alapján elektronikus jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni. A kivitelezői vagy felelős műszaki vezetői nyilatkozat kitöltését követően az e-naplót le kell zárni.

A Hatóság az e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti, ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitják meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezik.

A kivitelezés során az Építtető köteles betartatni az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásában foglalt, az érintett közművek és egyéb érdekelt szervek rögzített - a kiviteli tervekhez csatolt egyeztetési jegyzőkönyvekben szereplő - előírásait.

A kiviteli munkák végzése során az Építtetőnek a vonatkozó, érvényben lévő egyéb, az állékonyságra és a szilárdságra, a használati biztonságra, az élet és vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványokban foglaltaktól való eltérés esetén, a szabványossal legalább egyenértékű megoldásokat kell alkalmaznia.

Az Építtető köteles a jóváhagyott, engedélyezett kiviteli tervet, az építés helyszínén hozzáférhetővé tenni, illetve az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

Építtetőnek az elkészült építményt (hálózatot) az Építtető vagy az üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosítóval (hatósági engedély számának feltüntetése) kell ellátnia.

Jelen engedély hatálya nem terjed ki a hálózathoz kapcsolódó berendezések, fejállomás, antenna és antennatartó szerkezet telepítésére.

Az engedély nem mentesíti az Építtetőt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az Építtetőnek az építési munka befejezésétől számított 60 napon belül meg kell kérnie a megépült létesítmény használatbavételi engedélyét, az építmény használatbavételi engedély nélkül jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

Jelen építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el.

Az eljárás során szakhatóságok bevonására nem került sor.

A közművek nyilatkozatai a 745265645 számú E-közmű számon rendelkezésre állnak:

-          E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozata,

-          Magyar Telekom Távközlési Nyrt. nyilatkozata.

Az e-közmű rendszerben a közmű-egyeztetés során meghívott szolgáltatók érintettségükről nyilatkoztak és feltételeiket megadták, melyben foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

Rendelkezésre áll továbbá:

-          Marcaltő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2022. (VIII.03) számú határozatában kiadott közútkezelői hozzájárulása.

-          Takácsi Község Polgármesterének II/627/2022 iktatószámon kiadott közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulása.

-          Vaszar Község Polgármesterének 2022.11.22-én kiadott közterülethasználati és tulajdonosi hozzájárulása.

-          Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Győr 32810-0003/2022 iktatószámon kiadott vagyonkezelői hozzájárulása.

-          Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár 2022.10.26.-án kiadott vagyonkezelői hozzájárulása.

-          Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár Szfvár-A-2202/2022 számon nyilvántartott megállapodás a használati jog alapításról.

-          Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szombathely 0476-082/2022 iktatószámon kiadott vagyonkezelői hozzájárulása.

-          Magyar Közút Nonprofit Zrt. VES-1105/2/2022 iktatószámon kiadott közútkezelői nyilatkozata.

Építtető az építési engedélyben foglalt előírásoktól és kikötésektől, valamint az építési engedélyhez tartozó kiviteli tervektől – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve - csak a Hatóság előzetes engedélye alapján térhet el. Az eltérésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Építtetőnek az egész építményre fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselő útján.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az Építtető építési engedély kérelme alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó terveket és mellékleteit a Hatóság megvizsgálta. Megállapította, hogy azok megfelelnek az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet előírásainak.

Az eljárás során a szakhatóságok nem kerültek bevonásra.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a (99) 518-500 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Kifüggesztés napja: 2023. 03. 29.

Levétel napja: 2028. 03. 29.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban